SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver

Del
Borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for hjælp til personlig assistance og pleje samt til løsning af praktiske opgaver i hjemmet, kan modtage kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter serviceloven § 95-96. Disse borgere kan selv varetage ansvaret som arbejdsgiver, såfremt de er i stand til det. I tilfælde hvor en borger ikke kan varetage denne rolle eller ikke ønsker at fungere som arbejdsgiver, kan denne funktion overgå til anden part som en nærtstående, en forening eller privat virksomhed. I sådanne tilfælde vil den pågældende borger have rollen som arbejdsleder. For at støtte borgere i denne rolle etablerede Socialstyrelsen i 2009 rådgivningsfunktionen BPA-arbejdsgiver. BPA-arbejdsgiver har til formål, at vejlede borgere, der modtager kontant tilskud og BPA, i relation arbejdsretlige og arbejdsmiljøretlige spørgsmål. Ønsket er herigennem, at forebygge konflikter eller sammenbrud i arbejdsgiver-arbejdstagerrelationen. Rådgivningsfunktionen er ikke tidligere blevet evalueret særskilt. Som en del af Satspuljeaftalen 2017-2018 blev der afsat midler til en evaluering af BPA-arbejdsgiver. VIVE tilbyder at gennemføre pågældende evaluering. Evalueringen vil overordnet belyse tre spørgsmål: 1. I hvilken grad er det lykkedes at implementere rådgivningsfunktionen blandt borgere med ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA? 2. I hvilken grad kan det sandsynliggøres, at rådgivningsfunktionen har opnået de ønskede resultater? 3. Hvordan kan BPA-arbejdsgiver værdisættes?
Projektleder Didde Cramer Jensen, SFI
Periode 01.12.2017 - 31.12.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Didde Cramer Jensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 13 E-MAIL dcj@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Udsatte grupper
emneord: Handicap, Inklusion

Søg på sfi.dk