SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Flere ledige finder job når dagpenge udløber

Del

Nu kan det dokumenteres: Sandsynligheden for at finde et job stiger, når dagpengene udløber. Og effekten er størst lige op til tidspunktet, hvor perioden udløber. Det fastslår samstemmende resultater fra undersøgelser i en række lande i en ny forskningsoversigt fra SFI Campbell.

Fakta om forskningsoversigten

  • Inkluderer 12 studier fra otte lande: USA (2), Canada (1), Portugal (1), Spanien (2), Slovenien (2), Tyskland (1), Tjekkiet (1), Østrig (1) og Polen (1).
  • Forskningsoversigten dækker en tidsperiode på 31 år (1976-2007).
  • Alle fundne studier er kvantitative studier med sammenligningsgrupper (fx undersøgelser på registerdata ved lovændringer). Ingen lodtrækningsforsøg (RCT, randomiserede kontrollerede forsøg) blev fundet.
  • Både publicerede og ikke-publicerede studier er medtaget.
  • Populationen er arbejdsløse personer der modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, som er tidsbegrænsede. Effekten findes ved at sammenligne arbejdsløse, der nærmer sig udløb af arbejdsløshedsunderstøttelse med arbejdsløse, der ikke umiddelbart står overfor udløb af arbejdsløshedsunderstøttelse.
  • 47 studier blev oprindeligt identificeret. Heraf kunne 12 studier anvendes til meta-analyse. De hyppigste årsager til at studierne ikke kunne indgå i meta-analysen var ufuldstændige effekt-estimater, at flere studier undersøgte på samme datapopulation, samt kvaliteten af studierne (stor risiko for bias).
  • Forskningsoversigtens formål var todelt: 1) at undersøge hvilken effekt udløb af understøttelsesperioden har på afgangsraten fra ledighed til job, 2) at undersøge ansættelseslængden og lønnen i det nye job. På baggrund af de fundne studier var det kun muligt at konkludere på det første formål.

 

Sandsynligheden for, at en ledig finder job, er størst i begyndelsen af dagpengeperioden, men falder jo længere tid man er ledig. Det har forskning tidligere vist.

Men hvad sker der med de personer, der stadige er ledige, når slutdatoen for deres optjente ret til dagpengenærmer sig? Får ledige større incitament til at søge job, når der er udsigt til at miste dagpengene? Det spørgsmål deler vandene mellem såvel politikere og eksperter som den almene dansker.

Solid effekt

Når man kigger efter udenlandsk viden om emnet, er svaret ja: Flere ledige finder job, når dagpengene udløber. To måneder før skæringsdatoen for dagpengeophøret stiger sandsynligheden for at komme i arbejde med 10 procent – i forhold til den ellers lave sandsynlighed, der er for at komme i arbejde for de personer, der stadig er ledige i slutningen af perioden.

Det viser en ny Campbell forskningsoversigt lavet af danske forskere, der gennemgår den aktuelt bedste internationale viden om effekten af udløb af dagpengeperioden. Det drejer sig om 12 undersøgelser fra otte lande – hvor Danmark ikke er i blandt. Der findes ikke lignende videnskabelige undersøgelser i Danmark, men Det Økonomiske Råd og Arbejdsmarkedskommissionen er tidligere på grundlag af danske data nået til lignende konklusion.

Forskningsoversigten viser, at effekten er størst lige op til tidspunktet, hvor perioden udløber: I måneden forud for dagpengeophøret stiger sandsynligheden 30 procent, og endelig i selve måneden for dagpengeophøret, er stigningen i sandsynligheden for at komme fra ledighed og ud i job på hele 80 procent.

Forskerne har også set på, hvilken effekt der var lige efter dagpengeperiodens ophør, samt på perioden inden 2 måneder inden dagpengeophøret, men her var der ingen signifikant effekt. Det tyder således på, at incitamentet er størst, når dagpengerettens ophør er lige op over.

Forskningsmetoden: En systematisk Campbell forskningsoversigt

 

  • En systematisk Campbell forskningsoversigt (også kaldet: Campbell review) er en kvantitativ effektundersøgelse, der indsamler, kvalitetsvurderer og statistisk sammenstiller alle tilgængelige studier, der beskæftiger sig med én bestemt indsats på det sociale område.
  • Forskningsoversigterne laves ud fra en omhyggeligt tilrettelagt metode, hvor uafhængige forskere løbende kvalitetstjekker forfatternes fremgangsmåde (ekstern peer-review).
  • Forskningsoversigterne er et særlig brugbart redskab i policy-sammenhænge, idet de giver mulighed for at etablere et samlet videnskabeligt funderet handlingsgrundlag.

 

Øget jobsøgning eller overgangsjob 

Indenfor dagpengeforskningen er der diskussion om de bagvedliggende mekanismer og årsager til, at flere ledige kommer i arbejde, når perioden udløber. Handler det om, at de ledige kommer i arbejde, fordi de i større grad siger ja til ”brødjobs” - overgangsjob som ikke matcher deres kvalifikationer eller ønsker og som skal få brød på bordet - eller skyldes det i stedet en mere intensiv jobsøgningsindsats?

De danske forskere har derfor ønsket at undersøge, om dagpengeophøret har haft en effekt på lønnen i det nyfundne job - siger de ledige i højere grad ja til lavtlønnede job? Samt at undersøge hvor længe de ledige bliver i det nyfundne job - er der tale om en kort ansættelse? Men kun tre af de fundne studier har set på længden på det efterfølgende arbejde, og ingen af studierne har beskæftiget sig med lønnen. Forskerne vurderer, at de tre studier er for lidt datamateriale at sammenfatte på, og derfor er der ingen konklusion på dem.

Forfatterne bag forskningsoversigten påpeger derfor, at selvom sandsynligheden for at finde et job stiger ved udløb af dagpengeperioden, betyder det ikke, at arbejdsløsheden falder. For hvis de nyfundne jobs ikke matcher de lediges forventninger til eksempelvis indhold, arbejdsforhold og løn, er der en stor sandsynlighed for, at de ikke bliver i det pågældende job længe. Men hvis de ledige derimod har fundet deres nye job grundet en øget jobsøgningsintensitet, er der stor chance for, at de bliver i deres nye job på sigt.

”Det er derfor vanskeligt på baggrund af denne undersøgelse at konkludere om en forkortelse af dagpengeperioden har en effekt på arbejdsløsheden på længere sigt,” siger hovedforfatter bag forskningsoversigten, seniorforsker Trine Filges fra SFI Campbell.

Lige stort incitament for mænd og kvinder

Forskerne har undersøgt eventuelle kønsforskelle i effekten af udløbet af dagpengeperioden, men der er ingen signifikant forskel. Når dagpengene udløber, er der altså lige stort incitament for kvinder som mænd til at komme i job.

Bag om resultatet

De fundne resultater er baseret på 12 internationale effektstudier. For at kunne måle en effekt skulle studierne have en veldefineret kontrolgruppe: Det skulle være muligt at sammenligne ledige, der nærmer sig udløb af deres arbejdsløshedsunderstøttelse, med ledige, der ikke umiddelbart står overfor udløb af arbejdsløshedsunderstøttelse. Flere af studierne har undersøgt dette ved at kigge på følgerne af ændringer i dagpengeregler i de forskellige lande. 

Søg på sfi.dk