SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

PSP-samarbejde udfordrer borgernes retssikkerhed

Del

Samarbejde mellem Politi, Socialforvaltning og Psykiatri har ført til tidligere indsats mod udsatte borgere, viser SFI-undersøgelse. Blandt andet fordi myndighederne i dag lettere kan udveksle oplysninger om borgerne. Men det kræver konstant opmærksomhed ifht. retsikkerheden, lyder det fra aktørerne fra myndighederne. Og Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere efterlyser mere dialog med de udsatte borgere.

Et spændingsfelt mellem forbedret borgerservice på den ene side og myndighedsovervågning og social kontrol på den anden. Det er udfordringen i PSP-samarbejdet, der har været indført i hele landet siden 2009. I en SFI-undersøgelse af erfaringerne fra fire PSP-projekter er konklusionen bredt, at den øgede koordinering mellem myndigheder betyder bedre indsats for de udsatte. 

Men PSP-samarbejdet giver også myndighederne øget beføjelse til at gribe ind i borgerens liv. Siden 2009 er det blevet lettere for myndighederne at dele oplysninger i PSP-regi uden den oprindelige tavshedspligt og uden at indhente borgernes samtykke. 

”Det betyder, at myndigheder hurtigere og mere målrette kan gribe ind, når fx en psykisk syg har brug for hjælp. Men samtidig kan man også sige, at det svækker borgerens retssikkerhed og retten til privatliv over for myndighederne, ” siger seniorforsker Kathrine Vitus, der har været med at lave undersøgelsen. 

Fokus på grænsen

Balancen mellem ønsket om at kunne handle over for udsatte borgere og hensynet til personfølsomme oplysninger er et stort tema hos myndigheds-aktørerne. Flere af de interviewede i undersøgelsen indskærper et behov for konstant opmærksomhed på, hvor grænsen går, og hvordan borgerens privatliv bedst beskyttes.

Ikke mindst fordi det øgede samarbejde på tværs af sektorer betyder, at der er langt aktører involveret. Det kan skabe tvivl om, hvordan man forvalter lovgivningen om deling af oplysninger. Kan man fx drøfte en borger til et møde, hvor der også sidder folk med ved bordet fra nabokommunen – som borgeren ikke er knyttet til? Og kan man dele oplysninger over telefonen om en borger? 

Behov for mere dialog

Hos Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere efterlyser udviklingskonsulent Karl Bach Jensen viden om, hvordan de borgere, der omfattes af PSP-samarbejdet opfatter ordningen. 

”Spørgsmålet er, om den koordinerede indsats primært handler om mere kontrol og overvågning, eller om borgeren oplever sig hjulpet på egne præmisser, ” siger han.

Han kalder lempelsen af reglerne om udveksling af personfølsomme oplysninger uden tilsagn fra borgeren for en forringelse af retssikkerheden på området. Vejen frem er i stedet, at borgeren i højere grad inddrages i en dialogbaseret indsats. 

”Jeg frygter, at ordningen kan få en negativ virkning hen imod mere kontrol og ufrivillig medicinering, hvis ikke der rejses en generel debat om kriminaliseringen af psykisk syge for mindre lovovertrædelser.”

Fakta

publikation PSP-samarbejdet
Forfattere Kathrine Vitus, Agnete Aslaug Kjær
Emner Kriminalitet, Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk