SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Rundt om danskernes kompetencer

Del

Den 8. oktober udkom den hidtil største undersøgelse af voksne danskeres kompetencer. Godt 7000 danskere har deltaget i undersøgelsen, som er igangsat af OECD i 24 lande. Læs her om resultaterne – og de politiske reaktioner på dem.

Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande?

Det er fokus i den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes kompetencer. OECD-undersøgelsen PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) omfatter 24 lande og afdækker færdigheder indenfor læsning, regning og problemløsning med IT. I Danmark har PIAAC fået navnet ”Danskernes Kompetencer”.

Besøg i hjemmet

Godt 7000 danskere har deltaget i Danskernes Kompetencer. De er repræsentativt udvalgt mel¬lem de godt 3,6 millioner danskere, der er mellem 16 og 65 år.

Deltagerne har alle fået besøg af en interviewer i deres hjem. Intervieweren har først stillet en række spørgsmål om bl.a. deltagerens uddannelse og efteruddannelse, arbejde, jobtype, løn, helbred og brug af forskellige kompetencer i arbejde og fritid. Derefter er deltageren blevet bedt om at løse opgaver på interviewerens medbragte computer – eller med blyant og papir, hvis man ikke vil eller kan betjene en computer.

Det viser Danskernes Kompetencer

Resultaterne af undersøgelsen er bl.a.:

  • 583.000 voksne danskere er dårlige til at læse og skrive. Det svarer til 16,1 pct. af den voksne befolkning.
  • 531.000 voksne danskere er dårlige til at regne. Det svarer til 14,6 pct. af den voksne befolkning.
  • 1.032.000 voksne danskere er dårlige til at bruge en computer til at løse hverdagsopgaver. Det svarer til 28,4 pct. af den voksne befolkning.
  • Blandt dem med de svageste kompetencer er der en overvægt af kortuddannede, ledige, ældre, indvandrere og folk med dårligt helbred. Andre grupper er dog også i høj grad repræsenteret, fx har halvdelen af de dårlige læsere et arbejde, og en tredjedel har en erhvervsuddannelse.
  • Der er i høj grad sammenfald mellem kompetencer, uddannelse og beskæftigelse: Jo højere uddannelse, jo bedre kompetencer – og jo bedre kompetencer, jo højere sandsynlighed for at være i arbejde. Det kan både skyldes, at de mest kompetente i højere grad får en uddannelse og et arbejde, men også, at uddannelse og arbejde i sig selv giver mulighed for at vedligeholde og udvikle det, man kan.
  • Internationalt ligger Danmark under gennemsnittet i læsning og over gennemsnittet i regning. Målt på, hvor stor en andel af den voksne befolkning, der har gode IT-færdigheder, ligger Danmark over det internationale gennemsnit.

Nedenfor kan du læse nogle af de mange politiske reaktioner på resultaterne af Danskernes Kompetencer.

Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Henning Bach Mortensen:

”Alt, alt for mange unge har forladt skolen uden helt simple læse- eller regnekompetencer. Dette svigt kan nu desværre aflæses direkte i OECD’s kortlægning af danskernes kompetencer. I årevis blev det stiltiende accepteret, at uddannelsessystemet ikke fungerede. Først de senere år er der taget skridt i den rigtige retning. Det er helt afgørende, at vi fortsætter ud af reformsporet og løfter kvaliteten i grundskolen og i erhvervsuddannelserne, så fremtidens arbejdsstyrke er bedre rustet til at tage del i den internationale konkurrence.” 
(Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening) 

LO-sekretær Ejner K. Holst

”Det er tankevækkende, at et velfærdsamfund som vores fortsat har problemer med de helt basale færdigheder. Vores børns læsefærdigheder er blevet bedre efter en målrettet indsats. På samme måde er det afgørende, at voksne nu får mulighed for at forbedre deres færdigheder. Vi kender gode eksempler på virksomheder, der tilbyder deres medarbejdere dansk- og regnekurser på selve arbejdspladsen. Det er en nem og praktisk løsning for alle parter. Nogle virksomheder og deres tillidsrepræsentanter går et skridt videre og har en klar forståelse for, at det er en forudsætning for at klare jobbet. Jeg tror, det er værd at gå videre ad den vej.” 
(Kilde: LO) 

Undervisningsminister Christine Antorini

”Undersøgelsen viser, at deltagelsen i voksen- og efteruddannelse i Danmark er meget høj sammenlignet med andre lande – så samlet set vurderer jeg, at Danmark har nogle ganske gode rammer for deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Men undersøgelsen viser, at det er afgørende, at vi sikrer et større udbytte af indsatsen de kommende år, så alle har de grundlæggende færdigheder, som er afgørende for et aktivt arbejds- og fritidsliv, og kan dygtiggøre og uddanne sig livet igennem.” 
(Kilde: Undervisningsministeriet.) 

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen

”At have en uddannelse er helt afgørende, hvis man skal opnå et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kræver, at de helt grundlæggende kompetencer er i orden – og det ses nok tydeligst blandt de mange, der står helt uden for arbejdsmarkedet. Kan man ikke læse, skrive og regne ordentligt, er vejen væk fra ledighed ofte meget lang og meget besværlig. Det er netop årsagen til, at vi med kontanthjælpsreformen nu styrker de lediges forudsætninger for at få et eksamensbevis i hånden. Men den enkelte har også pligt til at gøre, hvad man kan for at få flere færdigheder og kompetencer." 
(Kilde: Undervisningsministeriet.)

Søg på sfi.dk