SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forskningsbaserede undersøgelser

Del

SFI leverer forskningsbaserede undersøgelser for bl.a. ministerier, styrelser, kommuner og regioner samt store og små organisationer. Vi laver alle former for analyser, evalueringer og udredninger på hele velfærdsområdet.

Kontakt for opgaveløsning

Forskningschef Lisbeth Pedersen (Arbejdsmarked, beskæftigelse, uddannelse, inklusion, bolig)

Forskningschef Mette Deding (Udsatte børn, dagtilbud, skole, familie og uddannelse)

Forskningschef Kræn Blume Jensen (Ældre, pension, udsatte grupper)

At vore undersøgelser og analyser er ”forskningsbaserede” betyder, at undersøgelserne baserer sig på den bedste forskningsmæssige viden indenfor området. Vore forskere arbejder både med forskningsprojekter på højt internationalt niveau og med at løse konkrete analyse- og udredningsopgaver for ministerier, kommuner mv. De er fortrolige med den nyeste internationale forskning, og de bruger denne viden ved design og udførelse af analyseopgaver. Samtidig henter de inspiration fra praktikere og beslutningstagere, som de bringer ind i forskningen.

Analyser

SFI gennemfører en række forskellige typer af analyser:

 • Effektmåling, hvor vi tester indsatser med forsøgs- og kontrolgrupper.
 • Avancerede statistiske analyser fx af bestemte gruppers levevilkår og livsforløb og effektanalyser af forskellige indsatser.
 • Samfundsøkonomiske analyser, hvor vi vurderer omkostninger og gevinster ved en given indsats.
 • Eksplorative studier, hvor vi gennem dybdegående personlige interviews, ofte kombineret med registerdata og surveys, får belyst alle aspekter og kaster nyt lys på en given problemstilling.
 • Komparative studier, hvor vi bruger forskernes internationale viden og netværk til at designe undersøgelser, der sammenligner indsatser, politikker mv på tværs af landegrænser.
 • Forskningsoversigter, hvor vi sammenfatter national og international forskning inden for et givent område.

Datakilder

Vores analyser bygger på en række forskellige datakilder:

 • Registerdata – primært fra Danmarks Statistik, men vi trækker også på andre registre.
 • Spørgeskemaundersøgelser – herunder besøgsinterview, hvor vi kan kombinere spørgeskemabaserede undersøgelser med tests, helbredsundersøgelser mv.
 • Kvalitative interviewundersøgelser – fra fokusgrupper til dybdegående interviews. Vi er specialister i at interviewe sårbare grupper og børn.
 • Observationsstudier, hvor vi er ude i felten og følger aktørerne i praksis.
 • Vi eksperimenterer også med alternative datakilder via fx sms, fotos eller analyser på big data.

I de fleste projekter kombinerer vi datakilderne, så vi fx får viden om indsatser virker, hvem de virker for, samt hvad man kunne gøre anderledes.

Brugerinddragelse

På SFI er vi optaget af, at vores forskning skal bruges af praktikere og beslutningstagere. For at sikre at vores forskning er relevant for disse grupper, arbejder vi løbende med at inddrage dem i vores forskningsproces – fra udvikling af forskningsspørgsmål over design af projekter og til fortolkning af resultater.

Kvalitetssikring

Alle analyser er af høj faglig kvalitet, og det sikres gennem række krav til både indhold og form. Samtidig kan der være stor variation i projekters indhold, metode, omfang og bemanding. Dette afspejler sig i den måde, kvalitetssikringen tilrettelægges på. Derfor udarbejder den projektansvarlige forskningschef og projektleder ved projektets start en plan for kvalitetssikringen. Elementer i denne plan er:

 • Feedbackmøde undervejs i projektet om analysens hovedpunkter
 • Faglige reviewere – eksterne og/eller interne afhængigt af projektets omfang
 • Følgegruppe med uafhængige eksterne eksperter
 • Kvalitetssikring af formidling af projektets resultater ift. krav om god formidling
 • Kvalitetssikring af analysens sproglige standard ifht. skriveguide samt korrektur
 • Endelig kommentering og godkendelse af direktion/direktører

Derudover kan følgende elementer yderligere indgå i kvalitetssikringen:

 • Tilknytning af intern faglig sparringspartner
 • Projekt-ekstern kvalitetssikring af data
 • Fremlæggelse på internt seminar
 • Ekstern ekspertgruppe vedr. særlige metoder
 • Kommunikationssparring vedr. god faglig formidling

Søg på sfi.dk