SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Tre andre nye projekter hos SFI

Del

SFI UNDERSØGER TRIVSLEN BLANDT ADOPTEREDE BØRN

Vi ved meget lidt om, hvordan det går den samlede gruppe af adoptivbørn set over et længere åremål. Det gør SFI nu noget ved.

Hvordan klarer adopterede børn sig på langt sigt i forhold til uddannelse, social tilpasning, helbredsmæssigt og i forhold til mentale og følelsesmæssige udfordringer? Det er det overordnede spørgsmål i et nyt SFI-projekt.

For at finde et svar på det spørgsmål vil vi sammenligne børn, der er adopteret i 1985-89, med børn adopteret 1990-94, og også sammenligne børnene med deres jævnaldrende, der ikke er adopterede. Alle børn født 1985-89 og 1990-94 følges år for år mindst frem til 1. januar 2013 for at undersøge langtidskonsekvenserne af adoptionerne. Dette giver mulighed for at belyse, om de adopterede, som er født herhjemme eller i udlandet, får en anden udvikling end deres jævnaldrende – også når man tager højde for en lang række risikoforhold, der erfaringsmæssigt er kendt for at belaste barndommen. I den forbindelse inddrages sammenligninger med børn, der anbringes uden for hjemmet, samt fra etniske minoritetsgrupper, der ligesom de udenlandsk adopterede må skifte kulturelt miljø.

Derudover vil vi foretage kvalitative dybdeinterviews med et mindre antal børn, der er adopterede og deres familier (for eksempel adoptivforældre) og dermed komme tættere på nogle af de identitetsmæssige udfordringer, som vi kender til fra andre studier.

Undersøgelsen formidles ved en forskningsrapport og en videnskabelig artikel i et internationalt anerkendt tidsskrift samt i den hjemlige fagpresse. Resultaterne offentliggøres endvidere i magasinet ’Social Forskning’, der udgives af SFI. Projektet forventes afsluttet primo 2017.

Hvis du ønsker mere information om projektet, kan du kontakte seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen på tlf: 33480883 eller mail: mc@sfi.dk


STYRKET INDSATS OVER FOR ANBRAGTE BØRN OG UNGE

SFI er påbegyndt et nyt projekt, hvis hovedformål er at øge trivsel og faglighed blandt anbragte børn og unge. Det skal ske via ’Positiv Afvigelse’ og en ændring i de fagprofessionelles holdninger og adfærd. 

Alt for mange anbragte børn og unge er ikke godt nok klædt på til at tage en uddannelse eller varetage et arbejde efter endt skolegang. De faglige færdigheder er ikke gode nok, viser forskning.

SFI er i samarbejde med PDAcademy og Egmont Fonden påbegyndt et projekt, der skal ændre på det. Projektet hedder ’Styrket indsats overfor anbragte børn og unge’ og skal skabe positive forandringer i forhold til børnenes adfærd og holdninger gennem ændringer i de fagprofessionelles holdninger og adfærd. Midlet til forandringen er ’Positive Deviance’ (PD) eller ’Positiv Afvigelse’, som kort fortalt bygger på en idé om, at der i fællesskabet eksisterer innovationer og viden, som man endnu ikke har opdaget og dermed gjort brug af. PD sætter fællesskabet i stand til selv at opdage og afdække de succesfulde positive afvigere og deres strategier og lære af disse. Det tillader fællesskabet at skabe en adfærdsændring og etablere en ny og bedre praksis.

Blandt succeskriterier for projektet kan nævnes, at:

 • 80 procent af de medarbejdere, der indgår i projektet, skal opleve, at konceptet er med til at styrke anbragte børn og unges læring.
 • Børnene på de deltagende institutioner skal trives bedre.
 • Børn og medarbejdere skal opleve færre konflikter mellem børnene og deres kammerater.
 • Flere børn skal deltage i fritidsaktiviteter.
 • Børnene skal rykke sig en karakter på de nationale tests.
 • 10 procent flere skal tage dele af eller hele folkeskolens afgangseksamen.
 • 5 procent flere skal gå videre til en ungdomsuddannelse.


15 døgninstitutioner deltager, og håbet er, at der kan rekrutteres 180 personer i alderen 5-17 år. Udvælgelsen af døgninstitutioner er sket i samarbejde med LOS (interesseorganisationen for private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud i Danmark) og FADD (Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge).

Projektet er startet i 2015 og afsluttes i 2017, hvor deltagerne vil udfylde det samme spørgeskema med spørgsmål om trivsel, fritidsaktiviteter, kammerater og konflikter, som de gjorde ved projektstart i 2015. SFI vil afrapportere evalueringen i en netpublikation, og der planlægges registerbaserede opfølgninger henholdsvis 2 og 4 år efter, at indsatsen afsluttes. I forbindelse med opfølgningerne vil der blive udarbejdet et kort notat, der samler op på resultaterne fra registrene vedrørende nationale tests, folkeskolens afgangseksamen og overgangen til ungdomsuddannelse. Projektet har en samlet værdi på cirka 1 million kroner.

Hvis du ønsker mere information om projektet, kan du kontakte seniorkonsulent Helle Hansen på tlf: 33480927 eller mail: heh@sfi.dk


NYT PROJEKT OM UNGES TRANSITION TIL VOKSENLIVET

SFI har iværksat en strategisk satsning for at opbygge kvalitative forløbsdata i tilknytning til eksisterende kvantitative forløbsdata fra Børneforløbsundersøgelsen ’Årgang 95’. Sigtet med datamaterialet er at belyse unges overgang til voksenlivet, og mere specifikt hvordan deres uddannelsesveje former sig.

Hvilken indflydelse har unges risikoadfærd og sårbarhed på deres uddannelsesmæssige veje og omveje? Det er en viden, SFI er ved at opbygge med projektet ’Timing og transition: unges uddannelse og risikoadfærd’. 

Projektet er skudt i gang i efteråret 2015 og er en strategisk satsning med henblik på at opbygge en kvalitativ forløbsundersøgelse i tilknytning til Børneforløbsundersøgelsen. Projektet er baseret på 60 interviews med 20-årige om deres livsforløb og livsvilkår.

En mindre gruppe af disse unge blev interviewet allerede i 2013, og en større gruppe vil nu blive interviewet for første gang.

Gruppen af tidligere interviewet består af unge, som har givet udtryk for, at de er ensomme og dermed i risiko for ikke at påbegynde, falde fra eller mistrives på en ungdomsuddannelse. De blev interviewet første gang, da de var 17 år.

Gruppen af nye unge består af fire grupper:

 1. Unge, som har omfattende brug af rusmidler, og som enten er faldet fra eller ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 2. Unge, som har omfattende brug af rusmidler, og som er godt i gang med eller allerede har afsluttet en ungdomsuddannelse.
 3. Unge, som oplever, at de har klaret sig godt i grundskolen, men er faldet fra eller ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 4. Unge, som oplever, at de har klaret sig godt i skolen, og som er godt i gang med eller allerede har afsluttet en ungdomsuddannelse.

Det er ambitionen at finde finansiering til dels at geninterviewe de 60 unge igen i efteråret 2017, og til dels at arbejde videre med interviewene, gerne i kombination med analyser af det kvantitative forløbsdata. 

Projektgruppen består af seniorforsker Jeanette Østergaard (projektleder), seniorforsker Signe Ravn, seniorforsker Jens Peter Thomsen samt professor Rachel Thomson.

For yderligere information om projektet kan seniorforsker Jeanette Østergaard kontaktes på tlf: 33480940 eller mail: jea@sfi.dk

Søg på sfi.dk