SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

”En person på 96 skal ikke have forebyggende medicin mod blodpropper”

Del

Et pilotprojekt med fast tilknyttede læger på syv plejecentre har blandt andet vist, at det kan mindske beboernes forbrug af medicin og forbedre medicinhåndteringen på centrene. Det gavner bl.a. beboernes trivsel og samarbejdet mellem læge og plejepersonale.

Der bliver flere ældre i Danmark. Og selvom vi lever sundere og længere, betyder flere ældre også nye krav til plejesektoren og herunder pleje og medicinering af de ældste medborgere, der bor på plejecentre. Blandt andet på den baggrund iværksatte Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2011 et pilotprojekt med at fasttilknytte læger til syv plejecentre i fem kommuner. SFI har nu afdækket resultaterne af projektet, som fx viser, at det kan forbedre medicinhåndteringen på plejecentrene. 

Citatet i titlen på denne artikel kommer fra en af de læger, der er blevet fast tilknyttet et plejecenter igennem projektperioden, og som derved har erfaret, at flere beboere på plejecenteret har fået for meget eller overflødig medicin. Og noget tyder på, at der tidligere har været for stor ’afstand’ mellem plejecenterbeboernes egne læger og centrenes plejepersonale, men at det kan afhjælpes med en fast tilknyttet læge.

Forventning om øget fokus på medicinhåndtering

Videnskabelig assistent på SFI Heidi Hesselberg Lauritzen, som har været med til at undersøge forløbet og resultaterne af projektet med de fast tilknyttede læger fortæller om forventningerne til projektet:

”Før projektet gik i gang, havde beboerne på plejecentrene hver deres egen læge. Men med projektet blev der åbnet op for, at beboerne på frivillig basis kunne overgå til den læge, der blev tilknyttet plejecentret. Formålet var at skabe en bedre kvalitet og større kontinuitet i beboernes pleje- og behandlingsmæssige behov. Og rigtig mange beboere valgte at skifte til plejecenterets læge.”

På flere måder har det vist sig at være et godt skifte, og at formålet er blevet opfyldt.

Mangelfuld kontakt til læge og opfølgning på medicinering

Før projektet gik i gang, gav personalet på de fleste af centrene i projektet udtryk for, at de kun sjældent oplevede, at beboernes læger foretog tjek af, om beboernes medicin stadig var nødvendig, den rigtige eller i den rette dosering. Det skete heller ikke, selvom plejepersonalet oplevede et stort behov for det og i flere tilfælde gjorde lægerne opmærksomme på det. Som en fra plejepersonalet udtrykte det, før projektet gik i gang:

”Ved nogle af lægerne sker det ofte, at de slet ikke reagerer på vores henvendelse. De tager bare imod beskeden og gennemgår ikke medicinen.” Med iværksættelsen af projektet, og efter at mange beboere på de involverede plejecentre har skiftet til centrets fast tilknyttede læge, er problemerne med manglende kontakt og unødvendig medicinering blevet mere åbenlyse.

Flere af de fast tilknyttede læger fortæller, at de har oplevet adskillige beboere, der har fået unødvendig megen medicin og eventuelt i en uhensigtsmæssig kombination af lægemidler. Der er også mange eksempler på, at beboere permanent har fået smertestillende medicin, selvom det er givet for sygdomstilfælde, der ligger år tilbage.

Oprydning i medicineringen og nye rutiner

Tilknytningen af en fast læge har netop vist sig at øge fokus på medicineringen af beboere hos både den faste læge og plejepersonalet. Det har betydet mere systematik omkring håndteringen med fx en hyppigere gennemgang af medicineringen. Og emner som overmedicinering, dosering og bivirkninger er blevet drøftet på møder mellem plejepersonale og læge. De faste læger har undervist og vejledt personalet om de forskellige medicinpræparaters indhold og optagelse i kroppen, hvordan de anvendes og virker, og hvilke bivirkninger der kan være forbundet med indtagelsen.

I det hele taget har det tættere samarbejde mellem den faste læge og plejepersonalet og lægens større involvering i beboernes medicinering været en positiv oplevelse for både lægen og plejepersonalet. Det har også ført til en reduktion i forbruget af overflødig eller unødvendig medicin.

Beboerne, pårørende og plejepersonale oplever forbedringer

Plejecentrenes medarbejdere har også oplevet, at en mere korrekt medicinering gennem den fast tilknyttede læge gavner de berørte beboere, som også er begyndt at live op. En medarbejder fortæller:

”For eksempel har en beboer hos lægen fået en medicingennemgang … og det er lykkedes at seponere (stoppe brugen af, red.) en hel del medicin, næsten alt. Og beboeren er blevet et helt andet menneske. Frisk, nærværende, fået appetit på livet.”

De samme forbedringer oplever de pårørende til beboerne, som med den faste læge også har fået en bedre føling med, at medicineringen bliver korrekt:

”Ved første samtale med lægen snakkede vi om, hvilke piller der skulle tages fra hende, og der blev fra starten fjernet halvdelen, som var unødvendige,” som en pårørende fortalte i et interview til SFI’s forskerteam, der analyserede forsøget med de fast tilknyttede læger.

Hele projektet har ud over at forbedre medicinhåndteringen og samarbejdet mellem plejepersonalet og den fast tillknyttede læge også reduceret antallet af indlæggelser og kontakten til lægevagten. 

Fakta

publikation Evaluering af "Fast tilknyttede læger på plejecentre"
Forfattere Cecilie Dohlmann Weatherall, Heidi Hesselberg Lauritzen, Anne Toft Hansen, Tina Termansen
Emner Helbred, Ældre

Søg på sfi.dk