SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

7-årige børn med anden etnisk baggrund
Hent udgivelsen (535 KB)
Del
Rapport

7-årige børn med anden etnisk baggrund

Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

Del
7-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig godt, når de sammenlignes med jævnaldrende danske børn. De har ikke flere vanskeligheder, når det gælder trivsel, udvikling og skolestart. Det fremgår af denne rapport, som er baseret på tredje dataindsamling fra 2003 i Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse. Familierne, der har deltaget i undersøgelsen, stammer oprindeligt fra Tyrkiet, Pakistan og Eksjugoslavien samt Irak, Somalia og Sri Lanka.
Rapporten belyser også, hvor mange børn med anden etnisk baggrund end dansk der: •lever i henholdsvis ressourcestærke, delvist ressourcesvage eller ressourcesvage familier
•har problemer med trivsel og udvikling
•har problemer ved skolestart
•lever i familier, som har kontakt med socialforvaltningen pga. problemer med relation til barnet

Resume: 7-årige børn med anden etnisk baggrund

Af Else Christensen

Rapporten redegør for udvalgte dele af opvækstforholdene for 7-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk. Børnene kommer fra familier med oprindelse i Tyrkiet, Pakistan, Eksjugoslavien, Irak, Somalia og Sri Lanka. Børnenes livsvilkår og udvikling sammenlignes med forholdene for 7-årige danske børn. Undersøgelsen bygger på data fra tredje dataindsamling i Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse, hvor børnenes forældre er interviewet.

I rapporten fokuseres der på fire temaer: forældrenes sociale ressourcer, børnenes trivsel og udvikling, skolestart og familiernes kontakt med socialforvaltningen.

Selvom 43 pct. af børnene med anden etnisk baggrund end dansk kommer fra familier, der i dansk sammenhæng må karakteriseres som ressourcesvage, og yderligere 29 pct. kommer fra delvist ressourcesvage familier, har de ikke flere vanskeligheder end danske børn, når det gælder trivsel, udvikling og skolestart. Blandt danske børn er der en klar sammenhæng mellem en familiebaggrund med svage sociale ressourcer og problemer med trivsel og skolestart. Den sammenhæng ses ikke blandt de interviewede familier.


Færre ressourcer end danske familier
De interviewede familier med anden etnisk baggrund end dansk har som nævnt markant færre ressourcer end danske familier med 7-årige børn. 43 pct. kan kategoriseres som ressourcesvage, 29 pct. som delvist ressourcesvage, og 28 pct. som ressourcestærke. Blandt danske familier er den tilsvarende fordeling 7 pct. ressourcesvage, 13 pct. delvist ressourcesvage og 80 pct. ressourcestærke.

Familierne har især svage ressourcer med hensyn til økonomi, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Familierne har i nogen grad svage ressourcer med hensyn til netværk, når det handler om hjælp til børnepasning, simpelthen fordi den nære familie ikke nødvendigvis bor i Danmark. På området, der handler om omsorg for barnet, svarer ressourcerne til de danske børnefamiliers.


Ingen forskel i trivsel og udvikling 
Børnenes trivsel og udvikling er målt ved hjælp af The Strength and Difficulties Questionnarie (SDQ). Det viser sig, at de undersøgte børn med anden etnisk baggrund end dansk hverken har flere eller færre problemer end danske børn.

For de danske børn er der en stærk sammenhæng mellem familiernes sociale ressourcer og børnenes trivsel og udvikling målt med SDQ-spørgsmålene. Danske børn fra ressourcesvage og delvist ressourcesvage familier har markant oftere en score på SDQ-spørgsmålene, som placerer deres trivsel og udvikling på grænsen til det statistiske normalområde eller uden for normalområdet. Denne sammenhæng findes ikke for børn med anden etnisk baggrund. Det vil sige, at familiens ressourcer tilsyneladende betyder mindre for trivslen og udviklingen hos børn med anden etnisk baggrund end hos danske børn.

Hvis man deler gruppen af ressourcesvage forældre med anden etnisk baggrund i to ? en gruppe ressourcesvage forældre og en væsentlig mindre gruppe meget ressourcesvage forældre ? er der en svag tendens til, at der er en sammenhæng mellem SDQ-score og familiens ressourcer. Men sammenhængen er ikke overbevisende¹.


Ikke flere skoleproblemer end danske børn

Børnene i undersøgelsen går enten i børnehaveklasse eller i 1. klasse². De børn, der er begyndt i 1. klasse, har alle gået i børnehaveklasse. 89 pct. af børnene går i en dansk folkeskole, 8 pct. går i en privatskole, hvor undervisningssproget er dansk, og 2 pct. går i en privatskole knyttet til et trossamfund og med et andet undervisningssprog end dansk. Blandt de danske børn er der ligeledes 10 pct., der går i privatskole.

Ca. 20 pct. af børnene med anden etnisk baggrund end dansk har i nogen grad faglige problemer, mens 28 pct. har andre særlige problemer. Det svarer til, hvad der er fundet for de danske børn. De fleste børn får tilbudt hjælp i form af samtaler mellem klasselæreren (eventuelt andre ansatte) og forældrene. Kun 10 pct. af de børn, der har problemer, får specifikke tilbud om hjælp. Det svarer til niveauet for de danske børn. Der er dog den forskel, at børn med anden etnisk baggrund end dansk oftest får tilbudt  anskundervisning, mens de danske børn hovedsageligt bliver henvist til skolens støttecenter eller skolepsykolog.

For de danske børn er der en sammenhæng mellem familiens sociale ressourcer og barnets SDQ-score på den ene side og forekomsten af problemer ved skolestart på den anden side. Danske børn fra ressourcesvage eller delvist ressourcesvage familier og børn, hvis SDQ-score ligger på grænsen til det normale eller uden for normalområdet, har oftere problemer ved skolestart. For børn med anden etnisk baggrund er der en sammenhæng mellem SDQ-score og problemer ved skolestart. Familiens sociale ressourcer har derimod ingen indflydelse.


Samme niveau for kontakt med socialforvaltningen pga. problemer med børnene
7 pct. af familierne med anden etnisk baggrund og 16 pct. af de danske familier har haft kontakt med socialforvaltningen på grund af problemer relateret til barnet. For de danske familier er der en sammenhæng mellem familiens ressourcer og barnets SDQ-score på den ene side og kontakten med socialforvaltningen på den anden side. De danske familier, der har kontakt til socialforvaltningen, er ofte ressourcesvage eller delvist ressourcesvage, og børnene har oftere en SDQ-score, som ligger på grænsen til det normale eller uden for normalområdet. For børn med anden etnisk baggrund er der ingen relation til familiens sociale ressourcer, mens der på samme måde som for de danske børn er en sammenhæng med SDQ-score.


En opgave for velfærdssamfundet

Størstedelen af de 7-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig ? på trods af mange familiers svage ressourcer ? lige så godt som 7-årige danske børn. Og de burde faktisk have gode muligheder for også at klare sig senere hen. Anden forskning og almindelige erfaringer peger imidlertid på, at børn med anden etnisk baggrund end dansk generelt set bliver dårligere uddannet end jævnaldrende danske børn og unge, har sværere ved at få arbejde og følgelig også må forvente at få en dårligere økonomi.

Til trods for at udgangspunktet for børn med anden etnisk baggrund ikke ser ud til at være dårligere, end det udgangspunkt 7-årige danske børn har, tyder det derfor på, at børn med anden etnisk baggrund møder flere vanskeligheder, der skal overvindes, når de skal uddanne sig og etablere sig som voksne. Det stiller krav til børnene og de unge om, at de vil overvinde vanskelighederne og til omgivelserne stiller det krav om aktivt samarbejde og medvirken.

Velfærdssamfundets opgaver i forhold til børn med anden etnisk baggrund end dansk må derfor være at medvirke til at overvinde de vanskeligheder, det giver at skulle vokse op i et nyt land, med nye og anderledes normer og rammer end det, familien hidtil har kendt til. Denne undersøgelse kan pege på behovet for en hensigtsmæssig indsats, men den kan ikke give svar på, hvad en sådan indsats skal indeholde, og hvordan den sættes i værk. Det kræver konkrete undersøgelser samt inddragelse af erfarne praktikere, der selv har henholdsvis dansk og anden etnisk baggrund.

Selvom børnene i undersøgelsen på sigt har flere vanskeligheder at overvinde end jævnaldrende danske børn, tyder det på, at de på det personlige plan har ressourcer, der svarer til, hvad man finder hos danske børn. Det vil sige, at som udgangspunkt er der tale om børn, der har problemer, og ikke om børn, der er problemer.

Det bliver interessant at følge børnenes videre udvikling og specielt at se, om de bliver ved med at kunne klare sig stort set som jævnaldrende danske børn. Dette spørgsmål vil der blive fulgt op på i de efterfølgende dataindsamlinger i denne børnegruppe og deres familier.

¹ Med chi²-test findes det, at p er ca. 0,05.
² Enkelte går dog i 2. klasse.

 

Forfattere Else Christensen
Udgivelsesdato 20.01.2005
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-772-0
Sidetal 50
Publikationsnr. 04:28
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Integration, Efterkommere, Skolegang, Familiebaggrund

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk