SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Hjemløshed i Danmark 2015

National kortlægning

Del
Denne rapport indeholder resultaterne af den femte kortlægning af hjemløshed i Danmark i 2015. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007.
I denne kortlægning er antallet af hjemløse borgere opgjort til 6.138 personer i uge 6, 2015. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, svarende til en stigning på 5 pct. Sammenholdt med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden 2009 sket en stigning på 23 pct.
Antallet af hjemløse er steget betydeligt i aldersgruppen mellem 25 og 29 år, hvor der i 2015 blev registreret 797 personer i denne aldersgruppe mod 616 personer i 2013.
Cirka halvdelen af de hjemløse borgere har været hjemløse i under ét år, hvilket viser, at der sker en fortsat nytilgang af borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation.
Rapporten viser også, at det er under en tredjedel af de hjemløse borgere, der er skrevet op til egen bolig eller et botilbud, og at kun en fjerdedel af de hjemløse borgere har en kommunal handleplan.
Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Socialstyrelsen.

RESUMÉ:  HJEMLØSHED I DANMARK 2015. NATIONAL KORTLÆGNING 


Denne rapport indeholder resultaterne af den femte kortlægning af hjemløshed i Danmark og er baseret på hjemløsetællingen, der blev gennemført i uge 6, 2015. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007 og belyser udviklingen i omfanget og karakteren af hjemløshed i Danmark. 

RESULTATER

ANTALLET AF HJEMLØSE BORGERE STIGER FORTSAT
Antallet af hjemløse borgere i uge 6, 2015 er opgjort til 6.138 personer. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, svarende til en stigning på 5 pct. Siden 2009, hvor tallet var på 4.998 personer, er der sket en stigning på 23 pct. 

Det er ca. hver tiende af de hjemløse borgere, der har overnattet på gaden i løbet af tælleugen, svarende til 609 personer. De to største grupper er dog dem, der har overnattet på herberger, og dem, der har overnattet midlertidigt hos familie og venner. Det er særligt i gruppen, der overnatter midlertidigt hos familie og venner på grund af hjemløshed, at vi har set en stigning over de senere år. 

Cirka halvdelen af de hjemløse borgere har været hjemløse i under ét år, hvilket viser, at der sker en fortsat tilgang af borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation. Den anden halvdel har derimod været hjemløse i mere end et år, og der er ca. en fjerdedel, der har været hjemløse i mere end to år. 

STIGNINGEN I HJEMLØSHED BLANDT DE 25-29-ÅRIGE
Antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år er i uge 6, 2015 opgjort til 1.172 personer. Det er en begrænset stigning siden tællingen i 2013, hvor der blev registreret 1.138 hjemløse unge. Det er alligevel samlet set en kraftig stigning siden 2009, hvor antallet var 633 hjemløse unge. Den meget markante vækst i antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år synes dog at være aftagende, selvom niveauet for antallet af hjemløse unge fortsat er højt. 

Derimod er antallet af hjemløse borgere steget betydeligt i aldersgruppen mellem 25 og 29 år, hvor der i 2015 blev registreret 799 personer mod 617 personer i 2013. 

Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år, der er på 951 personer i 2015 mod 833 personer i 2013.

FLEST HJEMLØSE BORGERE I STORBYERNE
Sammenlagt er det halvdelen af de hjemløse borgere, der er hjemmehørende i hovedstadsområdet. Den ene halvdel af de hjemløse borgere i hovedstadsområdet findes i København, mens den anden halvdel er hjemmehørende i omegnskommunerne. Cirka en tiendedel er registreret i Aarhus, og den stigning i hjemløsheden i Aarhus, der har været observeret over de senere år, er fortsat frem til den seneste tælling. Ligeledes er antallet af hjemløse steget i Odense fra 2013 til 2015, hvor der ellers var sket et betydeligt fald i perioden 2009-2013. 

MANGE HAR KOMPLEKSE STØTTEBEHOV
Halvdelen af de hjemløse borgere har en psykisk sygdom og omkring to tredjedele har misbrugsproblemer. Det er næsten 4 ud af 5 hjemløse, der enten har en psykisk sygdom, misbrug eller begge dele. Men der er også ca. 1 ud af 5 hjemløse, der ikke har en psykisk sygdom eller misbrug, og denne andel er lidt højere i hovedstadsområdet, formentlig fordi hjemløsheden her rammer en lidt bredere gruppe på grund af den pressede boligsituation. 

MANGEL PÅ BOLIGLØSNINGER OG SOCIAL STØTTE
Kun en tredjedel af de hjemløse borgere har en bostøttemedarbejder eller en støttekontaktperson tilknyttet, ligesom det er under en tredjedel af de hjemløse, der er skrevet op til en bolig. Endvidere er det kun en fjerdedel af de hjemløse borgere, der har en kommunal handleplan. 

PERSPEKTIVER
Et hovedresultat af kortlægningen er, at hjemløsheden i Danmark fortsat er stigende. Resultaterne viser også, at årsagerne til hjemløshed skal findes i både samfundsmæssige og individuelle forhold. En betydelig del af de borgere, der rammes af hjemløshed i Danmark, er personer med psykisk sygdom eller misbrugsproblemer. Det er socialt udsatte borgere, der i høj grad er afhængige af samfundets hjælp til at få et sted at bo, ligesom disse borgere ofte har brug for social og praktisk støtte i hverdagen for at kunne bo i egen bolig. 

I den sammenhæng udgør den stadigt mere pressede boligsituation, særligt i landets storbyer, med en kraftig mangel på billige boliger en betydelig barriere for at nedbringe hjemløsheden og er en væsentlig årsag til, at omfanget af hjemløshed fortsat er stigende. 

En gruppe, der er særligt sårbare, er de udsatte unge, som på grund af den relativt lavere kontanthjælp til de unge, har endnu vanskeligere ved at finde en bolig, som de kan betale. Hvor antallet af hjemløse ved de tidligere kortlægninger er steget kraftigt blandt de 18-24-årige, er der nu sket en stigning i gruppen af 25-29-årige. Samtidig har hovedparten af de hjemløse unge psykosociale problemstillinger og har derfor også brug for en intensiv social støtte. Viden på området viser, at når de udsatte unge er hjemløse, er det særligt vanskeligt at hjælpe dem med de øvrige problemstillinger i deres liv. 

Der er efterhånden en betydelig viden om, hvilke indsatser der er særligt virksomme til at hjælpe hjemløse borgere ud af hjemløshed. Både international forskning og resultaterne fra den danske Hjemløsestrategi viser, at det er afgørende så tidligt som muligt at etablere en permanent boligløsning. Det er den tilgang, der benævnes som Housing First, og som indebærer, at borgeren ikke skal vente på at komme i bolig, indtil han eller hun vurderes at være parat til at bo i egen bolig. I stedet bør en boligløsning etableres hurtigt, samtidig med at der gives en intensiv social støtte tilpasset borgerens individuelle problematikker og støttebehov. 

På den baggrund er det problematisk, at mange hjemløse borgere ikke er skrevet op til en bolig eller et botilbud og ikke har en bostøttemedarbejder tilknyttet. Det er også problematisk, at mange hjemløse borgere ikke har en kommunal handleplan, der har til formål at specificere, hvilke indsatser borgeren har behov for og binde de forskellige indsatser sammen. Det viser, at der fortsat er et stort potentiale for at forstærke indsatsen for de hjemløse borgere, og at der er behov for at sikre, at de hjemløse borgere får etableret en boligløsning og får den sociale støtte, som de har behov for. 

GRUNDLAG
Kortlægningen er foretaget ved, at en række sociale tilbud og lokale myndigheder har udfyldt et spørgeskema for hver person, de har haft kontakt med eller kendskab til, som befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6, 2015. Kortlægningen er foretaget efter samme metode som de tidligere kortlægninger, der har været gennemført hvert andet år siden 2007.

Forfattere Lars Benjaminsen, SFI
Heidi Hesselberg Lauritzen, SFI
Udgivelsesdato 15.09.2015
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-333-6
E-ISBN 978-87-7119-334-3
Sidetal 208
Publikationsnr. 15:35
Kontaktperson

Lars Benjaminsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 10 E-MAIL lab@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Udsatte grupper
emneord: Udsatte grupper, Hjemløshed, Misbrugere

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Hjemløsetælling 2017"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk