SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

De aldersopdelte fokusområder i ICS
Hent udgivelsen (1.760 KB)
Del
Rapport

De aldersopdelte fokusområder i ICS

Kvalificering af den socialfaglige metode

Del
Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig metode, der bruges i forbindelse med børnefaglige undersøgelser og handleplaner.
ICS-metoden er funderet i teoretisk og forskningsbaseret viden om børns udvikling og trivsel og består bl.a. af hjælperedskabet ’de aldersopdelte fokusområder’, der oplister en række fokuspunkter, der kan være relevante at afdække.
Formålet med denne rapport er at opdatere og kvalificere fokuspunkterne i de aldersopdelte fokusområder ud fra en indsamling og gennemgang af nyere forskningsbaseret viden.
Den nyeste forskning viser bl.a., at forhold som bolig, økonomi og lokalmiljø spiller en stor rolle for børnenes trivsel. Der er desuden kommet mere fokus på at inddrage barnets ønsker og perspektiver i det socialfaglige arbejde med udsatte familier, og begge disse forhold er indarbejdet i fokusområderne.

Resumé:  De aldersopdelte fokusområder i ICS 


Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig metode, der benyttes i børnefaglige undersøgelser til udarbejdning af handleplan, visitation, opfølgning på mål i handleplanen m.m. (jf. lov om social service § 50). ICS er oprindeligt udviklet i England, men blev oversat til dansk og tilpasset til danske forhold i 2006. Metoden har til formål at hjælpe sagsbehandleren til systematisk at inddrage en række væsentlige forhold, der kan påvirke et barns eller en ung persons livssituation.

ICS består af en række hjælperedskaber, og et af disse er de aldersopdelte fokusområder. De aldersopdelte fokusområder er organiseret ud fra ICS-systematikken. Den tager afsæt i tre domæner (barnets udviklingsmæssige behov, forældrekompetencer og familieforhold – familie og omgivelser), som grafisk opstilles som tre sider i en trekant (og derfor kaldes ICS-trekanten). Domænerne underinddeles igen i en række fokusområder, som igen indeholder en række konkrete fokuspunkter.
Formålet med denne rapport er at opdatere og revidere de aldersopdelte fokusområder ud fra de nyeste forskningsresultater på området.

RESULTATER
I forbindelse med revideringen af de aldersopdelte fokusområder har vi overordnet:

  • Suppleret, opdateret og omvægtet fokuspunkterne
  • Justeret aldersopdelingen
  • Omstruktureret og gennemskrevet fokuspunkterne.

Vores systematiske gennemgang af den nyeste viden på området viser, at der de senere år er kommet øget fokus på omgivelsernes betydning for barnets udvikling og trivsel. Det har betydet, at denne dimension har fået mere plads i den opdaterede version. Især fokuspunkterne i forhold til bolig, økonomi og lokalområdets kvalitet og beboernes ressourcer har vi suppleret, uddybet og nuanceret (under domænet familieforhold – familie og omgivelser).

Det øgede fokus på omgivelsernes betydning har også slået igennem inden for de to andre domæner (barnets udviklingsmæssige behov og forældrekompetencer), hvor vi også har lagt vægt på at få netop det kontekstu¬elle element mere i spil. Inden for fokus¬området Skoleforhold og læring er der særligt kommet øget fokus på betydningen af skolen og klassen som kontekst for barnets trivsel og udvikling. Og inden for fokusområdet Fritidsforhold og venskaber er der kommet større fokus på de kontekster, som barnets eller den unges fritidsliv og venskabsforhold foregår i.

Vidensopsamlingen viser desuden, at der de senere år er kommet mere fokus på barnets og den unges perspektiv, og at stadig flere studier tager udgangspunkt i børnenes og de unges anskuelser. Derfor tager flere af de nye fokuspunkter afsæt i barnets eller den unges perspektiv.

I forbindelse med revideringen har vi valgt at justere aldersopdelingen af fokusområderne, så den er i tråd med dansk lovgivning og danske børns institutionaliserede hverdagsliv. De nye aldersintervaller er: 0-11 måneder, 1-2 år, 3-5 år, 6-9 år, 10-14 år og 15-17 år. Derudover har vi valgt at oprette et særskilt aldersinterval for ufødte, hvor forhold forud for barnets fødsel inddrages. Og endelig er der et aldersinterval for de 18-22 årige, der er tilpasset de unge voksnes liv.

I forbindelse med revideringen har vi desuden gennemgået og justeret alle fokusområderne for at sikre konsistens på tværs af fokusområder og aldersgrupper. Alle fokuspunkterne er desuden blevet gennemgået sprogligt for at sikre ensartethed og overskuelighed.

I bilagene findes der en samlet oversigt over de opdaterede og reviderede aldersopdelte fokusområder.

PERSPEKTIVER
De aldersopdelte fokusområder bruges primært af sagsbehandlere i kommunerne, når de skal lave en børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning på handleplan. Når opdateringen har ført til øget fokus på eksempelvis kontekstuelle forhold i et barns hverdag og på barnets eget perspektiv, kan det åbne op for, at sagsbehandlere har en anden vægtning i analysen og får øje på andre løsninger til handleplanen.

De nye fokuspunkter omkring kontekstuelle forhold i et barns hverdag, eksempelvis skole og fritidsliv, åbner således op for, at sagsbehandlerne i højere grad orienterer sig mod de kontekster, som barnet og familien bevæger sig i, eksempelvis i skolen, fritiden og lokalområdet. I det socialfaglige arbejde med barnet og familien kan det være en måde at få øje på andre risiko- og beskyttelsesfaktorer og dermed også åbne op for at få øje på andre handlemuligheder i forhold til det enkelte barn og dets familie.

Når der ligeledes er kommet flere fokuspunkter, der lægger op til direkte at inddrage barnet og den unges eget perspektiv, så kan det inspirere sagsbehandlere til i højere grad at inddrage børnene og de unge selv i den børnefaglige undersøgelse. Det kan for det første åbne op for andre handlemuligheder i forhold til at sikre barnets udviklingsmæssige behov. For det andet kan det betyde, at barnet eller den unge samt familien i højere grad kan se relevansen af de fremkomne løsningsstrategier og indsatser samt opleve et større medejerskab i forhold til dem. Blikket for barnets eller den unges perspektiv samt de større kontekster, som barnet og familien bevæger sig i, er således også en mulighed for at styrke og sikre rammerne omkring den besluttede indsats.

Som de hidtidige aldersopdelte fokusområder stiller de opdaterede fokusområder høje krav til den enkelte sagsbehandler. Både de hidtidige og de opdaterede fokuspunkter kondenserer forsknings¬resultater som enkeltstående fokuspunkter. Disse forskningsresultater er fundet blandt store grupper af børn og peger således på generelle tendenser omkring et bestemt forhold. Fokusområderne giver derfor en bruttoliste med forhold, der kan være relevante at belyse. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at disse enkeltpunkter ikke nødvendigvis indikerer en beskyttelsesfaktor eller en risikofaktor for det individuelle barn, idet der her kan være specifikke forhold til stede. Det stiller derfor høje krav til den enkelte sagsbehandler, der i konkrete vurderinger af et barn eller en ung skal fremanalysere, hvad der er på spil, og hvordan der skal handles.

GRUNDLAG
Opdateringer er foretaget på baggrund af en systematisk vidensopsamling med inddragelse af viden inden for ICS-området, dvs. de teoretiske perspektiver, der ligger til grund for ICS (det udviklingsøkologiske perspektiv, tilknytningsteorier og resiliensforskningen). Vidensopsamlingen tager afsæt i studier, der anvender stærke forsøgsdesign, dvs. forskningsoversigter, metastudier, forløbsundersøgelser, der løber minimum 3 år, samt register- og survey-studier med minimum 1.000 respondenter.

Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Helene Oldrup
Anna-Katharina Højen-Sørensen
Udgivelsesdato 08.08.2014
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-236-0
Sidetal 192
Publikationsnr. 14:08
Kontaktperson

Helene Oldrup

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Udsatte børn og unge, Foranstaltninger for børn og unge, Boligforhold, Børn og unge, Familiebaggrund, Anbringelser

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk