SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2001:2

Del

Download Social Forskning 2001:2

INDHOLD

Det fleksible arbejde er fast arbejde

Lønmodtagere med et såkaldt fleksibelt arbejde har en langt mindre risiko for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet end lønmodtagere med et traditionelt arbejde. Det skyldes især, at de er mindre udsat for at blive fyret. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse fra SFI.
Af Joachim Lynggaard Boll

Kvalitet i ældreplejen – hvordan måler vi?

Spørgsmålet om kvalitet i ældreplejen er centralt placeret på den politiske dagsorden. Men hvad er kvalitet i ældreplejen? I en netop afsluttet undersøgelse gennemført af SFI og AKF i tre udvalgte kommuner har man søgt at måle kvaliteten af praktiske gøremål, fritidsaktiviteter og sociale kontakter. Undersøgelsen viser bl.a., at det er vigtigt for de ældre selv at kunne stå for nogle af de praktiske gøremål, og at det er afgørende for de ældres opfattelse af kvaliteten af sociale kontakter og fritidsaktiviteter, at de er i stand til at komme uden for uden hjælp.
Af David Bunnage

De nordiske velfærdsstater i Europa

Kan den nordiske velfærdsmodel bestå i et stadigt mere politisk integreret Europa? Kan den nordiske velfærdsmodel overleve presset fra økonomisk globalisering? Eller er de nordiske velfærdsstater under afvikling eller fundamental forandring som følge af øget europæisering og globalisering? Disse spørgsmål er søgt besvaret i en sammenligning af udviklingen i velfærd og velfærdspolitik gennem de seneste 20 år i de nordiske lande og Tyskland, Holland og Storbritannien.
Af Jon Kvist & Mikko Kautto

Kvalitet i samarbejdet med brugerne

At inddrage brugerne og give dem indflydelse og medbestemmelse er nødvendigt for at sikre den bedst mulige kvalitet i de offentlige ydelser. Men der er også fare for, at brugerfokuseringen kan gå for vidt, og særinteresser sætter sig for stærkt igennem. I denne kronik drøfter Jesper Fisker behovet for at sætte rammer for og styrke den reelle brugerindflydelse, så vi opnår den nødvendige balance og prioritering i udviklingen af vores velfærdsydelser. Det bredere borgerperspektiv må stå over brugerperspektivet.
Af Jesper Fisker, kommunaldirektør i Hillerød Kommune

Koordinering i førtidspensionssager virker

Den Sociale Ankestyrelse har det overordnede ansvar for at koordinere de 275 kommuners afgørelser i førtidspensionssager. Socialforskningsinstituttet har undersøgt, om den koordinering virker. Det gør den – men nogle kommunale medarbejdere oplever, at de modtager en meget generel og principiel form for råd og vejledning, hvor de i højere grad har brug for konkret hjælp til at afgøre aktuelle sager.
Af Ole Gregersen

En belastet bydel - sociale sager i Kongens Enghave

Bydelen Kongens Enghave i København er kendetegnet ved at have et betydeligt antal kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Og ofte er der tale om svage klienter. Det viser en omfattende registrering af sociale sager i bydelen, som Socialforskningsinstituttet har bistået med at foretage. Undersøgelsen viser bl.a., at bydelen modtager mange svage tilflyttere, har forholdsvis mange unge kontanthjælpsmodtagere og psykisk syge førtidspensionister.
Af Hans Helmuth Bruhn

Årsberetningen

Årsberetningen med virksomhedsregnskab 2000 er nu kommet. Den giver et bredt billede af Socialforskningsinstituttets aktiviteter og resultater i 2000 samt af instituttets forventninger til fremtiden.
Af Birgitte Frandsen Langkilde, vicedirektør

Søg på sfi.dk