Forskningsprogram

Del

SFI's forskningsprogram er organiseret i seks temaer. I sin helhed skal forskningsprogrammet sikre, at SFI’s forskning kan levere svar på de mest centrale samfundsmæssige udfordringer. 

De seks temaer er:

 • Organisering af velfærdsservice
 • Arbejdsudbud, efterspørgsel og beskæftigelse
 • Social marginalisering og udsathed
 • Uddannelse
 • Børn, unge og familiers livsvilkår og sociale mobilitet
 • Etniske minoriteter, integration og samfundsdeltagelse

Organisering af velfærdsservice

I et moderne velfærdssamfund er udviklingen af den rette service til borgere med behov, kvalitet og indhold i de enkelte servicetilbud, og opmærksomhed på særligt udsatte borgere væsentlige aspekter i relation til velfærdsservice. Der bliver efterspurgt mere velfærd inden for alle områder: fra almen service, som skole, dagpasning og ældrepleje, til specialiserede tilbud over for udsatte børn, unge og voksne. 

Hvis denne efterspørgsel skal imødekommes, kræver det viden om organisering, implementering og ledelse af velfærdsservice (især i relation til styring og ressourceanvendelse). Det stiller også øgede krav til prioritering i forhold til målgrupper og til vidensbasering af den sociale indsats. Og endelig kræver det viden om både målgrupper og om den velfærdsservice, der tilbydes; også med henblik på innovation og evnen til at optage nye teknologier.

SFI forsker derfor i:

 • Velfærdssamfundets indretning og borgernes adgang til velfærdsservice
 • Rammer og ressourcers betydning for implementering og kvalitet af velfærdsservice
 • Implementering, styring og ledelse i velfærdsservice
 • Matchet mellem den sociale indsats karakter og borgernes behov
 • Sociale interventioners direkte og afledte effekter
 • Den samfundsøkonomiske værdi af velfærdsservice

Arbejdsudbud og beskæftigelse

Høj beskæftigelse er det økonomiske grundlag for et velfærdssamfund med et fintmasket socialt sikkerhedsnet og en universel velfærdsservice. Samtidig er høj arbejdsmarkedsdeltagelse en forudsætning for at sikre borgerens levestandard og livsudfoldelse, og fundamentet for en høj grad af samfundsmæssig sammenhængskraft.

En betingelse for høj beskæftigelse er et stort arbejdsudbud. Desuden er arbejdsstyrkens kompetencer afgørende for kvaliteten af arbejdsudbuddet og for et godt match mellem arbejdstagere og arbejdsmarkedets behov. For borgere med en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet er arbejdsmotivation en afgørende forudsætning for et vedvarende højt arbejdsudbud og beskæftigelse. For borgere med mere marginal arbejdsmarkedstilknytning knytter der sig imidlertid særlige udfordringer i at sikre en høj beskæftigelsesgrad. 

Viden om virkningsfulde beskæftigelsespolitiske tiltag er nødvendig i bestræbelserne på at opnå et stort og effektivt samlet arbejdsudbud og en lav grad af eksklusion. I et samfund under stadig forandring er det desuden vigtigt løbende at søge ny viden om ekskluderende og inkluderende faktorer og dynamikker, der gør at borgerene rykker ind og ud af arbejdsmarkedet, mellem forskellige positioner på arbejdsmarkedet og i forskellige dele af overførselsindkomstsystemet.

SFI forsker derfor i:

 • Udbuddet af arbejdskraft i forskellige befolkningsgrupper (herunder kompetencer, motivation og incitamenter)
 • Virksomhedernes kompetenceefterspørgsel og rolle i forhold til de udsatte på arbejdsmarkedet.
 • Mobilitet, polarisering og eksklusionsmekanismer
 • Betydningen af institutionelle og konjunkturmæssige forhold
 • Beskæftigelsespolitikkens implementering og direkte og afledte effekter

Social marginalisering og udsathed

I Danmark er der grupper af borgere, som er udsatte på forskellig vis, og som har særligt vanskeligt ved at være aktive deltagere i samfundslivet. Det er en udfordring for samfundets sammenhængskraft, men også en udfordring for disse borgeres livsmuligheder. 

Hvis vi skal finde ud af, hvordan vi bedst kan sikre de svageste borgeres selvforsørgelse og deltagelse i samfundslivet, kræver det viden om hvad der skaber ulige fordeling af økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer. Vi har også brug for viden om de mekanismer, der har betydning for social mobilitet. Desuden kræver det viden om de dynamikker, der gør, at borgere i almindelighed bevæger sig mellem sociale positioner. Og endelig har vi brug for viden om, hvilken betydning det sociale sikkerhedsnet har for den økonomiske og sociale ulighed samt for sikringen af den enkelte borgers rettigheder og muligheder for deltagelse i samfundslivet. 

SFI forsker derfor i:

 • Udviklingen i livsvilkår og samfundsdeltagelse for udsatte grupper
 • Udsatte borgeres oplevelse af deres egne behov og muligheder
 • Udsathedens karakter og processer der fører til udsathed
 • Betydningen af sociale indsatser for særligt udsatte grupper
 • Socialpolitikkens udvikling, baggrund og formål

Uddannelse 

Uddannelse er en af de væsentligste parametre for hvordan børn og unge kommer til at klare sig som voksne. Samtidig er befolkningens uddannelsesniveau af afgørende betydning for Danmarks konkurrenceevne i en globaliseret verden. 

På trods af at vi i Danmark formelt har lige adgang til uddannelse, er der en række udfordringer. Det gælder fx ambitionen om at så mange unge som muligt får en kompetencegivende uddannelse. Særligt i forhold til udsatte børn og unge har vi en udfordring i at sikre alle lige muligheder for at udnytte deres evner uanset baggrund. 

Hvis vi skal løse disse udfordringer, har vi brug for mere viden om, hvordan både dagtilbud og grundskole kan sikre alle børn de bedste muligheder for at udvikle sig og lære mest muligt. Vi har også brug for viden om, hvordan ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser kan sikre, at de unge opnår kompetencer og færdigheder, som gør dem i stand til at være selvforsørgende og aktive deltagere i et demokratisk samfund. 

SFI forsker derfor i:

 • Betydningen af dagtilbud for børns udvikling og læring.
 • Familiebaggrundens betydning for elevers læring og trivsel i skole og dagtilbud.
 • Organisering af skole og læring samt effekter heraf.
 • Overgange i uddannelsessystemet, herunder særligt muligheder og udfordringer for de svageste unge.
 • Betydningen af uddannelse for enkeltpersoner og for samfundet.

Børn, unge og familiers livsvilkår og sociale mobilitet

Børn og unge er fremtidens voksne. Et godt børneliv i de tidlige år med trygge rammer, passende udfordringer og udviklingsmuligheder er en grundsten i vores velfærdssamfund. Hverdagslivet i familien har således grundlæggende betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Og alle børn og unge skal have mulighed for at udvikle og uddanne sig i overensstemmelse med deres potentiale. 

Forskelle i økonomiske, sociale og kulturelle ressourcer i familierne er imidlertid afgørende for, hvordan børn kan udfolde disse potentialer. Men indretning og kvalitet af samfundsinstitutioner, som fx dagtilbud og skoler, er også af stor betydning for det gode børneliv, ikke mindst for de mest udsatte børn. Socialt arbejde af høj kvalitet og en tidlig investering i effektive indsatser er afgørende for at styrke børnenes og familiernes ressourcer og den sociale mobilitet.

Derfor har vi brug for viden om, hvordan vi styrker chanceligheden og mindsker den sociale arv. Det kræver dels viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer og dynamikker i udsathed, dels viden om, hvilke typer af indsatser der virker over for forskellige grupper af socialt udsatte og psykisk sårbare børn, unge og familier.

SFI forsker derfor i:

 • Betydningen af samfundets indretning, herunder børne- og familiepolitikker, for børn, unge og familiers hverdagsliv og trivsel
 • Betydningen af familiers sociale, økonomiske og kulturelle ressourcer for børn og unges trivsel, udvikling og sociale mobilitet
 • Effekter af indsatser for børns trivsel, udvikling og livsmuligheder
 • Udfordringer i overgange fra ungdoms- til voksenlivet
 • Udsatte og anbragte børn og unges livsmuligheder og trivsel

Etniske minoriteter, integration og samfundsdeltagelse

Globaliseringen og den fortsatte indvandring af borgere fra hele verden medfører både en række konkrete sociale og praktiske udfordringer og mere heterogen befolkningssammensætning i stadig forandring. Derfor er der til stadighed behov for ny viden om de integrationspolitiske udfordringer, der opstår på det lokale og det samfundsmæssige plan.

De fleste borgere med etnisk minoritetsbaggrund deltager aktivt og på lige fod med etnisk danske borgere i samfundslivet. Der er imidlertid nogle grupper af etniske minoriteter, der ikke opnår tilstrækkelige skolekundskaber og en stabil arbejdsmarkedstilknytning, og etniske minoritetsborgere er overrepræsenteret blandt de socialt udsatte. Der er behov for viden om samspillet mellem kulturel baggrund og social marginalisering og udsathed og mere viden om effektive integrationsindsatser for nytilkomne borgere.

SFI forsker derfor i:

 • Veje til styrkelse af etniske minoriteters inklusion – gennem uddannelse, arbejdsmarked og deltagelse i civilsamfund
 • Betydningen af samspillet mellem sociale og kulturelle forhold for etniske minoriteters samfundsdeltagelse og sociale mobilitet
 • Integration af nytilkomne – flygtninge, migrantarbejdere og familiesammenførte
 • Tilsigtede og utilsigtede effekter af integrationsindsatser

Søg på sfi.dk