SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Implementeringsguide
Hent udgivelsen (1.652 KB)
Del
Notat

Implementeringsguide

CTI-metoden anvendt i bostøtte

Del
Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere CTI-metoden over for borgere med psykiske lidelser, der flytter i egen bolig efter et ophold på et botilbud eller i forbindelse med en udskrivning efter et ophold på en psykiatrisk afdeling. Implementeringsguiden kan understøtte ledere og medarbejdere i at implementere CTI-metoden, så denne anvendes effektivt og systematisk i arbejdet med borgerne i målgruppen. Guiden giver konkrete gode råd, tips og erfaringer, som kan understøtte alle faser i implementeringen af CTI-metoden.

Guiden beskriver CTI-metodens kerneelementer og værdier, hvad der kendetegner borgere i målgruppen, hvordan man kommer i kontakt med dem, hvordan man kan forstå deres eventuelle problemer, og hvordan man konkret kan hjælpe dem med at løse disse udfordringer med afsæt i CTI-metoden.

Borgere med psykiske lidelser, der flytter i egen bolig efter et ophold på et botilbud eller i forbin-delse med en udskrivning efter et ophold på en psykiatrisk afdeling, har typisk behov for bostøtte efter serviceloven (SEL) § 85 eller lignende. Evalueringen af projektet Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen over for mennesker med psykiske lidelser viser, at den evidensbaserede, social-faglige metode Critical Time Intervention (CTI) er en virkningsfuld indsats til borgerne i målgruppen (Amilon m.fl., 2018). Borgerne oplever en forbedring af deres psykiske trivsel samt forbedret funkti-onsniveau inden for domænerne arbejde/uddannelse, socialt liv og familieliv/hjemlige forpligtelser.

CTI-metoden er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase – fx over-gangen fra botilbud til egen bolig. Indsatsen er tidsbegrænset og opdelt i tre faser, hvor støttens intensitet aftager hen over faserne, idet ansvar og opgaver overdrages fra CTI-medarbejderen til borgeren og borgerens netværk. CTI-metoden er kendetegnet ved en recovery-orienteret tilgang, hvor formålet er at understøtte borgerens fokus på egne ressourcer og ønsker, samt at opbygge et eksternt støttenetværk omkring borgeren. CTI-forløb er dermed tilpasset borgernes forskelligarte-de behov.

Forfattere Line Mehlsen, SFI
Anna Amilon, SFI
Udgivelsesdato 17.05.2018
Sprog Dansk
Sidetal 26
Publikationsnr.
Kontaktperson

Anna Amilon

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 14 E-MAIL ame@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Udsatte grupper
emneord: Handicap, Teori og metode

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk