SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Blinde og stærkt svagsynede
Hent udgivelsen (1.006 KB)
Del
Rapport

Blinde og stærkt svagsynede

Barrierer for samfundsdeltagelse

Del
It har givet blinde adgang til en stor del af den information, der før var lukket land for dem, og mulighederne for uddannelse og job er gennem årene blevet styrket for handicapgrupper i det hele taget. Men betyder det, at blinde voksne klarer sig bedre i dag end tidligere?
Ikke ifølge denne undersøgelse, der tværtimod viser, at blinde gennem de seneste generationer har fået mindre og mindre uddannelse, og at de kun i ganske beskedent omfang deltager i arbejdslivet.
Grunden er formentlig, at barriererne også er vokset. Tempoet er sat op, forandringerne kommer hurtigere, og der gøres for lidt for at undgå at tabe denne gruppe, som er lidt længere tid om at finde ind i systemerne.
Undersøgelsen er led i et projekt, hvor der også indgår en undersøgelse af blinde børn. Dansk Blindesamfund og Indenrigs- og Socialministeriet har taget initiativ til undersøgelsen, som er finansieret af satspuljemidler.

RESUMÉ: BLINDE OG STÆRKT SVAGSYNEDE. BARRIERER FOR SAMFUNDSDELTAGELSE 


Synshandicap er noget meget specielt. Personen, der ikke kan se, har ikke umiddelbart adgang til de samme informationer som andre og derfor ikke umiddelbart midlerne til at være med på en hel del felter. Men hun eller han vil alligevel gerne deltage i det samme liv som andre mennesker, og det er også muligt. Det kræver imidlertid, at der gøres en indsats for at kompensere for synshandicappet.

Helbred er på flere måder et problem for blinde. Blinde skal bevæge sig med forsigtighed og får derfor ikke den motion, som andre mennesker automatisk får. Det må de gøre en særlig indsats for at få. De må ligeledes gøre en særlig indsats for at få en sund og varieret kost, for de ser jo ikke alle de muligheder, som andre ser. Undersøgelsen viser da også, at blinde har et dårligere helbred, end andre mennesker har. Men den viser samtidig, at dette er noget, der kan rettes op på. Det dårlige helbred hænger ikke sammen med blindheden som sådan.

Blinde, som ikke har andre former for handicap, regnes i almindelighed for at være en relativt ’stærk’ gruppe. Vi finder da også, at blindes deltagelse i samfundslivet og i menneskeligt samkvem er lige så stort som andre menneskers. Dette gælder, uanset om de er i beskæftigelse eller ej. De, der ikke er i beskæftigelse, deltager til gengæld lidt mere i fritidsundervisning.

Når vi skal vurdere uddannelsen, har vi begrænset udvalget til den del, der var blinde allerede som 15-årige. Det viser sig, at den del af gruppen, der har fået en erhvervsuddannelse, er blevet mindre for hver generation. For de ældste generationer finder vi en uddannelsesfrekvens på samme højde som for seende. Men for de yngre generationer falder denne til et omfang, som svarer til halvdelen eller ned mod en tredjedel af, hvad det er for seende.

Det er, som om blinde med årene mere og mere har opgivet at få en uddannelse. I overensstemmelse hermed finder vi også, at antallet af blinde, der er beskæftigede, er meget lavt. Tallet er forskelligt, alt efter om man tager heltidsbeskæftigede på almindelige vilkår, eller man tager
deltidsbeskæftigede med, enten der er tale om fleksjob eller job med løntilskud for førtidspensionister. Men under alle omstændigheder er det lavt også i sammenligning med andre handicapgrupper.

Den tekniske udvikling har ellers givet blinde nogle muligheder, der ikke var til stede tidligere. Talesyntesen har gjort, at de kan høre tekster, som findes i elektronisk form, og det gælder for de fleste tekster i dag. Med forskellige hjælpemidler har man i det hele taget gjort it-verdenen tilgængelig for blinde. Men der er alligevel mange problemer. Mange hjemmesider er forvirrende, og systemerne bliver hele tiden forandret. Det er et problem for dem, der er længere tid om at sætte sig ind i tingene.

Der gøres meget for at modvirke de barrierer, som mennesker med synshandicap møder i samfundet. I forhold til nutidens foranderlige og komplicerede forhold er det imidlertid ikke tilstrækkeligt, og denne gruppe synes til stadighed mere og mere marginaliseret.

Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Steen Bengtsson
Nuria Cayuelas Mateu
Anders Høst
Udgivelsesdato 12.10.2010
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7487-979-4
Sidetal 122
Publikationsnr. 10:17
Kontaktperson

Steen Bengtsson

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Samfundsdeltagelse, Marginalisering, Inklusion, Eksklusion

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk