SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2013
Hent udgivelsen (1.009 KB)
Del
Rapport

Forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2013

Del
SFI har kortlagt forskningen, der er lavet i dagtilbud for 0-6-årige i Skandinavien i 2013 og har efterfølgende vurderet kvaliteten af studierne. Formålet er at sikre en større anvendelse af dagtilbudsforskningen, der er af høj kvalitet.
I 2013 blev der registreret 82 studier i institutionstilbud for de 0-6-årige. Det er på niveau med det antal studier, der i de seneste tre år er fundet relevante. I 2013 bekræftes bl.a. den stigende udvikling gennem årene 2006-2012 i anvendelse af det etnografiske forskningsdesign. Endvidere er andelen af studier i 2013, der er vurderet til at være af middel forskningskvalitet, identisk med udviklingen fra 2008-2012. Antallet af studier i 2013 vurderet til at være af høj kvalitet er det laveste i perioden 2006-2013, mens antallet af studier vurderet til at være af lav forskningskvalitet er det højeste i samme periode.
Rapporten skal lette adgangen til relevant forskning for politiske beslutningstagere, forskere og personer i praksisfeltet såsom pædagogiske konsulenter, dagtilbudsledere og undervisere på pædagogiske uddannelser.

Resumé:  Forskningskortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2013 


Denne rapport er en kortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i 2013 på dagtilbudsområdet for de 0-6-årige. Med afdækningen og vurderingen af skandinavisk dagtilbudsforskning er det formålet at gøre forskningen af høj kvalitet kendt og anvendt.

RESULTATER
I årets kortlægning er registreret i alt 82 relevante studier om skandinavisk dagtilbud for 0-6-årige. Omfanget af relevante studier i 2013 er på niveau med de sidste tre års registrering af studier og er derfor fortsat høj sammenlignet med registreringen i 2010 og før, hvor der var mellem 51 og 54 inkluderede studier.

Siden 2006 er inkluderede studier om dagtilbudsforskning blevet kortlagt og vurderet som værende enten af høj, middel eller lav forskningskvalitet. I 2013 er andelen af studier, som er vurderet til at være af middel forskningskvalitet stort set identisk med udviklingen i kvaliteten i dagtilbudsforskningen fra 2008 frem til 2012 hvor studier, der er vurderet til at være af middel forskningskvalitet gennem årene har udgjort knap halvdelen af forskningen. I årets kortlægning er der registreret udsving i forskningskvaliteten for studier vurderet til henholdsvis at være af lav og høj kvalitet sammenlignet med de øvrige år. Der er ikke tidligere gennem årene 2006-2012 registreret så høj en andel af dagtilbudsforskningen vurderet til at være af lav forskningskvalitet. Ligeledes er andelen af studier vurderet til at være af høj kvalitet i 2013 den laveste sammenlignet med de øvrige år. Dette kan ses i lyset af den generelle retning i kvalitetsvurderingen gennem årene, hvor forskningen vurderet til at være af lav forskningskvalitet siden 2008 har været generelt stigende.

Årets kortlægning bekræfter den stigende udvikling gennem årene i anvendelse af det etnografiske forskningsdesign. Endvidere bekræfter årets kortlægning udviklingen generelt gennem årene, nemlig at dagtilbudsforskningen hyppigst har et beskrivende formål, samtidig med at andelen af den beskrivende forskning også i 2013 er (svagt) stigende.

Ses der på indholdet i dagtilbudsforskningen udmærker studierne i 2013 sig ved, at der for første gang i perioden 2006-2013 ses en overvægt af studier med fokus på vilkår for børnene i dagtilbuddene. Endvidere ses en stigning i andelen af studier om læring, og en større andel af studier har fokus på relationer og kommunikation i dagtilbuddene.

PERSPEKTIVERING
Kortlægningen giver et overblik over eksisterende viden om dagtilbud. Den letter adgangen til relevant forskning for politiske beslutningstagere, forskere og personer i praksisfeltet såsom pædagogiske konsulenter, dagtilbudsledere og undervisere på pædagogiske uddannelser. Konkret sker dette ved, at data fra forskningen indgår i den offentligt tilgængelige forskningsdatabase Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC.

Årets kortlægning er foretaget af SFI-Campbell. Kortlægning af dagtilbudsforskningen 2006-2012 er derimod foretaget af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Der kan forekomme udsving i metoder til forskningskortlægninger på tværs af de to leverandører, hvilket resultaterne i analyser af forskningen 2006-2013 skal anskues i lyset af. Der er forsøgt at skabe kontinuitet i årets kortlægning af dagtilbudsforskningen til kortlægningerne i 2006-2012 ved at inddrage reviewgruppen i brugen og forståelsen af metoder til kortlægningsarbejdet.

GRUNDLAG
Kortlægning af skandinavisk dagtilbudsforskning i 2013 er baseret på en systematisk søgning i relevante databaser for skandinavisk dagtilbudsforskning. Søgestrategien var baseret på typer af dagtilbud, udgivelsesår, forskningsudgivelser og land. Vi havde syv kriterier for sortering i studierne:

  • Relevante studier er udgivet i året 2013.
  • Studierne skal vedrøre dagtilbud i Danmark, Norge eller Sverige.
  • Studierne skal fokusere på aktiviteter i dagtilbud for 0-6-årige.
  • Studierne skal have et eksplicit fokus på dagtilbud.
  • Studierne skal udgøre primære forskning, ikke fx debatlitteratur ellerlærebøger. Ph.d.-afhandlinger medtages, men ikke eksamensopgaverunder ph.d.-niveau.
  • Gennemførelse af studierne skal være tilstrækkelig afrapporteret
  • Præliminære undersøgelser vil indgå i en senere forskningskortlægning, når der er resultater at rapportere - med mindre de påberåbersig at have fundet resultater på udvalgte områder.

Der er anvendt elektronisk software til at holde styr på in- og eksklusion af studier. Alle relevante studier er kvalitetsvurderet af to personer. Hvert studie er vurderet af mindst én person/forsker med speciale i dagtilbudsforskningen. Af øvrige mere generelle kvalifikationer hos reviewere kan nævnes økonometri, antropologi, psykologi og pædagogik. Der er anvendt samme hjælpeværktøjer ved kvalitetsvurderingen af samtlige relevante studier. Kriterier for vurdering af forskningskvalitet angår studiernes klare afrapportering af fx formålet, konteksen og undersøgelsesdeltagerne. Endvidere angår det en vurdering af de anvendte metoder, herunder analyse- og dataindsamlingsmetoder samt studiernes overordnede design. Derudover vurderes det, om der er sikret tilstrækkelig validitet, reliablitet og generaliserbarhed i undersøgelserne.

Forfattere Rikke Eline Wendt
Anne-Marie Klint Jørgensen
Udgivelsesdato 30.07.2015
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-314-5
Sidetal 102
Publikationsnr. 15:23
Kontaktperson

Helene Oldrup

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Litteraturstudie

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk