SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2014
Hent udgivelsen (1.737 KB)
Del
Rapport

Kortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af udviklingen i skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2014

Del
SFI har kortlagt skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige udgivet i 2014, og har efterfølgende vurderet kvaliteten af studierne. Formålet er at lette adgangen til relevant forskning for politiske beslutningstagere, forskere og personer i praksisfeltet såsom pædagogiske konsulenter, dagtilbudsledere og undervisere på pædagogiske uddannelser.
I 2014 blev der registreret 132 studier i institutionstilbud for de 0-6-årige. Omfanget af relevante studier i 2014-kortlægningen er øget markant sammenlignet med tidligere års registreringer. Den kraftige forøgelse tyder på, at det stigende fokus på dagtilbud og læring i dagtilbud også afspejler sig i antallet af forskningsstudier.
Hovedparten af studierne (75 pct.) har fokus på personalegruppens vilkår, mens en lidt mindre del (57 pct.) har fokus på børnenes vilkår i dagtilbuddet. Kun ganske få studier (5 pct.) har fokus på forældrenes vilkår.
Af de 132 studier er 94 vurderet til at være af god forskningsmæssig kvalitet og indgår i forskningsdatabasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care.
Forskningskortlægningen er udarbejdet for Danmarks Evalueringsinstitut og finansielt støttet af Danmarks Evalueringsinstitut, Skolverket i Sverige og Utdanningsdirektoratet i Norge.

Sammenfatning

Siden 2006 er skandinavisk dagtilbudsforskning systematisk blevet kortlagt, hvor relevante studier/forskningspublikationer er blevet vurderet som værende af enten høj, middel eller lav forskningskvalitet. Denne rapport er en forskningskortlægning, vurdering og perspektivering af skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet for de 0-6-årige, publiceret i 2014. Formålet med rapporten er at øge kendskabet til, og anvendelsen af, god skandinavisk dagtilbudsforskning.

Resultater

Der er registreret i alt 132 relevante studier om skandinavisk dagtilbud for 0-6-årige, som er publiceret i 2014. Omfanget af relevante studier i 2014-kortlægningen er øget markant i forhold til de sidste fire års registrering af studier og er væsentligt højere end registreringen for 2006-2010, hvor antallet af relevante studier svingede mellem 51 og 54. Den kraftige forøgelse tyder på, at det stigende fokus på dagtilbud og læring i dagtilbud også afspejler sig i antallet af forskningsstudier. Forøgelsen er særligt båret af et betydeligt højere antal studier fra Norge og Sverige, mens kun 15 pct. af studierne anvender data fra Danmark.

Af de 132 inkluderede studier, anvender 69 studier data fra Norge, 50 studier anvender data fra Sverige, og 20 studier anvender data fra Danmark. I alt 2 studier anvender data fra både Norge, Sverige og Danmark, mens 2 studier behandler data fra Sverige og Danmark. Et enkelt studie behandler data fra Sverige og Norge. I 7 studier er der, ud over data fra Norge, Danmark eller Sverige, desuden anvendt data fra andre ikke-skandinaviske lande.

Studierne i årets kortlægning følger tendensen fra tidligere år, idet hovedparten af studierne (77 pct.) overvejende gør brug af kvalitative metodedesign, mens kun 17 pct. af studierne primært anvender kvantitative metoder. Kun 9 pct. af studierne i årets kortlægning undersøger effekten/virkningen af en given indsats eller tiltag. 

Hovedparten af studierne (75 pct.) har fokus på personalegruppens vilkår mens en lidt mindre del (57 pct.) har fokus på børnenes vilkår i dagtilbuddet. Kun ganske få studier (5 pct.) har fokus på forældrenes vilkår.

Af de 132 studier, inkluderet i årets kortlægning, er 94 studier vurderet at være af tilstrækkeligt god, dvs. af middel eller høj, videnskabelig kvalitet, mens 38 studier er vurderet at være af lav forskningsmæssig kvalitet. Andelen af studier, vurderet til at være af høj, middel og lav forskningskvalitet, er gennemgående den samme som for kortlægningsåret 2013. Andelen af studier i 2014-kortlægningen, der er vurderet til at være af middel forskningskvalitet, følger tendensen fra 2008 frem til 2013, hvor andelen af studier af middel forskningskvalitet årligt har tegnet sig for omkring halvdelen af forskningen.

Forskningskortlægningens anvendelse

Kortlægningen giver et overblik over eksisterende skandinavisk dagtilbudsforskning. Den letter adgangen til relevant forskning for politiske beslutningstagere forskere og personer i praksisfeltet såsom pædagogiske konsulenter, dagtilbudsledere og undervisere på pædagogiske uddannelser. Konkret sker dette ved, at dokumentation for de relevante studier, der er vurderet til at være af middel eller høj forskningskvalitet, indgår i den offentligt tilgængelige forskningsdatabase Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC. Forskningsdatabasen rummer, for hvert studie, et resumé af studiets formål, metode og resultater, samt dokumentation for kortlægnings- og kvalitetsvurderingskodningen. Derudover formidles den kortlagte forskning gennem Danmarks Evalueringsinstituts magasin, Bakspejlet, samt gennem det norske magasin Vetuva, som udgives af Utdanningsdirektoratet.   

Årets kortlægning samt kortlægningen for året 2013 er foretaget af SFI-Campbell, mens den for årene 2006-2012 blev foretaget af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. For hver af de årlige kortlægninger er en ekstern reviewgruppe blevet sammensat, hvoraf en tredjedel har fungeret som reviewmedlemmer i over halvdelen af de årlige kortlægninger, og på tværs af leverandører, mens andre er nye. Det er forsøgt at sikre kontinuitet i forhold til forskningskortlægningerne og kvalitetsvurderinger i overgangen mellem de to leverandører. For hver af de årlige kortlægninger er anvendt den samme kvalitetsvurderingsramme, og de eksterne reviewmedlemmer har været inddraget i brugen og forståelsen af metoder til kortlægnings-og kvalitetsvurderingsarbejdet. Vurderingerne er blevet samstemt på tværs af reviewgruppens medlemmer ved et møde i forbindelse med kortlægningsåret 2013 og ved to møder i forbindelse med kortlægningsåret 2014.

Metode og Grundlag

Kortlægning af skandinavisk dagtilbudsforskning i 2014 er baseret på en systematisk søgning i relevante databaser for skandinavisk dagtilbudsforskning. Den anvendte søgestrategi er baseret på typer af dagtilbud, udgivelsesår, forskningsudgivelser og land. Vi har haft følgende inklusionskriterier for sortering i studierne:

  • Studierne skal være udgivet i 2014.
  • Studierne skal vedrøre dagtilbud for 0-6-årige i Danmark, Norge eller Sverige.
  • Studierne skal have et eksplicit fokus på dagtilbud.
  • Studierne skal udgøre primær forskning, ikke fx debatlitteratur eller lærebøger. Ph.d.-afhandlinger medtages, men ikke eksamensopgaver under ph.d.-niveau.
  • Studierne skal være tilstrækkeligt afrapporteret til at kunne foretage in- eller eksklusion.
  • Præliminære undersøgelser vil indgå i en senere forskningskortlægning, når der er resultater at rapportere - med mindre de påberåber sig at have fundet resultater på udvalgte områder.

Det elektroniske softwareprogram EPPI-reviewer er anvendt til at holde styr på in- og eksklusion af studier, samt til kortlægning og kvalitetsvurdering. Alle relevante forskningspublikationer er kvalitetsvurderet af to personer. Hvert studie er vurderet af mindst én person/forsker med speciale i dagtilbudsforskningen. Af øvrige mere generelle kvalifikationer hos reviewerne kan nævnes økonometri, antropologi, psykologi og pædagogik. Der er anvendt samme koderamme til kvalitetsvurderingen af alle relevante studier. Kriterierne for vurdering af forskningskvalitet angår studiernes klare afrapportering af fx formålet, konteksten og undersøgelsesdeltagerne. Endvidere angår det en vurdering af de anvendte metoder, herunder analyse- og dataindsamlingsmetoder samt studiernes overordnede design og hvorvidt der er sammenhæng mellem elementerne. Derudover vurderes det, om der er sikret tilstrækkelig validitet, reliabilitet og generalisérbarhed i undersøgelserne.

Forfattere Anna-Katharina Højen-Sørensen
Louise Jean Kristiansen
Anne-Marie Klint Jørgensen
Rikke Eline Wendt
Udgivelsesdato 02.08.2016
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-375-6
Sidetal 124
Publikationsnr. 16:14
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Dagtilbud, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk