SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2002:1

Del

Download Social Forskning 2002:1

INDHOLD

Danske 15-åriges færdigheder er ikke gode nok

SFI har sammen med AKF og DPU stået for den danske del af en stor OECD-undersøgelse af de 15-åriges personlige og sociale kompetencer samt færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskab. Testresultaterne af de unges færdigheder er generelt skuffende for Danmark i sammenligning med de nordiske lande og andre lande vi normalt sammenligner os med. Over 170.000 unge under uddannelse, fra 32 lande, deltog i undersøgelsen.
Af Mikael Krone

Kommunal aktivering – hvordan er beskæftigelseseffekten?

Kommunal aktivering er et centralt instrument i den aktive socialpolitik. Spørgsmålet er, om det medvirker til at bringe de ledige kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Det belyses i en ny rapport, som også ser på de lediges jobsøgning: Hvor aktive er de i søgningen efter ordinære job? En af hovedkonklusionerne er, at blandt de mange aktiveringstiltag, er det kun jobtræning der har en nævneværdig beskæftigelseseffekt på deltagerne.
Af Henning Bjerregård Bach

Revalidering – behov for en skærpet indsats for de svageste

Den faldende arbejdsløshed i 1990erne har været med til at stimulere interessen for at hjælpe personer med begrænsninger i arbejdsevnen tilbage på arbejdsmarkedet. Revalidering kom i fokus med opprioriteringen af en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik op igennem 1990erne. I en netop udkommet rapport gives en samlet belysning af den kommunale og amtslige revalideringsindsats. Undersøgelsen viser at størsteparten af dem som fuldfører revalideringen efterfølgende får et job.
Af Trine Filges, Ivan Harsløf og Mogens Nord-Larsen

Aktivering – sociale rettigheder og pligter i et komparativt perspektiv

Aktivering er et nøgleord i nyere, europæiske velfærdsreformer. I flere lande er det blevet sværere at optjene ret til dagpenge, og lediges pligter er øget. Men stadig er der store forskelle på lediges rettigheder og pligter i forskellige lande. I Danmark er lediges pligter steget betydeligt, og har resulteret i en ny social medborgerskabsmodel. Det viser en sammenligning af udviklingen i syv europæiske lande.
Af Jon Kvist

Aktiveringspolitikkens muligheder i velfærdssamfundet

Aktiveringspolitikken har siden midten af halvfemserne været et vigtigt instrument til at mindske arbejdsmarkedets strukturproblemer. Aktiveringspolitikken kan siges at udgøre et alternativt instrument til at sikre en høj beskæftigelse uden at reducere ydelserne til modtagerne af fx dagpenge og kontanthjælp. Den økonomiske "overvismand" gennemgår i denne kronik de muligheder og begrænsninger som aktiveringspolitikken har.
Af Torben M. Andersen

Danske virksomheder er blevet mere rummelige

Er virksomhederne i højere grad end tidligere i stand til at integrere og fastholde personer, som ikke er i stand til helt at leve op til kravene på arbejdsmarkedet? Umiddelbart ser det ud til det, viser SFIs nyeste årbog om arbejdsmarkedets rummelighed. Men en del af forklaringen kan måske henføres til virksomhedernes opgørelser over det sociale engagement.
Af Anette Kruhøffer og Jan Høgelund

Folkepensionen i internationalt perspektiv

Der er stor forskel på de offentlige pensioner i forskellige lande. Det har bl.a. givet anledning til, at man i forbindelse med EU-debatten har diskuteret om de dårligst stillede ville flytte til lande med de højeste pensioner – fx Danmark. I denne artikel vises gennem nogle eksempler pensionernes dækningsgrader i otte lande.
Af Hans Hansen

Hvordan er det med skatten?

Skatten har været et hedt emne i den offentlige debat før og efter valgene i november sidste år. SFI-SURVEY har i en såkaldt bus-undersøgelse undersøgt befolkningens indstilling til eventuelt at betale mere i skat. Undersøgelsen viser, at der ikke generelt i den danske befolkning er nogen entydig holdning imod skatteforhøjelser.
Af Mogen Nord-Larsen

Gode tider løser ikke problemerne for alle

På trods af lang tids højkonjunktur er der stadig en gruppe af kontanthjælpsmodtagere i kommunerne, som ikke er blevet integreret på arbejdsmarkedet. En ny undersøgelse fra SFI har belyst årsagerne og kommer med nogle anbefalinger til at forstærke indsatsen over for de langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.
Af Joachim Boll og Thomas Qvortrup Christensen

Søg på sfi.dk