SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Boligsociale indsatser er afhængige af godt samarbejde

Del

SFI har sammen med Rambøll netop udgivet en midtvejsevaluering af de boligsociale indsatser, der er sat i gang med midler fra Landsbyggefondens 2006-10-pulje. Der er tale om et projekt, der har til formål at vende og modvirke den negative udvikling, man har oplevet i udsatte områder.

Hvordan øger man den sociale sammenhængskraft i udsatte boligområder? Det har en række boligområder arbejdet på, siden Landsbyggefonden i perioden 2006-2010 gav tilsagn om at uddele 2,2 milliarder kroner til boligsociale indsatser og huslejestøtte.

I alt 162 boligsociale helhedsplaner er igangsat, og 114 boligafdelinger har fået huslejestøtte. De udvalgte områder har selv søgt om penge, og er valgt på baggrund af en helhedsplan, de har udarbejdet.

Boligområderne har blandt andet arbejdet inden for forskellige indsatsområder som at skabe et bedre socialt liv i boligområderne, inddrage beboerne mere, øge beboernes sundhed samt medvirke til at få flere i beskæftigelse og uddannelse. Formålet med at skabe mere sammenhængskraft er blandt andet, at mindske ghettoiseringstendenser i de udvalgte boligområder.

SFI har nu udgivet en midtvejsevaluering af, hvordan det står til i de udvalgte boligområder efter, at projektet gik i gang.

Foreløbig gode erfaringer

Boligområderne har selv råderum over pengene. Eksempler på hvordan de kan vælges at blive brugt at blandt andet aktiviteter såsom fritidsjobvejledninger, sociale arrangementer, væresteder og tiltag der skal styrke beboerdemokratiet.

Midtvejsevalueringen viser, at de boligsociale indsatser foreløbigt har haftpositive resultater. ”Det er de ”bløde” indsatser, vi oplever de foreløbig bedste resultater med. Det vil blandt andet sige trivsel og tryghed samt de sociale aktiviteter i områderne”, siger Anna Amilon, der er seniorforsker hos SFI, og som er projektleder på evalueringen.

Midtvejsevalueringen viser samtidig, at de boligsociale indsatser ikke har fået flere i arbejdet eller øget beboernes sundhed. Netop at øge beskæftigelsen i blandt boligområdets beboere var en af de målsætninger, som der har været fra politisk side. Resultaterne i rapporten viser dog, at boligområdernes helhedsplaner kun har begrænset fokus på at øge beskæftigelsen.

For store forventninger

Anna Amilon mener, at det er svært for de boligsociale indsatser alene at forbedre beskæftigelsesprocenten i områderne. ”De boligsociale indsatser kan fungere som brobyggere mellem lokalsamfundet og borgerne og de også kan gøre beboerne mere beskæftigelsesparate, men at det er svært for de boligsociale indsatser at få beboerne i beskæftigelse uden et fungerende samarbejde med kommunen eller jobcentret.”

Samtidig understreger Anna Amilon dog, at de fleste indsatser kun har haft en virkeperiode på et til tre år. Det er derfor svært allerede nu at vurdere indsatserne.

Godt samarbejde er altafgørende

Som Anna Amilon påpeger, er det nødvendigt med et godt samarbejde med kommunerne for opnå gode resultater. Det skyldes blandt andet, at det især er eksterne forhold, der afgør hvorvidt en beboer kommer i beskæftigelse. Samtidig peger forskerne bag rapporten på, at det kan være udfordrende at få et succesfuldt samarbejde til at køre mellem kommunen og boligorganisationen.

I forhold til det ”de bløde” indsatser, som blandt andet er et udtryk for det sociale liv i boligområderne, er inddragelse og samarbejde mellem beboere og afdelingsbestyrelser af særlig stor betydning.

Sidste rapport i 2016

De boligsociale indsatser løber frem til 2015, og den sidste SFI-rapport vil blive udgivet i 2016. Her er der tale om en endelig effektmåling på indsatserne. Inden da vil der blive udgivet en evaluering af anvisningsmodeller, der vurderer hvorvidt det har skabt gode resultater at lade ressourcestærke familier komme frem på ventelisten.

Fakta

publikation Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje
Forfattere Louise Glerup Aner, Anders Høst, Winnie Alim, Anna Amilon, Ian Kirkedal Nielsen, Christine Lunde Rasmussen
Emner Boligsociale område, Effektmåling, Boligsociale indsatser, Beskæftigelse
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk