SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Elever fra Behandlingsskolerne
Hent udgivelsen (878 KB)
Del
Notat

Elever fra Behandlingsskolerne

Hvordan klarer de sig efter grundskolen sammenlignet med andre elever?

Del
Formålet med dette notat er at belyse, hvordan elever fra Behandlingsskolerne klarer sig 1-5 år efter endt grundskole. Analysen er en del af Behandlingsskolernes egen evaluering af den skole-faglige indsats over for børn og unge med diagnoser og inkluderer 230 unge, som har gået på en af Behandlingsskolerne.
Effektmålingen af ”Skolegang på en af Behandlingsskolerne” som samlet indsats foretages vha. Propensity Score Matching, der kan korrigere for de observerbare forskelle, der eksisterer mellem Behandlingsskole-elever og elever, der ikke har gået på en af Behandlingsskolerne (sammenligningsgruppen). Fordi Behandlingsskole-elever er en udsat gruppe, giver det ikke mening at måle virkningen af at gå på en Behandlingsskole set i forhold til elever, der ikke har behov for en sådan indsats. Vi sammenligner derfor Behandlingsskoleelever med en gruppe af udsatte unge, der modtager andre dagbehandlingstilbud, og som har 2 eller flere psykiatriske diagnoser ligesom stort set alle Behandlingsskole-elever. Med andre ord måler vi den relative effekt af at gå på en af Behandlingsskolerne set i forhold til alternative indsatser.
Som udfaldsmål anvender vi igangværende uddannelse, psykisk helbred, kriminalitetsafgørelser og sigtelser. De valgte udfaldsmål er:
1. Eleven er i gang med en uddannelse i 1. til 5. år efter grundskolens afslutning
2. Eleven er i gang med en uddannelse, inden der er gået 5 år efter endt grundskole
3. Eleven har været indlagt mindst én gang på et psykiatrisk hospital i alderen 15-20 år
4. Eleven er idømt en fængselsstraf i alderen 15-20 år
5. Eleven er sigtet for en lovovertrædelse i alderen 15-20 år.
Elever, der har gået på en af Behandlingsskolerne, har en større sandsynlighed for at være i gang med en uddannelse i årene efter grundskolens afslutning set i forhold til elever fra sammenligningsgruppen. Forskellen er lille og ikke signifikant for 1., 3. og 5. år, mens den er relativt stor (12-14 procentpoint) for 2. og 4. år efter endt grundskole. Det samlede udfaldsmål for uddannelse, udfaldsmål 2 – om eleven er i gang med en uddannelse, inden der er gået 5 år efter endt grundskole, viser en signifikant forskel på 8 procentpoint. Eleverne fra Behandlingsskolerne har altså 8 procentpoint større sandsynlighed for at komme i gang med en uddannelse, inden der er gået 5 år efter endt grundskole, end de elever, vi sammenligner dem med.
Analysen viser desuden, at eleverne fra Behandlingsskolerne i 15-20-årsalderen er signifikant mindre indlagt på psykiatriske afdelinger, og samtidig bliver de i signifikant mindre omfang sigtet for lovovertrædelser og idømt fængselsstraffe, end elever fra sammenligningsgruppen.
Selvom den anvendte analysemetode øger sandsynligheden for, at der opnås retvisende effekt-estimater, kan det ikke afvises, at der er uobserverede forskelle mellem eleverne fra Behandlings-skolerne og eleverne i sammenligningsgruppen, som vi ikke har taget højde for, og som kan skabe bias i resultaterne. Det gælder for eksempel udadreagerende adfærd hos eleven, manglende ven-skaber, dysfunktionel familie, misbrugsproblemer m.m. Resultaterne i notatet holder derfor kun under den antagelse, at de relativt detaljerede registeroplysninger, vi benytter, er tilstrækkeligt korrelerede med disse uobserverede faktorer til, at de ikke underminerer resultaterne.
Forfattere Mette Lausten, SFI
Asger Graa Andreasen, SFI
Udgivelsesdato 15.01.2018
Sprog Dansk
Sidetal 29
Publikationsnr.
Kontaktperson

Mette Lausten

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 13 E-MAIL mel@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk