SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ansættelse af videnskabelige medarbejdere

Del

SFI’s supplerende retningslinjer for ansættelse af videnskabelige medarbejdere:

Retningslinjerne er fastsat på grundlag af Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutioner af 15. marts 2012 (ansættelsesbekendtgørelsen) § 2, stk. 2. Retningslinjerne beskriver supplerende retningslinjer for ansættelsesprocedure og beslutningskompetence på SFI for stillingerne inden for stillingsstrukturen.

Stillinger inden for stillingsstrukturen besættes i åben konkurrence efter opslag og med fagkyndig bedømmelse, med mindre der er tale om tidsbegrænsede stillinger på op til et år. Det sker efter retningslinjerne i afsnit 1.

Tidsbegrænset ansættelse på op til et år (for udenlandske ansatte på seniorforsker- og professorniveau dog to år) og forlængelse i op til yderligere et år kan ske efter retningslinjerne i afsnit 2.

I afsnit 3 findes retningslinjer for, hvornår der kan tilbydes en særligt kvalificeret kandidat på professor- eller seniorforskerniveau ansættelse (kaldelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen § 7).

SFI’s direktør godkender stillingsopslag, nedsætter bedømmelsesudvalg, udpeger sagkyndige bedømmere og søgeudvalg i forbindelse med kaldelse samt træffer beslutning om ansættelse for alle stillinger inden for stillingsstrukturen. Direktøren kan delegere sin kompetence til et andet medlem af SFI’s direktion, dog ikke vedrørende stillinger som professor samt i tilfælde af ansættelse ved kaldelse.

Ved delestillinger mellem SFI og en anden institution kræves enighed om ansættelse mellem de to institutioner. Når SFI har ansættelseskompetencen, følges nærværende retningslinjer for ansættelse.

1. Stillinger i åben konkurrence

Stillingsopslag

I stillingsopslaget beskrives stillingens indhold og de stillede kvalifikationskrav på grundlag af stillingsstrukturen og arbejdsopgaverne i stillingen på SFI.

Alle stillinger opslås nationalt. Stillinger på seniorforsker- og professorniveau opslås også internationalt, med mindre særlige forhold af faglig karakter gør sig gældende.

Dokumentation af ansøgernes kvalifikationer

Dokumentation af ansøgernes kvalifikationer sker ved CV, eksamensbeviser, fuldstændig publikationsliste og skriftlige arbejde. Det kan i det enkelte opslag fastsættes, at ansøgere ved seniorforskerstillinger maksimalt kan fremsende 6 skriftlige arbejder (titler) efter eget valg som grundlag for bedømmelsen, og at ansøgere til professorater maksimalt kan fremsende 10 skriftlige arbejder (titler).

Bedømmelsesudvalg

Udpegning

Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Der tages i den forbindelse hensyn til en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Samtidig udpeges udvalgets formand, og der aftales i den forbindelse en tidsfrist for bedømmelsesudvalgets arbejde.

Ved besættelse af stillinger som videnskabelig assistent kan det fagkyndige bedøm-melsesudvalg nedsættes før ansøgningsfristens udløb

Sammensætning

Ved besættelse af stillinger som videnskabelig assistent skal bedømmelsesudvalget bestå af mindst 2 og maksimalt 5 medlemmer på mindst forskerniveau og alle medlemmer kan udpeges internt på SFI.

Ved opslag og besættelse af stillinger som ph.d.- stipendiat skal bedømmelsesudvalget bestå af 3 eller 5 medlemmer på mindst seniorforskerniveau, heraf mindst 1 medlem fra det universitet, hvor ph.d.-stipendiaten indskrives.

Ved besættelse af stillinger som forsker, post doc eller seniorforsker skal bedømmelsesudvalget bestå af 3 eller 5 medlemmer, der er fagkyndige inden for stillingens område og være på mindst seniorforskerniveau. Bedømmelsesudvalget skal sammensættes således, at mindst 1 ud af 3 eller 2 ud af 5 medlemmer ikke er ansat på SFI.

Ved besættelse af stillinger som professor mso og professor skal bedømmelsesudvalget bestå af 3 eller 5 medlemmer, der er fagkyndige inden for stillingens område og være på professorniveau. Bedømmelsesudvalget skal sammensættes således, at mindst 2 ud af 3 eller 3 ud af 5 medlemmer ikke er ansat på SFI.

Bedømmelsen

Den fagkyndige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne har de faglige kvalifikationer inden for forskning, forskningsbaserede myndighedsopgaver, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige kvalifikationskrav, der er angivet i det konkrete opslag og SFI´s stillingsbeskrivelser.

Bedømmelsesudvalget afgiver en ikke-prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer. Hvis der er meningsforskelle mellem udvalgets medlemmer, skal dette fremgå af bedømmelsen.

I relation til bedømmelsen af videnskabelige assistenter kan der indledningsvis foretages en administrativ screening, der markerer de ansøgere, der ikke opfylder de formelle og konkret fastsatte kvalifikationskrav.

Hvis bedømmelsesudvalget efter en gennemgang af ansøgningerne og de oplysninger, der i øvrigt foreligger, antager, at der ved fornyet opslag vil komme ansøgninger fra mere kvalificerede ansøgere, kan udvalget fremsætte forslag herom.

Udvalget kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgerne skal have lejlighed til at få inddraget yderligere videnskabeligt materiale i bedømmelsen. Der fastsættes i så fald en frist herfor, som alle ansøgere underrettes om.

Bedømmelsesudvalgets vurdering

Når et bedømmelsesudvalg har afleveret bedømmelse vedrørende ph.d.-stipendiater, forskere, post doc´s, seniorforskere eller professorer, får hver ansøger tilsendt den del af bedømmelsen, som angår den enkelte. Ansøgerne har herefter inden for en fastsat frist mulighed for at komme med bemærkninger til bedømmelsen. Hvis der kommer bemærkninger til bedømmelsen, skal disse sendes til bedømmelsesudvalget, som forholder sig til, om bemærkningerne giver anledning til at revidere bedømmelsen.

Videnskabelige assistenter får i forbindelse med tilbud om eller afslag på ansættelse meddelelse om, hvorvidt den pågældende er bedømt kvalificeret eller ikke kvalificeret

Beslutning om at tilbyde ansættelse

En ansøger kan kun ansættes, hvis et flertal af bedømmelsesudvalgets medlemmer har anset vedkommende for fagligt kvalificeret til stillingen. I de tilfælde, hvor der er to medlemmer i et bedømmelsesudvalg for videnskabelige assistenter, kan der kun ske ansættelse, hvis begge medlemmer har bedømt en ansøger kvalificeret.

Ønskes stillingen ikke besat på det foreliggende grundlag, skal det besluttes, om stillingen skal opslås på ny eller ikke besættes for tiden.

Beslutning om at tilbyde ansættelse træffes normalt senest seks måneder efter ansøgningsfristens udløb.

2. Ansættelse og genansættelse uden opslag og bedømmelsesudvalg

For alle stillingskategorier gælder, at der kan ske tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til et år (for udenlandske ansatte på professor- eller seniorforskerniveau dog op til to år) og forlængelse heraf i op til yderligere et år uden opslag.

Det er en forudsætning, at den, der ansættes, bedømmes fagligt kvalificeret til stillingen af et flertal af bedømmelsesudvalget.

Den faglige bedømmelse foretages på grundlag af beskrivelsen af kravene til stillingen i stillingsstrukturen og en beskrivelse af arbejdsopgaverne i stillingen på SFI.

Den faglige bedømmelse for videnskabelig assistent, post.doc., forsker og seniorforsker foretages af mindst én fagkyndig på mindst seniorforskerniveau, herunder forskningschefer ansat på SFI.

Bedømmelse vedrørende tidsbegrænset ansættelse af professor mso og professor foretages af mindst to fagkyndig på professorniveau ansat på SFI

 3. Ansættelse efter kaldelse/brug af søgekomité

Direktøren kan undtagelsesvist, når der er tale om strategisk vigtige forskningsområder, og det anses for vanskeligt at tiltrække egnede kandidater gennem et åbent opslag, tilbyde en kandidat, der er i besiddelse af kompetencer af særlig relevans for SFI, ansættelse i en seniorforskerstilling eller professorstilling uden opslag.

Det er en forudsætning, at den pågældende er klart bedre kvalificeret end andre, der kunne forventes at komme i betragtning ved et normalt opslag.

Inden ansættelse tilbydes, udarbejdes en begrundelse for ansættelsen, der dokumenter kandidatens faglige kvalifikationer og beskriver hvorledes den pågældende i særlig grad er kvalificeret til at imødekomme SFI’s kompetencebehov. Den faglige vurdering foretages af en komité bestående af mindst 3 personer, der har kvalifikationer på mindst samme niveau som den stilling, der søges besat.

Direktøren afgiver efterfølgende en skriftlig redegørelse til bestyrelsen om kaldelsesforløbet og bedømmelsen af den pågældende kandidat.

 4. Andre bestemmelser

Hvis en stilling bliver ledig inden for seks måneder efter besættelse, kan direktøren beslutte at ansætte en anden af de ansøgere, som bedømmelsesudvalget tidligere har fundet kvalificeret til ansættelse. I sådanne tilfælde skal der ikke foretages fornyet opslag og fagkyndig bedømmelse.

Hvis fonde eller råd eller ikke-statslige bevillingsgivere har stillet mindst halvdelen af midlerne til rådighed for ansættelse af en person, som bevillingsgiverne har udpeget, kan direktøren ansætte den pågældende uden opslag. Det er en forudsætning, at der udarbejdes en fagkyndig bedømmelse i henhold til retningslinjernes afsnit 1 eller 2, afhængig af ansættelsesperiodens længde.

5. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Retningslinjerne træder i kraft umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse og har virkning for de stillinger, der opslås og besættes efter dette tidspunkt.

Godkendt af SFI’s bestyrelse 13. maj 2014.

Søg på sfi.dk