SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige
Hent udgivelsen (1.231 KB)
Del
Rapport

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige

En litteraturoversigt

Del
Formålet med denne rapport er at redegøre for den viden, der findes om effekten af virksomhedsrettede indsatser for udsatte ledige. Litteraturoversigten omfatter 35 effektstudier, der er publiceret i perioden fra og med januar 2000 til og med starten af 2012. Studierne kommer fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, Storbritannien og USA .
Oversigten viser, at virksomhedsrettede indsatser i den private sektor har en positiv beskæftigelseseffekt for udsatte ledige. Også virksomhedsrettede indsatser i den offentlige sektor har en positiv effekt, dog mindre end for virksomhedsrettede indsatser i den private sektor.
Oversigten viser endvidere, at løntilskudsaktivering i den private sektor har en positiv effekt, mens der er modstridende viden om effekten af virksomhedspraktik og effekten af løntilskudsaktivering i den offentlige sektor.

BAGGRUND OG FORMÅL
Det primære formål med beskæftigelsesindsatsen for ledige (dvs. jobformidling, aktivering, samtaler, revalidering mv.) er at hjælpe de ledige i beskæftigelse. For at kunne indrette indsatsen optimalt, så effekten bliver så stor som mulig, er det nødvendigt at have viden om, hvilke indsatser der virker bedst for forskellige grupper af ledige. Der findes en del viden om, hvordan forskellige indsatser virker over for de arbejdsmarkedsparate ledige. Denne viden er bl.a. sammenfattet i en række oversigtsstudier. Der mangler derimod systematiseret viden om, hvordan forskellige indsatser virker for ledige med problemer ud over ledighed. Formålet med denne rapport er at give en oversigt over den nyeste viden om effekterne af virksomhedsrettede indsatser for udsatte ledige.

LITTERATURAFGRÆNSNING
Der findes ikke en entydig definition på begreberne ”virksomhedsrettede indsatser” og ”udsatte ledige”. Vi har valgt at afgrænse virksomhedsrettede indsatser som indsatser, der er karakteriseret ved, at de ledige i indsatsperioden deltager i produktionen af varer og/eller tjenesteydelser på en ordinær arbejdsplads. En virksomhedsrettet indsats kan evt. også indeholde forskellige former for oplæring på arbejdspladsen, og den kan være suppleret med andre indsatser, som fx mentorstøtte, læse- og skrivekurser og hjælp til jobsøgning. I Danmark kan virksomhedsrettede indsatser afgrænses til at bestå af aktivering med løntilskud og virksomhedspraktik.

For at kunne inddrage et tilstrækkeligt antal effektstudier i litteraturoversigten, har vi har valgt en forholdsvis bred afgrænsning af gruppen af udsatte ledige. Vi medtager således effektstudier, der ser på kontanthjælpsmodtagere, ledige med forskellige problemer ud over ledighed, ledige, som jobcentrene har kategoriseret som ikke-arbejdsmarkedsparate eller særligt vanskelige at få i beskæftigelse, samt langtidsledige, der har været ledige i mere end 1 år. Den brede afgrænsning af udsatte ledige betyder, at en del af de ledige, der indgår i effektstudierne, er ledige, der normalt ikke kategoriseres som udsatte. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere omfatter fx både arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er muligt, at resultaterne af effektstudierne ville se anderledes ud, hvis der udelukkende indgik udsatte ledige.

Litteraturoversigten omfatter 35 effektstudier, der er publiceret i perioden fra og med januar 2000 til og med starten af 2012. Studierne kommer fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien, Storbritannien og USA.

KONKLUSIONER
Litteraturstudiets overordnede konklusioner er:

  • Der er stærk evidens for, at virksomhedsrettede indsatser i den private sektor har en positiv beskæftigelseseffekt for udsatte ledige.

  • Der er moderat evidens for, at også virksomhedsrettede indsatser i den offentlige sektor har en positiv effekt for udsatte ledige. Effekten er dog mindre end for virksomhedsrettede indsatser i den private sektor.

  • Der er stærk evidens for, at løntilskudsaktivering i den private sektor har en positiv effekt.

Der er modstridende viden om effekten af virksomhedspraktik og effekten af løntilskudsaktivering i den offentlige sektor.

Forfattere Brian Krogh Graversen
Udgivelsesdato 10.09.2012
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-112-7
Sidetal 70
Publikationsnr. 12:20
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Ledighed, Beskæftigelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk