SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

11-åriges hverdagsliv og trivsel
Hent udgivelsen (1.281 KB)
Del
Rapport

11-åriges hverdagsliv og trivsel

Resultater fra SFI's forløbsundersøgelser af årgang 1995

Del
Som følge af reformen af anbringelses systemet i 2006 er der kommet øget politisk opmærksomhed på udsatte børns fritidsliv. Fritidslivet er blevet fremhævet som en mulig ressource, der kan være med til at hjælpe børnene til en bedre tilværelse. Denne rapport er den femte fra et forskningsprojekt om udsatte børns fritidsliv, som SFI har foretaget i samarbejde med COWI og Statens Institut for Folkesundhed. I rapporten præsenteres resultaterne fra en undersøgelse af sammenhængen mellem udsatte børns deltagelse i forskellige former for fritidsliv og deres trivsel og brug af offentlige foranstaltninger. Undersøgelsen viser samlet, at børn, der deltager i organiserede fritidsaktiviteter, trives bedre. Den samlede viden fra projektets forskellige undersøgelser giver et muligt svar på, hvordan fritidsaktiviteter kan indgå i de sammenhængende kommunale politikker med henblik på at forbedre de udsatte børns liv. Undersøgelsen er baseret på data fra SFI’s landsdækkende Børneforløbsundersøgelse, som omfatter et repræsentativt udsnit på 6.000 børn af en hel årgang født i efteråret 1995.

RESUMÉ: 11-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL. RESULTATER FRA SFI'S FORLØBSUNDERSØGELSE AF ÅRGANG 1995


Denne rapport er første afrapportering af fjerde dataindsamlingsrunde i SFI’s Børneforløbsundersøgelse. Undersøgelsen omhandler 6.000 børn født i 1995 og har til formål at følge børnenes levevilkår og opvækst. Hvor det i de forrige interviewrunder udelukkende var børnenes forældre, der blev interviewet, har man som noget nyt for første gang interviewet børnene selv. Dette giver endnu bedre muligheder for at tage temperaturen på 11-årige danske børns hverdag og trivsel.

TRIVSEL ER VIGTIG
I rapporten analyseres børnenes liv på en række centrale arenaer som familie, skole, venner, fritidsaktiviteter og sundhed. Gennemgående har langt de fleste 11-årige børn det godt på de nævnte områder. Som et mål for børnenes generelle trivsel svarer 95 pct., at de er meget glade for deres liv, eller at deres liv er godt nok. Tilsvarende har 98 pct. af alle børn mindst én god ven, ligesom 95 pct. synes om at gå i skole.

Rapportens analyser peger på, at der er en række forhold, som henholdsvis fremmer eller hæmmer god trivsel hos det 11-årige barn. Faktorer, der fremmer, er bl.a., at der er relativt mange ressourcer i barnets hjem, at barnet har mindst én god ven, at det oplever at have selvbestemmelse i forhold til en række emner i dets hverdag, samt at det går til fritidsaktiviteter hver uge.

Modsat har det negativ betydning for barnets trivsel, hvis der er få ressourcer i dets hjem, hvis det har en negativ kropsopfattelse, hvis det bliver mobbet, eller selv mobber andre. Desuden har det negativ indflydelse på barnets trivsel, hvis det føler, forældrene ikke er nok hjemme, eller hvis det tidligt har debuteret med alkohol.

I slutningen af hvert kapitel opsummeres resultaterne inden for de enkelte delområder.

PIGER OG DRENGE HAR FORSKELLIGE PROBLEMER OG PLIGTER
Der ses markante forskelle på drenge og piger på flere forskellige områder. Således er der signifikant flere drenge med vanskeligheder, problemer eller handicap, ligesom der er flere drenge end piger, som mødrene oplever, det er svært at opdrage. Derimod er der flere piger end drenge, der ofte har hoved- eller mavepine, og som regelmæssigt tager piller for det. Desuden har flere piger end drenge taget ting, som ikke var deres egne.

Også når det kommer til børnenes position i familien er der forskelle på drenge og piger. Pigerne opdrages tilsyneladende med mere dialog og medbestemmelse, mens drenge oftere opdrages med konsekvens, i form af at de nægtes adgang til ting, hvis de ikke opfører sig, som forældrene ønsker det. Også når det kommer til pligter i hjemmet, ses store forskelle. Piger udfører i højere grad end drenge alle former for huslige pligter.

FAMILIEBAGGRUND ER AFGØRENDE FOR BARNETS TRIVSEL
Betydningen af barnets familiebaggrund viser sig i rapporten at være stor. Rapporten viser, at ressourcer i barnets hjem – det være sig økonomiske, kulturelle eller sociale – spiller en fundamental rolle for, hvordan børn klarer sig. Derfor kan man i høj grad konstatere, at forskellige familiebaggrunde giver forskellige muligheder på en lang række felter i barnets liv, lige fra succes i skolen til helbred, fritidsaktiviteter og sociale relationer.

TRIVSELSPROBLEMER ØGER SANDSYNLIGHEDEN FOR RISIKOADFÆRD
I rapporten har vi gennemført en særskilt analyse af børn med risikoadfærd. Med risikoadfærd mener vi handlinger, som ikke er socialt acceptable, og som øger sandsynligheden for, at barnet på kortere eller længere sigt udvikler problemer af forskellig art og tyngde. Analysen af de 11-åriges risikoadfærd viser, at børn, der ikke trives fysisk eller psykisk, som har problemer i skolen, eller som har ringe relationer til såvel jævnaldrende som forældre, har signifikant højere sandsynlighed for risikoadfærd sammenlignet med børn uden de nævnte belastninger. Derfor er der god grund til at tage børns trivselsproblemer alvorligt, ligesom det er vigtigt såvel at spotte dem som at forsøge at udbedre dem hurtigst muligt.

MELLEM BARN OG UNG
Det 11-årige barn står på tærsklen mellem barn og ung. På den ene side opdrages barnet fortsat af forældre, hvor der sættes klare rammer for dets udfoldelser, og på den anden side tager det på mange områder de første skridt i forhold til mere selvstændighed.

Ved næste dataindsamling, der finder sted i 2010, når børnene fylder 15 år, vil en række nye analyseperspektiver åbne sig, i takt med at børnene løsrives mere fra forældrene og for alvor prøver at stå på egne ben.

Forfattere Cathrine Mattsson
Anne-Dorthe Hestbæk, SFI
Angelo Rosenstjerne Andersen
Udgivelsesdato 01.09.2008
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7487-902-2
Sidetal 181
Publikationsnr. 08:16
Forskningsemne

Denne publikation hører under Udsatte grupper
emneord: Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk