SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet
Hent udgivelsen (745 KB)
Del
Rapport

Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet

En kvalitativ analyse af fire jobcentres håndtering af arbejdsskadesager

Del
Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af, hvordan man i udvalgte jobcentre håndterer arbejdsskadesager.
Rapporten belyser fire udvalgte jobcentres praksis i arbejdsskadesager, herunder hvilke udfordringer der opstår i forbindelse med sådanne sager, og hvordan de håndteres.
Rapporten er udarbejdet med henblik på at tjene som inspiration for arbejdet i ekspertudvalget for modernisering af arbejdsskadesystemet, som regeringen nedsatte i efteråret 2013. Rapporten kan ligeledes tjene som inspiration for jobcentrene både i forhold til måder at organisere sygedagpengeområdet på og det mere komplicerede arbejdsskadeområde.
Undersøgelsen bidrager med følgende indsigter til inspiration for jobcentres sygedagpengeforløb:
•Kommunale fastholdelseskonsulenter kan bidrage til en tidlig inddragelse af virksomhederne
•En specialiseringsstrategi kan være en fordel på lovgivningsmæssigt komplicerede områder
•De arbejdsmedicinske klinikkers specialiserede viden om arbejdsrelaterede helbredsproblemer kan med fordel inddrages i sygedagpengesager
•Borgernes usikkerhed omkring en fremtidig forsørgelse kan skabe mindre motiverede borgere i forhold til jobcenterets tilbud om fx arbejdsprøvning og aktivering.
Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Resumé:  Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet 


Ca. 60.000 danskere kommer årligt til skade på jobbet. En del af disse skader resulterer i oprettelsen af en sygedagpengesag i jobcenteret. Spørgsmålet er, hvordan jobcentrene behandler disse ofte komplicerede sager og hvilken betydning behandlingen har for borgerens mulighed for arbejdsfastholdelse.

Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af, hvordan man i fire jobcentre håndterer sygedagpengesager der indeholder en arbejdsskadeproblematik, og hvilke udfordringer jobcentrene oplever i denne type sager. Rapporten er udarbejdet med henblik på at tjene som inspiration for arbejdet i det ekspertudvalg på arbejdsskadeområdet, der blev nedsat af Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2013. Udover at inspirere ekspertudvalgets arbejde, kan rapporten med fordel læses af praktikere, der er interesserede i, hvordan man kan organisere sygedagpengeområdet og håndtere de komplicerede arbejdsskadesager.

RESULTATER

FORDEL MED SÆRLIGT FOKUS PÅ ARBEJDSSKADER I JOBCENTRE
Det kan være en stor fordel for både kommuner og borgere, at sagsbehandlerne i jobcentrene fra starten er opmærksomme på, om en sygedagpengesag indeholder en arbejdsskadeproblematik.

En af fordelene er, at sagsbehandlerne dermed kan medvirke til, at arbejdsskadesagen anmeldes og registreres hos Arbejdsskadestyrelsen (ASK), så sagsbehandlingen her kan gå i gang. Derudover kan jobcentret etablere et samarbejde med ASK.

Jobcentrenes samarbejde med ASK er, ifølge vores interviewpersoner, et meget væsentligt element i god håndtering af arbejdsskadesager. Samarbejdet består overvejende i gensidig udveksling af blandt andet lægefaglige oplysninger om konkrete sager. Derudover er samarbejdet med Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter centralt. Fastholdelsescenteret tilbyder jobcenterets sagsbehandlere sparring om komplicerede arbejdsskadesager. Derudover har Fastholdelsescentrets medarbejdere mulighed for at deltage i rundbordssamtaler i jobcentrene og evt. på baggrund heraf træffe midlertidige afgørelser om erstatning i arbejdsskadesagen.

Hvis ikke sagsbehandlerne er opmærksomme på, om en sygedagpengesag indeholder en arbejdsskadeproblematik, risikerer sagerne at blive forlænget unødigt, fordi de ikke bliver opdaget eller anmeldt i tide. Derved forsinkes sagsbehandlingen hos ASK, ligesom muligheden for samarbejde mellem jobcentret, ASK og Fastholdelsescentret ikke udnyttes optimalt. En unødig forlængelse af en sygedagpengesag gavner hverken kommunens økonomi eller borgernes muligheder for at vende tilbage til arbejde.

FORDEL MED SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG VIRKSOMHEDER
Et godt samarbejde mellem jobcentret og de lokale virksomheder kan være med til at sikre, at jobcentrene tidligt opdager, om en sygemelding er baseret på en arbejdsskade. Hvis et sådant samarbejde etableres tidligt, kan det endvidere være med til at forhindre, at den sygemeldte mister sit job som følge af sin arbejdsskade.

I forhold til samarbejdet med virksomhederne har de undersøgte jobcentre gode erfaringer med at have interne fastholdelseskonsulenter i kommunen, som står for kontakten til arbejdsgiverne i relevante sager – særligt hvis fastholdelseskonsulenterne samtidig har myndighedsansvar i forhold til sygedagpengeopfølgningen.

FORDEL MED SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG SUNDHEDSSYSTEMET
Et samarbejde mellem jobcentre, ASK og sundhedssystemet kan gavne udvekslingen af oplysninger om arbejdsskadesagens fremdrift og borgerens helbredstilstand samt reducere antallet af lægebesøg for de arbejdsskadelidte. Derudover lader der til at være et potentiale i jobcentrenes samarbejde med de arbejdsmedicinske klinikker, som har specialviden om arbejdsrelaterede sygdomme, men som benyttes i meget varierende omfang i de undersøgte jobcentre.

CENTRALE UDFORDRINGER I JOBCENTRENES SAGSBEHANDLING
En central udfordring for jobcentrene er at motivere arbejdsskadelidte borgere til at deltage i fx opkvalificerende forløb i kommunerne. Sagsbehandlerne kan opleve, at arbejdsskadelidte borgere er tilbageholdende, blandt andet fordi de er i tvivl om, hvilken betydning deltagelsen kan have for deres erstatning.

En anden central udfordring er, at mange sagsbehandlere oplever arbejdsskadesystemet som kompliceret og har svært ved at forklare arbejdsskadelidte borgere, hvordan sygedagpengesagen og arbejdsskadesagen spiller sammen – hvilket igen gør det svært at motivere borgerne. En mulig løsning på dette problem er at have én eller to sagsbehandlere, der behandler alle arbejdsskadesager, og som dermed har bred indsigt og erfaring på området. Det mindsker samtidig jobcentrenes afhængighed af samarbejdet med ASK, fordi sagsbehandlerne i højere grad selv kan vurdere, hvornår og i hvilke sager Fastholdelsescentret skal inddrages.

PERSPEKTIVER
Rapportens konklusioner understøtter i vidt omfang den eksisterende viden om, hvad der er god praksis i sygedagpengeopfølgning i forhold til at optimere sygemeldte borgeres muligheder for at vende tilbage til arbejde. Det drejer sig blandt andet om, at jobcentret sætter tidligt ind og sikrer fremdrift i sagen, om at skabe god koordinering mellem jobcentre, arbejdsgivere og sundhedssystemet og om at inddrage arbejdsgiverne mest muligt og hurtigst muligt. Undersøgelsen understøtter dermed ligeledes Carsten Koch-udvalgets anbefalinger fra foråret 2014 om at styrke samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre. Disse konklusioner gælder også i arbejdsskadesager – men her er det væsentligt ligeledes at have fokus på de parallelle sagsforløb hos jobcenteret og ASK. ASK er en helt central samarbejdspartner for jobcentrene i forbindelse med arbejdsskadesager.

Derudover bidrager undersøgelsen med følgende indsigter til inspiration for jobcentres almindelige sygedagpengeforløb:

  • Kommunale fastholdelseskonsulenter kan bidrage til en tidlig inddragelse af virksomhederne
  • En specialiseringsstrategi kan være en fordel på lovgivningsmæssigt komplicerede områder
  • De arbejdsmedicinske klinikkers specialiserede viden om arbejdsrelaterede helbredsproblemer kan med fordel inddrages i sygedagpengesager
  • Borgernes usikkerhed omkring en fremtidig forsørgelse kan skabe mindre motiverede borgere i forhold til jobcenterets tilbud om fx arbejdsprøvning og aktivering.


GRUNDLAG
Rapporten er baseret på en mindre kvalitativ undersøgelse, som består af semistrukturerede interview i fire udvalgte jobcentre udført i perioden januar-februar 2014. I alt er der til undersøgelsen foretaget:

  • 4 individuelle interview med 3 ledere af kommunernes sygedagpengeafdelinger og 1 koordinerende sagsbehandler.
  • 3 gruppeinterview med i alt 11 sagsbehandlere.
Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Rebekka Bille
Helle Holt, SFI
Udgivelsesdato 08.12.2014
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119- 244-5
Sidetal 102
Publikationsnr. 14:12
Kontaktperson

Helle Holt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Helbred, Inklusion, Sygefravær, Fleksjob, Kompetencer

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Analyse af kommunal praksis i arbejdsskadeforløb"

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk