SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Socialpolitik og velfærd

Del

I afdelingen for Socialpolitik & Velfærd beskæftiger vi med forskning og undersøgelser inden for det socialpolitiske felt og i særdeleshed inden for målgrupperne: 

 • Ældre
 • Handicappede
 • Udsatte grupper

Udsatte grupper omfatter hjemløse, sindslidende, stofmisbrugere, prostituerede, ludomaner samt hjemvendte soldater.

Fælles for de målgrupper vi forsker i er, at de alle i større eller mindre udstrækning er afhængige af hjælp og støtte fra det offentlige. Hvordan den hjælp og støtte planlægges, implementeres og gennemføres spiller en stor rolle for i hvilken udstrækning, den gør en forskel for den enkelte, og om de samfundsmæssige ressourcer anvendes fornuftigt. Derfor forsker vi i afdelingen også indenfor felterne:

 • Organisering af velfærdsservice
 • Samfundsøkonomiske analyser

 Når vi forsker og gennemfører undersøgelser bygger de på en lang række forskellige datakilder og metoder:

 • Kvalitative metoder på baggrund af kvalitative datakilder
 • Kvantitative metoder på baggrund af både register- og surveydata

Vi indsamler kvalitative data gennem kvalitative interview og fokusgrupper. Vi benytter os også af etnografiske feltstudier, når vi har at gøre med særligt sårbare målgrupper, hvor det er svært at indsamle valide data på anden vis (fx i forhold til ældre med demens). Derudover er vi meget stærke inden for kvantitative analyser på baggrund af registerdata og surveydata.

Som noget særligt i afdelingen har vi også to omfattende longitudinelle databaser, hhv. Ældredatabasen som beskriver levevilkår blandt ældre i Danmark (indsamlet siden 1997) og SHILD som beskriver levevilkår blandt personer med funktionsnedsættelser (indsamlet siden 2012).

Vi løser bl.a. opgaver for

 • Socialministeriet
 • Finansministeriets kontor for kommuner, socialpolitik og sundhed, offentlig udgiftspolitik og - administration
 • Indenrigs- og sundhedsministeriet
 • EU
Forskningschef for Socialpolitik og Velfærd

Kræn Blume Jensen

Forskningschef
Telefon 33 69 77 99 E-mail kbj@sfi.dk

Søg på sfi.dk