SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lovende praksis

Del
Der har gennem en årrække været en udvikling hen imod bedre og sikrere dokumentation af sociale indsatsers effekt, herunder særligt de indsatser, der er tilstrækkeligt standardiserede og velbeskrevne til at kunne kaldes metoder. Metoderne er dog typisk dækkende for målgrupper af en vis størrelse – mens indsatser, eller praksisser, rettet mod mindre målgrupper i sagens natur er vanskeligere at dokumentere end dem rettet mod de lidt større målgrupper. Alligevel udføres et stort stykke arbejde ude i kommuner, tilbud mv. for at forbedre status for borgere med eksempelvis små handicapgrupper. Her lader indsatser og praksis sig vanskeligere dokumentere mht. effekt – og derfor må det overvejes at anvende et kontinuum for vurdering af effekten af praksisser på det specialiserede socialområde, der tillader, at en praksis anerkendes som formålstjenstlig og fremmende for målgruppens situation, selvom en egentlig effektmåling i gængs forstand ikke nødvendigvis lader sig gøre eller endnu er blevet udført. Derfor er det interessant at opbygge en typologi (eller ovenstående kontinuum, om man vil) for vurdering af praksisser – så praksis kan kategoriseres som sikker praksis, hvor der findes effektmåling i gængs forstand og denne viser en positiv effekt, samt som lovende praksis der, hvor visse kriterier opfyldes eller visse faktorer er til stede, men hvor der ikke findes effektmåling – typisk fordi effektmåling i gængs forstand ikke lader sig gøre. Derfor gennemfører Socialstyrelsen og SFI i samarbejde et projekt, der netop søger at opbygge en sådan typologi og gennemføre en kortlægning på baggrund af typologien. Projektet er meget eksplorativt i sit sigte og i sin opbygning. Det betyder for det første, at mens det er målet at opbygge en egentlig typologi, så erkendes det allerede fra start, at det ikke nødvendigvis er muligt at opbygge en endelig og konsis typologi. I forlængelse deraf skal såvel oplægget til opbygningen af typologien som til kortlægningen ses som forslag, der vil blive justeret og ændret undervejs i processen. Det betyder samtidig, at Socialstyrelsen, styregruppen og projektets følgegruppe samt interessenter i det hele taget vil blive søgt inddraget i videst muligt omfang.
Projektleder Anna Amilon, SFI
Periode 01.09.2015 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Anna Amilon

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 14 E-MAIL ame@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Udsatte grupper
emneord: Handicap, Udsatte grupper

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk