SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ny interaktiv testmetode for skoleelever skal undersøges

Del

Kan en ny og interaktiv måde at teste skoleelevers kognitive funktioner på, gøre skolerne bedre til at målrette undervisningen mod det enkelte barns behov? Og kan det være med til at fremme skolepræstationer? I et nyt projekt om skolestøtte til børn i familiepleje skal ’Dynamisk testning’ afprøves.

”Dynamisk testning bliver brugt i mange andre lande som f.eks. Holland, Tyskland, England og USA, men er helt nyt i Danmark. Generelt er der endnu ikke så meget forskning om, hvordan skoleindsatser virker, når man baserer dem på udredning med dynamiske testmetoder”, fortæller ph.d.-studerende Misja Eiberg, der står i spidsen for det nye SFI-projekt.

Formålet med SFI-projektet er at afprøve om en særlig skoleindsats for børn i familiepleje virker mere effektiv, hvis den bliver baseret på dynamisk testning af barnets kognitive funktioner og indlæringsstrategier.

’Dynamisk testning’ er en særlig interaktiv måde at udrede en elevs kognitive eller faglige vanskeligheder på. Modsat almindelige testmetoder, som i dag benyttes i PPR, taler psykologen og barnet sammen undervejs.

Barnet får derfor lov til at øve sig, mens psykologen afprøver forskellige måder at give barnet hjælp til at løse opgaverne på. Formålet er, at psykologen bruger barnets reaktioner i testsituationen til at få viden om, hvordan det lærer bedst, og dermed hvordan skolen bedst kan fremme barnets læring.

Selve indsatsen i projektet hedder ’LUKoP for skolen’ og er en samarbejdsmodel mellem en psykolog, en speciallærer fra barnets skole, barnets primære lærer og plejeforældrene. Samarbejdet starter med at psykologen – sammen med speciallæreren – tester barnet.

Den udredning kommer til at ligge til grund for en uddannelsesplan, som står i centrum for samarbejdet. På møder hver 3. måned reviderer teamet omkring barnet planen, og finder – med psykologen og speciallæreren som vejleder – frem til, hvordan de bedst kan støtte barnet i forhold til undervisningen.

LUKoP-indsatsen involverer 50-60 børn i alderen 6-13 år, hvoraf halvdelen bliver udredt via dynamisk testning. Indsatsen forløber over 2 skoleår på tværs af 20 kommuner og er del af en større effektundersøgelse om skolestøtte til børn i familiepleje, som Misja Eiberg har startet i august.

Forskergruppen vil – i udvalgte cases – også observere, om dialogen på teammøderne og undervisningen forløber anderledes, når det er dynamisk testning, der ligger til grund for LUKoP-indsatsen.

Skoleindsatser som er endnu mere rettede mod barnets behov

Misja Eiberg afprøver metoden i samarbejde med psykolog Grethe Damon, der er uddannet i dynamisk testning fra Feuerstein Instituttet i Israel. De håber, at testformen kan gøre individuelle skoleindsatser endnu mere rettede mod barnets behov og ressourcer.

Fra Grethe Damons praksis har Misja Eiberg et eksempel på en skoleelev, som tager en kognitiv test, hvor han – for at gøre et mønster komplet – skal vælge mellem flere forskellige brikker. Kun én brik passer ind, men han bliver ved med tilfældigt at pege løs på alle brikkerne.

”Under normale omstændigheder vil eleven score meget lavt i testen, og skolen vil måske lave interventioner som tager udgangspunkt i, at han har store vanskeligheder med systematisk tænkning. Men i en dynamisk testsituation, hjælper psykologen i stedet eleven på vej ud fra barnets reaktioner”, fortæller Misja Eiberg.

Her prøver hun fx at skjule valgmulighederne og foreslå eleven at se på selve mønsteret, mens hun spørger ind til, hvad der mangler i figuren. Herefter er eleven i stand til selv at tegne mønsteret færdigt, og psykologen kan konstatere, at barnet ikke har vanskeligt ved systematisk tænkning, men derimod har svært ved at sortere mange indtryk samtidig.

”Ud fra det perspektiv, kan man sige, at det vil give mere mening at støtte barnets indlæring ved at lave et undervisningsmateriale, som er begrænset i stimuli, og sørge for at eleven sidder et mere stille sted i klassen”, siger Misja Eiberg.

Omsætning af dynamisk testning i praksis – udvikling af undervisningsmateriale

Samtidig med at Grethe Damon udfører de dynamiske testsessioner i projektet, videofilmer hun dem også. Ud fra videoerne skal hun og Misja Eiberg analysere, hvordan de bedst kan gøre testmetoden anvendelig for praktikere. 

Søg på sfi.dk