SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Evaluering af projekt Lær med Familien
Hent udgivelsen (1.418 KB) Hent kort & klart (1.520 KB)
Del
Rapport

Evaluering af projekt Lær med Familien

Et projekt om forældreinvolvering i folkeskolen

Del
VIVE har evalueret udviklingsprojektet Lær med Familien. Projektet består af en række aktiviteter, der skal bygge bro mellem skole og hjem. Formålet er bl.a. at øge forældrenes tillid til skolen og styrke elevernes trivsel og faglighed uanset social baggrund. Fire skoler i Viborg og Høje Taastrup har deltaget i projektet, og VIVEs evaluering viser, at især de yngste elever har haft glæde af projektet.

Lær med Familien giver et bud på, hvordan skolereformens mål om forbedret forældresamarbejde til gavn for elevernes læring og trivsel kan udmøntes i praksis. I juni 2013 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en reform med henblik på at opnå et fagligt løft af folkeskolen. Som et middel til at opnå målet fremhæver reformen vigtigheden af at inddrage forældrene i skolens virke som en ressource. For at understøtte denne udvikling har Skole & Forældre iværksat udviklingsprojektet Lær med Familien.

Lær med Familien er udviklet på baggrund af en forskning, som dokumenterer, hvordan en aktiv familiekultur, hvor både holdning – og særligt brug af bøger, højtlæsning, diskussion om aktuelle emner, læsning og andre fællesaktiviteter – har afgørende betydning for børnenes faglige præstationer og trivsel i skolen. I forlængelse heraf dokumenterer anden forskning, hvordan alle familier har en viden, nogle færdigheder samt en række erfaringer, som kan kobles til læringsaktiviteter fra skolen, som igen stimulerer børns faglige udvikling.

Lær med Familien er udviklet af Skole & Forældre i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og Københavns Professionshøjskole. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.

Konklusion/resultater:
Evalueringen viser, at eleverne i 2. klasse udtrykker større trivsel efter Lær med Familien. Det gælder også, når evalueringen sammenligner med jævnaldrende elever på andre skoler. I 8. klasse er der derimod en tendens til, at trivslen falder lidt i løbet af projektet. For 5. klasse er der ingen udvikling. I interview med elever i 5. klasse fortæller eleverne dog, at aktiviteterne i Lær med Familien har været både lærerige og hyggelige.
De fleste forældre har været glade for projektet. De fortæller, at Lær med Familien har gjort dem mere bevidste om deres egen rolle i elevens læring. Både elever og lærere fortæller dog, at nogle forældre har været svært at engagere og involvere i Lær med Familien. Det gælder fx forældre med svage danskkundskaber og forældre, som ikke kommer fra hjem med en stærk læringskultur. De fleste af de interviewede personaler er gennemgående positive over for projektets aktiviteter. Dog betoner personalet også vigtigheden af at blive inddraget tidligere i skolens beslutning om at implementere Lær med Familien.

Anbefalinger:
I udbredelsen af Lær med Familien bør der være fokus på, at alle forældre vitterligt kan deltage – og engagere sig – i aktiviteterne. Det betyder for det første, at eleverne får grundig vejledning, før de bringer familieopgaverne med hjem. Dernæst er det centralt for udbredelsen af aktiviteterne i Lær med familien, at der udvikles flere skabeloner til aktiviteterne, som kan tilpasses den enkeltes undervisning. Afsluttende viser evalueringen vigtigheden af at få fagpersonalet med som medejere og ambassadører for projektet. Det skaber større motivation for deltagelse.

Metode:
Datamaterialet består af spørgeskemaundersøgelser til de deltagende indsatsskolers elever på henholdsvis 2., 5. og 8. klassetrin samt til forældre på de respektive klassetrin. For at kunne undersøge udviklingen hos eleverne og forældrene over tid, består datagrundlaget mere specifikt af spørgeskemasvar før (august 2017) og efter projektets afslutning (maj 2018). Samme spørgeskemaer er sendt ud til elever på en række sammenligningsskoler. Det muliggør en sammenligning af udviklingen på indsatsskolerne med udviklingen på samme klassetrin på sammenligningsskolerne. Datamaterialet består endvidere af oplevelser, refleksioner og holdninger fra 11 lærere, 2 pædagoger, 10 forældre og 12 elever fra indsatsskolerne.

 

Læs mere om projekt Lær med Familien på http://skole-foraeldre.dk/lmf 

Forfattere Mikkel Giver Kjer, SFI
Julie Schou Nicolajsen, SFI
Udgivelsesdato 13.11.2018
Udgiver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sprog Dansk
E-ISBN 978-87-7119-553-8
Sidetal 56
Publikationsnr.
Kontaktperson

Mikke Giver Kjer

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 19 E-MAIL mgk@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Familie, Skole og uddannelse

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Lær med familien"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk