SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Samarbejde er første byggesten til bedre efterværn

Del

Et styrket samarbejde i kommunerne er første skridt på vejen til at hjælpe udsatte unge videre i uddannelse og job. Det er konklusionen på en midtvejsevaluering af efterværnsinitiativet ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’, hvor fire kommuner afprøver en ny samarbejdsmodel omkring støtten til anbragte og tidligere anbragte unge, der står på tærsklen til voksenlivet.

For et ungt menneske, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være svær. En ny rapport fra SFI stiller skarpt på et igangværende projekt, hvor fire kommuner styrker samarbejdet om den støtte, de giver til de unge, når de fylder 18 år og skal afslutte deres anbringelse.

Initiativet består af en tværfaglig samarbejdsgruppe, som kommunen sætter omkring den unge allerede i 15 års-alderen. Gruppen kan fx bestå af sagsbehandler, jobkonsulent, UU-vejleder, anbringelsessted og en person fra den unges eget netværk. Arbejdsgruppen følger den unge til det fyldte 23. år og fastlægger i fællesskab med den unge mål for fremtiden, særligt med fokus på uddannelse og job. 

Koordinering og fælles ansvar

Midtvejsevalueringen viser, at samarbejdsmodellen foreløbig har skabt en mere koordineret og målrettet indsats for de unge, selvom det stadig er for tidligt at sige, hvilken forskel projektet vil gøre for de unge på langt sigt. 

De interviewede fagpersoner fortæller, at de føler sig mere forpligtede i det tætte samarbejde og har øget fokus på at koordinere og udveksle viden på tværs af de kommunale systemer. De er opmærksomme på så vidt muligt at sætte den unge i centrum for samarbejdet og at afstemme mål og aftaler med den unges behov og ønsker. 

Slutevaluering følger

Projektet ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’ er 1 af 10 initiativer i ’Efterværnspakken’, som er finansieret af satspuljemidler og iværksat af Socialstyrelsen. Det er Fredericia, Gentofte, København og Roskilde Kommune, der afprøver samarbejdsmodellen. Forskerne følger det fortsatte arbejde og præsenterer i 2015 en slutevaluering af projektet.

Fakta

publikation Bedre overgange for udsatte unge
Forfattere Stine Tankred Luckow, Turf Böcker Jakobsen, Anders Posselt Langhede, Jan Hyld Pejtersen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk