Forskningsbaserede undersøgelser

Del

SFI leverer forskningsbaserede undersøgelser for bl.a. ministerier, styrelser, kommuner og regioner samt store og små organisationer. Vi laver alle former for analyser, evalueringer og udredninger på hele velfærdsområdet.

Kontakt for opgaveløsning

Forskningschef Lisbeth Pedersen (Arbejdsmarked, beskæftigelse, uddannelse, inklusion, bolig)

Forskningschef Mette Deding (Udsatte børn, dagtilbud, skole, familie og uddannelse)

Forskningschef Kræn Blume Jensen (Ældre, pension, udsatte grupper)

At vore undersøgelser og analyser er ”forskningsbaserede” betyder, at undersøgelserne baserer sig på den bedste forskningsmæssige viden indenfor området. Vore forskere arbejder både med forskningsprojekter på højt internationalt niveau og med at løse konkrete analyse- og udredningsopgaver for ministerier, kommuner mv. De er fortrolige med den nyeste internationale forskning, og de bruger denne viden ved design og udførelse af analyseopgaver. Samtidig henter de inspiration fra praktikere og beslutningstagere, som de bringer ind i forskningen.

Analyser

SFI gennemfører en række forskellige typer af analyser:

 • Effektmåling, hvor vi tester indsatser med forsøgs- og kontrolgrupper.
 • Avancerede statistiske analyser fx af bestemte gruppers levevilkår og livsforløb og effektanalyser af forskellige indsatser.
 • Samfundsøkonomiske analyser, hvor vi vurderer omkostninger og gevinster ved en given indsats.
 • Eksplorative studier, hvor vi gennem dybdegående personlige interviews, ofte kombineret med registerdata og surveys, får belyst alle aspekter og kaster nyt lys på en given problemstilling.
 • Komparative studier, hvor vi bruger forskernes internationale viden og netværk til at designe undersøgelser, der sammenligner indsatser, politikker mv på tværs af landegrænser.
 • Forskningsoversigter, hvor vi sammenfatter national og international forskning inden for et givent område.

Datakilder

Vores analyser bygger på en række forskellige datakilder:

 • Registerdata – primært fra Danmarks Statistik, men vi trækker også på andre registre.
 • Spørgeskemaundersøgelser – herunder besøgsinterview, hvor vi kan kombinere spørgeskemabaserede undersøgelser med tests, helbredsundersøgelser mv.
 • Kvalitative interviewundersøgelser – fra fokusgrupper til dybdegående interviews. Vi er specialister i at interviewe sårbare grupper og børn.
 • Observationsstudier, hvor vi er ude i felten og følger aktørerne i praksis.
 • Vi eksperimenterer også med alternative datakilder via fx sms, fotos eller analyser på big data.

I de fleste projekter kombinerer vi datakilderne, så vi fx får viden om indsatser virker, hvem de virker for, samt hvad man kunne gøre anderledes.

Brugerinddragelse

På SFI er vi optaget af, at vores forskning skal bruges af praktikere og beslutningstagere. For at sikre at vores forskning er relevant for disse grupper, arbejder vi løbende med at inddrage dem i vores forskningsproces – fra udvikling af forskningsspørgsmål over design af projekter og til fortolkning af resultater.

Kvalitetssikring

Vi har en række faste procedurer, der sikrer, at den producerede viden er af højst mulige kvalitet. Alle projekter bliver ledet af en forsker, som kender til området, og der bliver som regel tilknyttet en følgegruppe af eksterne eksperter, som er personligt udpegede til at kvalificere projektet. Derudover bliver alt, hvad der offentliggøres i SFI's rapportserie eller tilsvarende, sendt til en ekstern lektør med sagkundskab på det pågældende område, som skal gennemlæse, kommentere og vurdere indholdet.

Endelig offentliggør SFI alle resultater, og vi fremlægger altid metode og datagrundlag, så andre kan gennemgå undersøgelserne og efterprøve vores resultater og konklusioner.

Søg på sfi.dk