SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nyheder

SFI evaluerer hverdagsrehabilitering for ældre

Del

I en ny rapport evaluerer SFI dele af projektet ”Øvelse gør mester” i Næstved Kommune.

I starten af 2012 iværksatte Næstved Kommune et 4-årigt rehabiliteringsprojekt i kommunens ældrepleje. Projektet har nav¬net ”Øvelse gør mester” (ØGM), og formålet er at gøre de ældre mere selvhjulpne og på den måde forbedre deres livskvalitet.

I en ny rapport evaluerer SFI, hvorvidt dette mål nås for beboerne på kommunens plejecentre.

Mestring af hverdagsfærdigheder

Et ØGM-forløb er planlagt til at vare max 16 uger og er skræddersyet til den enkelte ældres ønsker og behov.

Ideen er, at beboeren sætter sig mål, som kan nås gennem ØGM-forløbet, og som vil gøre vedkommende mere selvhjulpen og potentielt styrke vedkommendes livskvalitet. Det kan fx være at kunne bade selv, skære maden ud og spise selv, komme omkring uden hjælp eller andre hverdagsfærdigheder, som den ældre gerne vil mestre. Med udgangspunkt i beboerens ønsker tilrettelægger personalet herefter et ØGM-forløb, hvor disse færdigheder øves.

ASCOT som måleredskab

I evalueringen bruges redskabet ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit).

ASCOT er en metode, der gør det muligt at kvantificere den ældres såkaldt omsorgsbetingede livskvalitet. Dette begreb skal ikke forveksles med livskvalitet generelt. I ASCOT fokuseres der på de aspekter af de ældres livskvalitet, der er knyttet til den pleje og omsorg, de får på plejecentret, og som må forventes at være afhængig af den.

Usikre resultater

Undersøgelsen viser, at deltagerne gennemsnitligt har en højere forventet omsorgsbetinget livskvalitet efter ØGM-forløbet på tværs af livskvalitetsdomænerne.

Denne forbedring er positiv, men begrænset, og langt fra statistisk signifikant, hvilket gør det meget usikkert at tolke på. Det skyldes bl.a., at evalueringen har oplevet et stort frafald, således at kun 15 af de oprindeligt udtrukne 25 ældre har deltaget i hele evalueringen.

Evalueringen viser også, at projektet – som de 15 ældre selv oplever det – har været med til at skabe meningsfyldte aktiviteter og social kontakt. En del beboere fortæller, at det har været rart og godt at deltage i forløbet, og at de gerne vil fortsætte, uanset om de har nået deres målsætning eller ej. 

Fakta

publikation ”Øvelse gør mester” i Næstved Kommune
Forfattere Anu Siren, Rikke Nøhr Brünner, Rune Christian Holger Jørgensen
Emner Ældre, Levevilkår
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk