SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Psykiatrien er stadig sorteper

Del

Indsatser til danskere med psykiske lidelser varetages både af et regionalt sundhedsvæsen og et kommunalt socialvæsen med overlappende roller. Det skaber uklarhed om ansvarsfordelingen og betyder blandt andet store lokale og regionale forskelle i kvalitet og i tilbud.

Forskning i psykiske lidelser har betydet, at opfattelsen og behandlingen af personer med sådanne lidelser har gennemgået en rivende udvikling i de sidste årtier. I Danmark har man forsøgt at følge op på den nye viden ved at udbygge hospitalspsykiatrien med først en regional distriktspsykiatri og siden en kommunal socialpsykiatri. Men det har vist sig uhensigtsmæssigt at adskille behandling og sociale tilbud, og der opstår flaskehalse i samspillet mellem regionernes og kommunernes opgavevaretagelse.

Behov for reform til at afhjælpe problemer

Udviklingen på det psykiatriske område i Danmark er beskrevet i en ny SFI-rapport, som bærer den konkluderende titel Danmark venter stadig på sin psykiatrireform. Rapportens forfatter, seniorforsker Steen Bengtsson siger sammenfattende om problemerne:

”Vi har ikke fået rigtig sammenhæng i hele systemet, der går fra akut behandling på sygehus og skadestuer, over kronisk behandling i distriktspsykiatri med opsøgende team og hos psykiatrisk speciallæge og almen praksis til socialpsykiatrien med bostøtte, botilbud, værested og kontaktperson i kommunen.”

Den manglende sammenhæng i organiseringen af psykiatrien kan være med til at forklare nogle af de mere konkrete problemer, som området står med. Det er blandt andet, at:

  • man ikke i tilstrækkelig grad når de unge eller etniske minoriteter og heller ikke personer med de mest belastede diagnoser,

  • opsøgende virksomhed er lokalt meget forskellig i forhold til målgrupper, normering, tilbud osv., og der kan være problemer i opgavefordelingen mellem distriktspsykiatriens opsøgende team og socialpsykiatriens ordning med en støttekontaktperson,

  • behandlingskapaciteten er for lille, og at alt for mange stadig kun får tilbud om medicinering,

  • samarbejdet mellem psykiatrien, socialpsykiatrien, arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet ikke er godt nok. Det er vanskeligt for borgerne at varetage egne interesser.

  • kvaliteten af tilbud varierer meget regionalt og lokalt.

Flere med psykiske lidelser øger presset på indsatsområderne

Derudover er der et voksende pres på psykiatrien i kraft af, at antallet af mennesker med psykisk sygdom er voksende. Det er med til at give lang ventetid på regionernes tilbud, hvilket er noget, man mærker i kommunernes sociale tilbud. En kortere indlæggelsestid på psykiatriske afdelinger og sygehuse medfører også, at kommunerne i nogle tilfælde står med en oplevelse af, at patienterne udskrives, før de er færdigbehandlede. 

På baggrund af problemerne konkluderer rapporten, at der fra flere sider er ønsker om en langsigtet samlet plan for psykiatriområdet i Danmark og en nytænkning af områdets organisering. ”Systemet bliver bygget med midlertidige aftaler og satspuljemidler. Men der er behov for en samlet behandlingsmæssig organisering, som også omfatter socialpsykiatrien,” siger Steen Bengtsson. 

Et lille område 

Psykiatrien er imidlertid ikke et område, der står forrest i køen, når der foretages administrative reformer. Det har heller ikke været tilfældet i Norge og Sverige, men i disse lande har man dog fået etableret en økonomisk og administrativ struktur for området igennem reformer. I Danmark kunne det have været en del af Strukturreformen i 2007, men det skete ikke. 

”Sammenlignet med så meget andet er psykiatrien kun et lille område, hvilket måske kan forklare, hvorfor det ikke kom med i Strukturreformen,” siger Steen Bengtsson og fortsætter: ”Det er heller ikke en politisk vindersag at reformere psykiatrien.” 

SFI-rapporten Danmark venter stadig på sin psykiatrireform er et bidrag til en undersøgelse af psykiatrireformer i de nordiske lande. Den nordiske undersøgelse har været finansieret af Nordisk Ministerråd.

Fakta

publikation Danmark venter stadig på sin psykiatrireform.
Forfattere Steen Bengtsson
Emner Udsatte grupper, Velfærdssamfundet
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk