SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Handicap, uddannelse og beskæftigelse
Hent udgivelsen (1.979 KB)
Del
Rapport

Handicap, uddannelse og beskæftigelse

Del
Denne rapport belyser uddannelsesniveauet og uddannelsesaktiviteten og beskæftigelsen blandt personer med handicap. Den giver en detaljeret, landsdækkende beskrivelse af, hvilke uddannelser personer med handicap har og er i gang med, og hvor ofte personer med forskellige uddannelser er beskæftiget.
Der er en væsentlig mindre andel blandt personer med et handicap der har en kompetencegivende uddannelse eller er i gang med en sammenlignet med personer uden handicap.
Rapporten viser, at for stort set alle uddannelsesniveauer er beskæftigelsesandelen væsentlig lavere blandt personer med handicap end blandt personer uden handicap. Rapportens resultater tyder dermed på, at der er et potentiale for en bedre udnyttelse af de uddannelseskompetencer, som ikke-beskæftigede personer med handicap har, og dermed for en samfundsmæssig gevinst.
Sandsynligheden for at være i beskæftigelse vokser med uddannelsens længde. Blandt personer med handicap er beskæftigelsesandelen fx 31 pct. for personer med 9. klasse, 55 pct. for personer med en handels- og kontoruddannelse og 73 pct. for personer med en mellemlang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse.
Rapporten er bestilt og finansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet.

Resumé:  Handicap, uddannelse og beskæftigelse 


Deltagelse i væsentlige samfundsmæssige aktiviteter som eksempelvis beskæftigelse er markant lavere blandt personer med handicap end blandt personer uden handicap. I 2013 lancerede SRSF-regeringen en handicappolitisk handlingsplan med fokus på inklusion af personer med handicap i alle dele af samfundet, herunder i uddannelse, beskæftigelse og civilsamfundet. Når det gælder uddannelse og beskæftigelse er et af handlingsplanens tiltag, at man vil sikre mere viden om sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse blandt personer med handicap. Denne rapport søger at bidrage til opfyldelsen af dette mål ved at belyse dels uddannelsesniveauet og uddannelsesaktiviteten blandt personer med et selvvurderet handicap eller længerevarende helbredsproblem, dels sammenhængen mellem uddannelsesniveauet blandt personer med et handicap eller længerevarende helbredsproblem og deres sandsynlighed for at være i beskæftigelse. Det er således hensigten, at rapportens resultater kan bidrage til at skabe et bedre grundlag for den handicappolitiske indsats.

RESULTATER
Rapportens hovedresultater er:

  • Andelen med en kompetencegivende uddannelse blandt personer med et handicap er væsentlig mindre end blandt personer uden handicap og personer med et mindre handicap. Det er især personer med et større handicap og personer med en psykisk lidelse, som ikke har en kompetencegivende uddannelse.
  • Personer med handicap er ikke nær så ofte i gang med en uddannelse som personer uden handicap.
  • Både blandt personer med og personer uden handicap er der en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau og beskæftigelsessandsynlighed. For begge grupper gælder, at sandsynligheden for at være beskæftiget gennemgående vokser med uddannelsens længde. Blandt personer med handicap er beskæftigelsesandelen eksempelvis 31 pct. for personer med 9. klasse som højeste fuldførte uddannelse, mens den tilsvarende andel er 55 pct. for personer med en handels- og kontoruddannelse og 73 pct. for personer med en mellemlang videregående uddannelse.

PERSPEKTIVERING
Denne rapport giver på nogle områder ny viden. Rapporten giver på grundlag af registerdata således en detaljeret, landsdækkende beskrivelse af, hvilke uddannelser personer med handicap er i gang med, og hvilke uddannelser de har erhvervet sig. I forlængelse heraf viser den bl.a., hvor ofte personer med forskellige uddannelser er beskæftiget. Denne viden kan være relevant for uddannelsesinstitutioner og for de ministerier og styrelser, som beskæftiger sig med uddannelsesområdet.

Rapportens resultater bekræfter resultater fra tidligere undersøgelser, som viser, at andelen med en kompetencegivende uddannelse er signifikant mindre blandt personer med handicap end blandt personer uden handicap. Herudover viser rapporten, at navnlig personer med større handicap og personer med en psykisk lidelse sjældent har en kompetencegivende uddannelse. Det kan på den ene side tyde på, at større handicap og psykiske lidelser reducerer sandsynligheden for at få en kompetencegivende uddannelse, fx fordi helbredsproblemet gør det vanskeligt at koncentrere sig i længere tid ad gangen eller uddannelsesinstitutionerne har vanskeligt ved at rumme personer med større handicap eller en psykisk lidelse. Da handicap ofte erhverves i løbet af livet kan resultatet imidlertid også tyde på, at fravær af en kompetencegivende uddannelse øger risikoen for senere i livet at erhverve sig et handicap, navnlig et større handicap eller en psykisk lidelse.

Rapporten bekræfter også resultater fra tidligere undersøgelser, som viser, at der er en sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse: jo højere uddannelsesniveau desto større beskæftigelsessandsynlighed. Dette gælder både for personer med handicap og personer uden handicap. Resultatet kan både afspejle, at uddannelse i sig selv øger sandsynligheden for at komme i beskæftigelse. Men resultatet kan også afspejle, at fx motivation og ”ressourcer” øger sandsynligheden for både at få en kompetencegivende uddannelse og være beskæftiget.

Selv hvis uddannelse har en kausal effekt på beskæftigelsessandsynligheden, tyder et andet af rapportens resultater imidlertid på, at ”mere uddannelse” ikke gør det alene. Rapporten viser således, at for stort set alle uddannelsesniveauer har personer med handicap en lavere beskæftigelsesandel end personer uden handicap. Det gælder både blandt personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Rapportens resultater tyder dermed på, at der kan være et potentiale for en bedre udnyttelse af de uddannelseskompetencer, som ikke-beskæftigede personer med handicap har, og dermed for en samfundsmæssig gevinst.

GRUNDLAG
Rapporten bygger på:

  • Surveydata fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelsen 1. kvartal 2012 om ca. 19.000 personer i alderen 16-64 år.

Hertil er koblet:

  • Registerdata fra Danmarks Statistik om bl.a. uddannelse.
Forfattere Jan Høgelund
Malene Rode Larsen
Udgivelsesdato 23.10.2014
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-267-4
Sidetal 76
Publikationsnr. 14:26
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Handicap, Ligestilling, Eksklusion, Inklusion, Erhvervsuddannelse, Ungdomsuddannelse, Efteruddannelse, Beskæftigelse, Fleksjob, Virksomheder

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Handicap, uddannelse og beskæftigelse"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk