SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ældre tilfredse med den rehabiliterende indsats

Del

Rehabilitering skal hjælpe ældre med funktionsevnetab til bedre at kunne klare sig selv. SFI’s forskere har evalueret en ny model for rehabilitering, der er afprøvet i to kommuner. Evalueringen viser, at de ældre får det bedre, men det tværfaglige samarbejde om de ældre kan være en udfordring.

Rehabilitering et begreb, der har fyldt meget på ældreområdet i de seneste år. Grundtanken i rehabilitering er en forventning om, at en målrettet og tidsbegrænset indsats hjælper ældre med tabt funktionsevne til at genvinde funktionsevnen eller til bedre at leve med funktionsevnetabet. Det kan fx være ældre, der kommer hjem efter hospitalsophold, og som skal trænes op igen, eller borgere, der ønsker i højere grad selv at kunne bevæge sig rundt i lokalområdet.

Sundhedsstyrelsen har udviklet en ny model for rehabilitering, som i perioden fra 2014-2016 er afprøvet i to kommuner, hhv. Syddjurs og Slagelse. SFI har evalueret afprøvningen af den nye model for rehabilitering i de to kommuner.

Tilfredse ældre

Et centralt element i rehabilitering er, at indsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov, og evalueringen viser, at det er lykkes godt.

Generelt er de ældre, der har modtaget et rehabiliteringsforløb, meget tilfredse med forløbet. Særligt ældre, der kommer i rehabilitering på grund af et pludseligt opstået funktionsevnetab fx i forbindelse med knoglebrud, oplever, at de kommer hurtigt i bedring.

De ældres funktionsevne bliver også betydelig bedre i løbet af forløbene, men forskerne kan dog ikke entydigt konkludere, om det skyldes rehabiliteringsindsatsen eller andre forhold.

Tværfaglighed med enkelte problemer

Ifølge modellen skal rehabiliteringsforløbene være tværfagligt forankrede, og derfor arbejder fx terapeuter, sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, ernæringsvejledere og demenskoordinatorer sammen i borgernes forløb. Evalueringen viser, at tværfagligheden er en styrke i forbindelse med rehabiliteringsforløb, men også at det i visse sammenhænge har været svært at inkludere især sygeplejerskerne i samarbejdet.

”Sygeplejerskerne har i nogen grad haft svært ved at tænke deres faglighed ind i samarbejdet – især når de skulle være forløbsansvarlige. Men det er blevet bedre undervejs i projektet,” forklarer SFI-forsker Heidi Hesselberg Lauritzen.

Evalueringen er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Fakta

publikation Rehabilitering på ældreområdet
Forfattere Heidi Hesselberg Lauritzen, Maj Bjerre, Lea Graff, Tine Rostgaard, Freya Casier, Torben Fridberg
Emner Ældre
Forskningsemne Ældres levevilkår
Kontaktpersoner

Heidi Hesselberg Laurizen

Ph.d.-stipendiat
Telefon 33 48 08 82 E-mail hhl@vive.dk

Søg på sfi.dk