SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

SFI skal evaluere træning af skilte forældre

Del

Frem mod udgangen af 2018 skal SFI undersøge, om et samtale- og kursusforløb kan hjælpe skilte forældre med at forbedre deres samarbejdsrelation og mindske belastningen på børn.

40 pct. af alle danske børn oplever, at deres forældre går fra hinanden i løbet af opvæksten. Selvom de fleste børn ønsker, at deres forældre bliver sammen, behøver samlivsbruddet ikke i sig selv at belaste børnene. Det afgørende er, at deres forældre efter bruddet formår at samarbejde om børnenes hverdag.

Derfor har partierne bag satspuljeforliget igangsat indsatsen ’Forældre sammen – hver for sig’, der skal mindske konflikter og forbedre samarbejdet mellem forældre, der henvender sig til Statsforvaltningens afdelinger i Odense og Aabenraa angående en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær. Forløbet, som udføres af Statsforvaltningens medarbejdere og er tilrettelagt af Center for Familieudvikling, består af en indledende samtale, et kursus á 3 gange 4 timer med fem andre forældrepar, som alle får ny viden og arbejder med deres indbyrdes relation og forståelse for børns reaktioner i et skilsmisseforløb. Forløbet afsluttes med to opfølgende samtaler. Forløbet tager i alt 5 til 7 uger, og de første forældre bliver visiteret til projektet i starten af 2016.

I forbindelse med projektet oprettes der en selvstændig enhed med 12 medarbejdere, fordelt mellem Statsforvaltningen i Odense og Aabenraa. Via undervisningsforløb og sidemandsoplæring klædes medarbejderne på til projektet og modtager herefter løbende supervision og deltager i en række temadage i de tre år, projektet varer.

Behov for ny viden

Vi ved ikke nok om, hvad der kan bidrage til bedre samarbejde blandt skilte forældre. Et selvstændigt mål med indsatsen er derfor at skaffe ny viden om virksomme indsatser overfor skilte forældre med samarbejdsvanskeligheder. I perioden 2016-2018 undersøger SFI effekten af indsatsen for de skilte forældre og deres børn ved at sammenligne 1200 deltagende forældrepar med kontrolgruppe af 600 forældrepar, der modtager Statsforvaltningens øvrige indsatser.

Effekten måles ved at sammenligne kontrol- og indsatsgruppens oplevelse af samarbejde, børnetrivsel og forældretrivsel – første gang lige efter, de har henvendt sig til Statsforvaltningen, anden gang kort efter, de har gennemgået forløbet og tredje gang en år efter, at forløbet er afsluttet. Desuden undersøges effekten på systemniveau ved at sammenligne andelen af sager, der genoptages i Statsforvaltningen og andelen af sager, der ender i domstolssystemet.

Designet af undersøgelsen med flere spørgeskemarunder og en stor respondentgruppe forventes at kunne bidrage med international brugbar viden om konflikthåndtering i brudte familier.

SFI leverer en delevalueringsrapport i slutningen af 2016 og en endelig evalueringsrapport i december 2018.

Søg på sfi.dk