SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kortlægning af forskning om pårørende til veteraner
Hent udgivelsen (1.678 KB)
Del
Rapport

Kortlægning af forskning om pårørende til veteraner

A gap map of publications within the field

Del
I Danmark udsendes der med jævne mellemrum soldater til internationale missioner, og mange af disse soldater har familie. Forskning tyder på, at det kan have psykosociale konsekvenser at leve sammen med en veteran. Dels vender nogle veteraner tilbage med psykiske eftervirkninger eller fysiske skader, dels kan perioden, hvor veteranen skal reintegreres i familien, være forbundet med udfordringer.
For at identificere effektive indsatser til at hjælpe de pårørende er det nødvendigt at vide, hvad der eksisterer af forskning, og hvor der er ’huller’ i forskningen i psykosocial funktion og helbred blandt pårø-rende til veteraner.
Formålet med denne kortlægning har været at identificere og kortlægge videnskabelige publikationer omhandlende psykosocial funktion og helbred blandt pårørende, der lever sammen med en veteran.

RESUMÉ:  PSYCHOSOCIAL FUNCTION AND HEALTH IN VETERAN FAMILIES


BAGGRUND OG FORMÅL
I Danmark udsendes der med jævne mellemrum soldater til internationale missioner, og mange af disse soldater har familie. Forskning tyder på, at det kan have psykosociale konsekvenser at leve sammen med en veteran. Dels vender nogle veteraner tilbage med psykiske eftervirkninger eller fysiske skader, dels kan perioden, hvor veteranen skal reintegreres i familien, være forbundet med udfordringer.

For at identificere effektive indsatser til at hjælpe de pårørende er det nødvendigt at vide, hvad der eksisterer af forskning, og hvor der er ’huller’ i forskningen i psykosocial funktion og helbred blandt pårørende til veteraner.

Formålet med denne kortlægning har været at identificere og kortlægge videnskabelige publikationer omhandlende psykosocial funktion og helbred blandt pårørende, der lever sammen med en veteran.

BEGREBER OG AFGRÆNSNING
Psykosocial funktion og helbred omfatter fire domæner: 1) forhold, 2) mentalt helbred, 3) psykosocial trivsel og 4) sociale relationer. Pårørende defineres som den primære familie, der bor sammen med veteranen og afgrænses til 1) partner, 2) børn og 3) den primære familie som helhed. En veteran defineres som en person, der har været udsendt til en international mission – uafhængigt af, om personen er afgået fra tjeneste eller stadig er ansat i miltæret.

METODE
Kortlægningen omfatter primær forskning samt systematiske reviews og er baseret på en systematisk søgning i tre store relevante databaser (Medline, PsychINFO og SocIndex). Dette er suppleret med grå søgning og potentielt relevante publikationer identificeret af Veterancentret. Publikationerne er sorteret ud fra inklusionskriterier omhandlende: 1) type af studie og studiedesign, 2) geografi, 3) sprog, 4) udsendelsesland, 5) årstal, 6) udsendelses status, 7) gruppe af pårørende og 8) udfaldsmål.

Hver af de inkluderede publikationer er herefter kodet i forhold til 13 parametre, såsom fx studie design, metode, størrelse, udsendelsesland, type af eftervirkninger og relevante hovedresultater.

GAP MAP
Kortlægningen præsenteres ved hjælp af et ’gap map’ – en fælles tabel, hvor hver enkelt publikation placeres i en eller flere felter i forhold til 1) hvilken af de tre grupper af pårørende (vertikalt), og 2) hvilken af de fire dimensioner af psykosocial funktion og helbred (horisontalt) publikationen omhandler. Gap mappet giver således et visuelt overblik af publikationernes fordeling inden for de tolv (3x4) forskningsområder i gap mappet. Ved at klikke på en reference i gap mappet sendes man videre til kodningsarket for den givne publikation, inklusiv et link til publikationens online abstract.

RESULTATER
103 publikationer opfyldte inklusionskriterierne. Heraf er 100 primær forskning og 3 systematiske reviews. Kortlægningen viser to hovedten-denser. I forhold til pårørendegruppe er ’partner’ den gruppe af pårørende, der er flest publikationer om, efterfulgt af ’børn’. I forhold til psykosocial funktion og helbred er ’forhold’ den dimension, der hyppigst adresseres, efterfulgt af ’mentalt helbred’. Den ’primære familie som helhed’ er den gruppe af pårørende, der er færrest publikationer om. I forhold til psykosocial funktion fokuseres der mindst på ’sociale relationer’.

Størstedelen af publikationerne er amerikanske og omhandler veteraner udsendt til Irak eller Afghanistan. Publikationerne er primært observationelle, baseret på tværsnitsdata og anvender kvantitativ metode. Cirka halvdelen af publikationerne rapporterer, om veteranerne har eftervirkninger af udsendelse. Blandt disse fokuserer størstedelen på psykiske eftervirkninger.

MULIGE ’HULLER’ IDENTIFICEREDE I KORTLÆGNINGEN
Indenfor kortlægningens rammer ser det ud til, at der er følgende potentielle ’huller’ i forskning om psykosocial funktion og helbred blandt pårørende til veteraner:

  • Familien som helhed – især i forhold til sociale relationer, psykosocial trivsel og mentalt helbred.
  • Pårørendes forhold til og deltagelse i sociale relationer udenfor familien. Især blandt børn og familien som helhed.
  • Forskning baseret på europæiske og/eller skandinaviske veteraner.
  • Veteraner udsendt til andre lande end til Irak og Afghanistan.
  • Pårørende til veteraner med fysiske skader.
  • Pårørende til kvindelige veteraner.
  • Betydning af missionstype (fx fredsskabende, fredsbevarende eller observation)
  • Eksperimentelle studier, studier med et longitudinelt studiedesign samt kvalitative og mixed methods studier.


PERSPEKTIVER
Kortlægningen giver et overblik over publikationer om psykosocial funktion og helbred blandt pårørende til veteraner. De næste trin vil være, at se på 1) hvad forskningen viser – dvs. hvilke pårørendegrupper, der har behov for støtte og på hvilke områder, 2) hvor der mangler forskning og 3) hvordan pårørende til veteraner støttes bedst muligt.

Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Mai Tødsø Jensen, SFI
Kirstine Karmsteen, SFI
Anne-Marie Klint Jørgensen
Signe Lynne Boe Rayce, SFI
Udgivelsesdato 20.10.2015
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Engelsk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-336-7
Sidetal 220
Publikationsnr. 15:37
Kontaktperson

Signe Lynne Boe Rayce

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 91 E-MAIL sbo@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Familie, Udsatte grupper, Litteraturstudie

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk