SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Mindfulness kan afhjælpe stress

Del

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programmer giver træning i mindfulness som en selvledelsesstrategi til at reducere stress og til bedre at kunne håndtere følelser. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR-programmer kan være med til at afhjælpe stress og give folk redskaber til bedre at kunne håndtere en travl hverdag.

Mindfulness

Tanken bag mindfulness er, at denne træning i at opøve ens bevidsthed kan være med til at afhjælpe stress og stress-relaterede lidelser.

Stress er blevet en folkesygdom, og det kan have store negative konsekvenser, hvis man er meget stresset, eller hvis det står på over en længere periode. En ny forskningsoversigt fra Campbell Collaboration viser, at MBSR-programmer (Mindfulness Based Stress Reduction) har positive effekter på deltagernes mentale helbred. Dette gælder både deltagernes fysiske og psykiske problemer.

Programmerne har dog størst effekt i forhold til de psykiske lidelser, mens den for de fysiske er mindre udtalt. Psykiske problemer dækker her over angst, depression og stress, og kan variere fra mildere former til at være af mere moderat karakter, men omfatter ikke sværere psykiske lidelser. 

Derudover er der bevis for, at MBSR programmerne har en positiv indvirkning på deltagernes personlige udvikling, såsom evnen til at overkomme ting, udvikling af empati samt livskvalitet. Virkningen i forhold til den personlige udvikling baserer sig dog på forskning af svagere karakter. Det er dog stadig uvist, hvor længe programmerne skal vare for at opnå en effekt.

26 forskellige undersøgelser med kontrollerede forsøg

Forskningsoversigtens resultater bygger på en metaanalyse af 26 internationale effektstudier, hvori der samlet set har deltaget 1.456 forsøgspersoner. Det vil sige, at forskerne har sammenholdt 26 studier for at afdække hvilke effekter MBSR-kurset har haft for de medvirkende på tværs af de inkluderede studier. Alle de medtagne studier er randomiserede kontrollerede forsøg, hvilket betyder, at en patientgruppe har modtaget MBSR, mens en anden patientgruppe har modtaget en anden eller slet ingen behandling. Herved kan effekten af MBSR-programmet isoleres. Studier fra flere forskellige lande, nemlig USA, Norge, Sverige, Tyskland, Schweiz og Holland indgår i forskningsoversigten.

MBSR-programmer

 

  • Udviklet af den amerikanske stress-ekspert Jon Kabat-Zinn sidst i 1970‘erne.
  • 8 uger langt program
  • Simple mentale og fysiske øvelser
  • Fokus på at optræne deltagernes evne til større nærvær og fokuseret opmærksomhed.

 

Forskellige varianter af MBSR-programmet

De inkluderede studier i forskningsoversigten beskæftiger sig med forskellige variationer af MBSR-programmet. Mængden af den ugentlige træning varierer, og programmerne strækker sig fra 4 til 8 ugers varighed. 

En tredjedel af studierne inkluderer deltagere med milde til moderate psykiske problemer, en tredjedel inkluderer deltagere med forskellige somatiske lidelser, og den sidste tredjedel af studierne inkluderer folk fra den almene befolkning. Studierne måler heller ikke på de samme faktorer hos deltagerne. Trods den store variation studierne imellem er resultaterne på tværs dog meget ens, hvilket indikerer, at programmet er relevant og kan gøre en forskel.

Betydning i Danmark 

Mindfulness er blevet en udbredt og populær behandlingsform herhjemme og udbydes på et større antal kurser. Der er blandt andet flere kommuner, som henviser ledige og sygedagpengemodtagere til kurser i mindfulness. 

Psykolog Antonia Sumbundu har erfaring indenfor behandling med MBSR. Hun mener, at forskningsoversigten kan få betydning for de anbefalinger, rådgivende og henvisende instanser i Danmark giver personer med stressrelaterede belastninger eller som potentielt er i risiko for at få stress. Det drejer sig om en meget stor gruppe mennesker i dagens Danmark.

”Det er en vigtig information at vide, at MBSR har en dokumenteret effekt – samt at denne effekt ikke blot ses i form af symptomreduktion, men også ses på mål for personlig udvikling og andre positive parametre” siger hun.

Fokus på social trivsel og arbejdsevne i fremtiden

Forfatterne bag forskningsoversigten pointerer, at det er vigtigt at få mere viden om, hvordan MBSR programmerne virker. Det kunne være interessant i fremtidige studier at afdække programmets effekt i forhold til deltagernes sociale trivsel og arbejdsevner, hvilket forskningen endnu ikke kan sige meget om.

Derudover rummer eksisterende forskning heller ikke endeligt svar på, hvor længe det er nødvendigt at følge programmet for at opnå en effekt, samt hvilken effekt det har at følge MBSR-kurset på længere sigt.

Søg på sfi.dk