SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet
Hent udgivelsen (1.322 KB) Bestil en trykt udgave (110 kr. inkl. moms)
Del
Rapport

Effektfulde indsatser i boligområder til forebyggelse af kriminalitet

En systematisk forskningsoversigt nr. 1 af 4

Del
Internationale studier har vist positive effekter af en række kriminalpræventive indsatser i udsatte boligområder. Denne rapport er en oversigt over den internationale forskning.
Forskningsoversigten giver inspiration til boligsociale medarbejdere og beslutningstagere, der er interesseret i viden om kriminalitetsforebyggende indsatser, der har vist at have en effekt.
Forskerne har fundet frem til studier af 14 internationale boligsociale indsatser rettet mod forebyggelse af kriminalitet, som har vist positiv effekt og kan anvendes i en dansk boligsocial kontekst.
Rapporten er den første af fire forskningsoversigter om boligsociale indsatser. De tre næste handler om indsatser rettet mod forbedret skole og uddannelse, forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel, samt forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige tættere på arbejdsmarkedet. Forskningsoversigterne indgår som en del af den samlede evaluering af Landsbyggefondens 2011-14 midler til udsatte boligområder.

SAMMENFATNING:  EFFEKTFULDE INDSATSER I BOLIGOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF KRIMINALITET. EN SYSTEMATISK FORSKNINGSOVERSIGT NR. 1 AF 4


BAGGRUND OG FORMÅL
I 2010 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en boligaftale om styrket indsats i de såkaldte ghettoområder. Formålet med de boligsociale indsatser er ifølge boligaftalen at fastholde en betydelig og langsigtet boligsocial indsats for at forbedre de sociale vilkår i de almene boligområder. Som led i boligaftalen har Landsbyggefonden i perioden 2011-14 uddelt 1,76 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte.

Denne rapport er et delelement i evalueringen af indsatserne under Landsbyggefondens 2011-14-midler. Rapporten er en systematisk forskningsoversigt der bidrager med viden om indsatser rettet mod kriminalitetsforebyggelse, og som kan implementeres i en boligsocial kontekst. Rapporten er den første af fire forskningsoversigter, der skal give viden om boligsociale aktiviteters effekter og resultater inden for temaerne: Kriminalitetsforebyggelse, forbedret skole og uddannelse, forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel samt forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med denne forskningsoversigt er at samle den eksisterende internationale viden om kriminalitetsforebyggende indsatser med positiv effekt, og på denne baggrund bidrage med inspiration til fremtidige indsatser, der kan igangsættes i en dansk boligsocial kontekst i arbejdet med at forebygge kriminalitet.

RESULTATER
Forskningsoversigten giver viden om internationale undersøgelser af indsatser rettet mod forebyggelse af kriminalitet. De inkluderede studier omhandler indsatser, der

  • Vurderes at kunne iværksættes boligsocialt
  • Er målrettet beboere i udsatte boligområder
  • Dokumenterer en positiv virkning på forebyggelse af kriminalitet i boligområder.

Forskningsoversigten indeholder 14 indsatser rettet mod kriminalitetsforebyggelse. De 14 indsatser undersøges i 17 studier, der lever op til forskningsoversigtens inklusionskriterier.

De 14 indsatser kan overordnet opdeles i seks temaer under kriminalitetsforebyggelse: 1) Styrkelse af trygheden via tæt dialog mellem politi og boligområde, 2) Forebyggelse af kriminalitet via styrkelse af social kapital, 3) Styrkelse af kompetencer hos børn, unge og deres familier, 4) Indsatser til bedre konflikthåndtering, 5) Forebyggelse af misbrug, 6) Forebyggelse af vold. Indsatserne under styrkelse af trygheden via tæt dialog mellem politi og boligområde har til formål at reducere kriminalitet og øge trygheden ved at inddrage lokale beboere i politiets arbejde. Desuden fokuserer indsatsen på at styrke beboernes tillid til og viden om politiets arbejde. Indsatsen under forebyggelse af kriminalitet via styrkelse af social kapital fokuserer på at styrke lokale kompetencer i forhold til at skabe et mere trygt boligkvarter. Indsatserne under styrkelse af kompetencer hos børn, unge og deres familier har fokus på at forebygge aggressiv og/eller kriminel adfærd blandt børn og unge. Indsatser til bedre konflikthåndtering har til formål at give børn og unge redskaber til at undgå konflikter. Indsatserne under forebyggelse af misbrug har til formål at reducere unges adgang til og forbrug af alkohol og stoffer og de problemer, der kan være forbundet med et sådant forbrug. Indsatserne under forebyggelse af vold har fokus på at give børn og unge redskaber til at forbygge og håndtere konflikter og voldelige episoder.

De 14 indsatser retter sig imod forskellige målgrupper, primært børn, unge og voksne beboere i et boligområde. De fleste indsatser henvender sig til børn i grundskolen (7 studier) eller bredt til beboere i et boligområde eller lokalområde (5 studier).

De 17 studier anvender forskellige metoder til at undersøge de 14 indsatser. Ét studie er et systematisk review; fem studier anvender et RCT-design, på dansk ofte kaldet lodtrækningsforsøg; seks studier anvender kontrolgruppedesign og fem studier anvender før- og eftermålinger til at undersøge effekten af indsatserne.

Størstedelen af de inkluderede studier er fra USA og dermed implementeret i en amerikansk kontekst. Enkelte indsatser er implementeret i Storbritannien, Canada, Storbritannien, Australien og Italien.

KONKLUSION
Denne forskningsoversigt bidrager med international inspiration til aktører på det boligsociale område, der er interesseret i viden om effektfulde kriminalitetsforebyggende indsatser. I forlængelse af hver af de 14 indsatser gøres der i forskningsoversigten overvejelser om, hvordan indsatsen kan realiseres i en dansk boligsocial kontekst. Det er væsentligt at understrege, at en faktisk implementering af disse indsatser forsat vil kræve et tilpasnings- og udviklingsforløb i forhold til en konkret faglig og organisatorisk kontekst i et samarbejde mellem boligsociale aktører, kommunale medarbejdere og frivillige.

DATAINDSAMLING OG METODE
Indsatserne, der er medtaget i forskningsoversigten, er fundet via søg-ninger i forskellige kilder, herunder internationale databaser og søgning efter såkaldt ”grå” litteratur og øvrig litteratur gennem referencesøgnin-ger (snowball). Forskningsoversigtens søgeprofil er udviklet på baggrund af et samarbejde med Landsbyggefonden og fagspecialister på SFI.

Et krav til de inkluderede indsatser er, at effektevalueringen er foretaget på baggrund af bestemte typer forskningsdesigns. Forskningsoversigten indeholder kun indsatser, hvis effekt er dokumenteret enten i et RCT-design, et kontrolgruppedesign eller en før- og eftermåling. Hvis et studie er inkluderet på denne baggrund, og det også indeholder fra kvalitativ forskning, er disse resultater medtaget.

Efter at de 17 medtagene studier er identificeret, er de kodet ud fra en række kodningsparametre. Kodningen har til formål at opsamle data om de boligsociale indsatser med henblik på at karakterisere både hver enkelt indsats og indsatserne på tværs, herunder deres grundlag for effekt.

Forfattere Line Mehlsen, SFI
Mai Tødsø Jensen, SFI
Anne-Marie Klint Jørgensen
Rikke Eline Wendt
Gunvor Christensen, SFI
Udgivelsesdato 18.12.2015
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-350-3
E-ISBN 978-87-7119-351-0
Sidetal 112
Publikationsnr. 15:46
Kontaktperson

Gunvor Christensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk