SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

De unge er blevet mere fornuftige

Del

Unge lever mere sundt og udsætter sig i mindre grad for risici. Det viser ny SFI-rapport, der også peger på, at unges forbrugsmuligheder er blevet mindre, og at deres samvær med vennerne har ændret sig.

Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 følger næsten 7.700 børn og unge i alderen 3-19 år. Undersøgelsen udkom første gang i 2010, og den mest markante forandring, som 2014-rapporten viser, er, at de unges risikoadfærd har forandret sig betydeligt til det bedre. Det er især de 15-årige – og navnligt de unge drenge – der trækker denne udvikling. 


Opfører sig mere fornuftigt

De unge spiser mere sundt – fx spiser de ældste drenge meget mindre fastfood. De 15-årige ryger væsentligt mindre i dag – kun 4 procent ryger hver uge. De drikker mindre – især drengene er ikke så ofte fulde som tidligere - og de tager færre stoffer. De er også i mindre grad udsat for kriminalitet, ligesom de unge begår mindre kriminalitet: Der er et generelt fald i tyveri, vold og hærværk – også her gælder det særligt for drengene.


Forandringer i ungdomslivet

De unges forbrugsmuligheder er desuden faldet. Det skyldes ikke færre lomme-penge, men at færre har fritidsjob. Som noget nyt afleverer nogle af de 15-årige med fritidsjob en del af lønnen til forældrene til opsparing. De unges samvær med vennerne har også forandret sig: De er ikke så ofte sammen i fritiden, til gengæld chatter de langt mere med hinanden. De unge er altså ikke mindre socialt aktive, men har flyttet en del af deres samvær til det virtuelle liv.


Betydningen af venner og penge

Undersøgelsen viser også, at unges risikoadfærd hænger sammen med, hvor ofte de er sammen med deres venner, og hvor mange penge de har mellem hænderne. Unge med få forbrugsmuligheder bliver i mindre grad udsat for eller begår kriminalitet. Unge, der tit ses med deres venner udenfor hjemmet, oplever flere risici end unge, der mere sjældent ser deres venner. 

”Vi kan se, at der er en vis sammenhæng, og man må stille sig selv det spørgsmål, om faldet i de unges risikoadfærd kan skyldes, at deres hverdag har forandret sig, når det gælder penge og venner”, siger Mai Heide Ottosen, seniorforsker. 

Undersøgelsen er finansieret af Bikubenfonden og VELUX FONDEN.

 

DET VISER UNDERSØGELSEN OGSÅ

De sårbare piger

Niveauet for psykisk mistrivsel er stadigt meget højt blandt de unge, og siden sidste undersøgelse er der en svagt stigende tendens. Det gælder især piger, der dobbelt så hyppigt som drenge rapporterer om gener med helbredet og emotionelle problemer; de føler sig oftere usikre og pressede; deres livstilfredshed befinder sig på et lavere niveau; de oplyser hyppigere om psykiske lidelser som spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg, ligesom de betydeligt hyppigere har modtaget psykologhjælp.

De mest udsatte

Børn og unge med indvandrerbaggrund er betydeligt mere udsatte end deres jævnaldrende etnisk danske kammerater. Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund vokser tiere op i familier med lav velstand og voksne uden beskæftigelse, og de bor oftere til leje med mindre plads i forhold til børn af dansk herkomst. Men der er forbedringer siden sidste undersøgelse, fx har flere indvandrerfamilier fået råd til at flytte i ejerbolig.

Tegn på øget social polarisering

Undersøgelsens resultater tyder på, at den økonomiske afmatning efter finanskrisen ikke generelt synes at have påvirket børnebefolkningens velfærd. Men nogle af de socialt dårligst stillede børn er blevet mere udsatte. Fx lider børn og unge i fattige familier flere afsavn end de gjorde sidste gang, undersøgelsen blev foretaget. Der er også flere ressourcesvage børnefamilier, der har været i kontakt med socialforvaltningen end i 2009. Det tyder på en øget social polarisering.

Flere børn af arbejdsmigranter

Antallet af børn med oprindelse i Østeuropa er stedet betydeligt de senere år – navnlig fra Polen: Fra 2000 til 2013 er der sket en tredobling af polske børn i Danmark, og mange af dem er født her i landet. Polske børn indtager nu pladsen som det syvende største indvandrerland. Det indikerer, at deres forældre, som er arbejdsmigranter, ikke er her midlertidigt men har til hensigt at blive i Danmark. Undersøgelser af børnebefolkningen kan altså sige noget om befolkningens sammensætning og indvandring generelt.

Fakta

publikation Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014
Forfattere Mai Heide Ottosen, Dines Andersen, Karen Margrethe Dahl, Anne Toft Hansen, Mette Lausten, Stine Vernstrøm Østergaard
Emner Børn og unge, Integration, Udsatte børn og unge, Efterkommere, Indvandrere
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk