SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lige muligheder – støtte til udsatte børn og unge.
Hent udgivelsen (808 KB)
Del
Rapport

Lige muligheder – støtte til udsatte børn og unge.

Evalueringsrapport 1: Beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter.

Del
Denne rapport er første led i en fælles evaluering af fem initiativer under handlingsprogrammet ’Lige muligheder’: Efterværn til tidligere anbragte unge, Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge, 24-timers kontaktordning for unge, Sociale viceværter i ungdomsboliger og Ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre. I alt beskriver rapporten 40 forsøgsprojekter, der er igangsat i 2009-2010.
Rapporten giver et overblik over, hvordan forsøgsprojekterne er udformet ved projektstarten, og fungerer som grundlag for den videre evaluering. Datakilderne er de deltagende kommuner og organisationers egne projektbeskrivelser, telefoninterview med projektlederne samt indhentet viden om konkrete lokale forhold.
Evalueringen gennemføres for Servicestyrelsen af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og COWI A/S.

RESUMÉ: LIGE MULIGHEDER – STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE. EVALUERINGSRAPPORT 1: BESKRIVELSE AF IGANGSATTE FORSØGSPROJEKTER 


Denne rapport beskriver en række forsøgsprojekter, som er igangsat i forbindelse med handlingsprogrammet ’Lige Muligheder’. Formålet med programmet er, at børn og unge, som er udsatte eller i risiko for at blive udsatte, bliver styrket til at kunne udnytte samfundets muligheder på lige fod med andre og til at skabe sig en god tilværelse med ansvar for eget liv.

’Lige Muligheder’ er en del af regeringens langsigtede strategi mod negativ social arv. Programmet lægger vægt på udviklingen og styrkelsen af den enkeltes personlige ressourcer. Ved satspuljeforhandlingerne i 2007 blev ’Lige Muligheder’ udmøntet i en samlet bevilling på 630 mio. kr., fordelt på i alt 16 initiativer inden for fire indsatsområder: tidlig indsats, unges sociale problemer (med fokus på skolegang og uddannelse), udsatte børn og unges netværk samt styrkelse af indsatsen over for forældre. Fem af de 16 initiativer danner rammen om en fælles evaluering, som gennemføres for Servicestyrelsen af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og med COWI A/S som underleverandør. Denne rapport er første led i evalueringen.

De i alt 40 forsøgsprojekter, som rapporten beskriver, er igangsat i 2009-2010 og løber frem til 2012-13. Projekterne falder inden for følgende fem initiativer:
 

  • Efterværn til tidligere anbragte unge (10 projekter)
  • 24-timers kontaktordning for unge (7 projekter)
  • Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge (13 projekter)
  • Sociale viceværter i ungdomsboliger (6 projekter)
  • Kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre (4 projekter).


Rapporten afdækker en række centrale forhold vedrørende forsøgsprojekternes virksomhed, herunder:
 

  • Formål, målsætninger og forventede resultater
  • Aktiviteter og arbejdsmetoder
  • Målgruppe og brugergruppe
  • Bemanding, ledelse og samarbejdspartnere
  • Tidsplan, økonomi og forankring af projektet.


Formålet med beskrivelserne er at give et overblik over de igangsatte forsøgsprojekter inden for de fem initiativer. Rapporten er således et grundlag for den videre evaluering, som omfatter en løbende evaluering, en effektevaluering samt en samfundsøkonomisk analyse.

I forhold til den løbende evaluering er det væsentligt at etablere en ’baseline’, der angiver status for projekternes udformning ved projektstart, og som kan danne grundlag for at vurdere senere ændringer i projektvirksomheden. 

I forhold til effektevalueringen er det væsentlige at beskrive forskelle og ligheder mellem projekterne, ikke mindst i forhold til valg af målgrupper og aktiviteter inden for det enkelte initiativ.

I forhold til den samfundsøkonomiske analyse er det væsentligt at beskrive den organisatoriske og økonomiske sammenhæng, som de sociale indsatser udspiller sig inden for.

Det skal understreges, at hensigten med rapporten har været at skabe en ’baseline’ for forsøgsprojekterne, og at beskrivelserne derfor tegner et billede af projekterne i deres etableringsfase. Det betyder, at rapporten ikke giver et øjebliksbillede af aktiviteterne under de fem initiativer. Statustidspunktet for tre af initiativerne er november 2009, det gælder ’Efterværn til tidligere anbragte unge’, ’24-timers kontaktordninger for unge’ samt ’Netværk og samtalegrupper for sårbare børn og unge’. For de to sidste initiativer – ’Sociale viceværter i ungdomsboliger’ og ’Kollegier og ambulante tilbud til unge, enlige og sårbare mødre’ – er statustidspunktet oktober 2010, da projekterne under disse initiativer er kommet i gang væsentligt senere.

Rapporten er udarbejdet på grundlag af flere datakilder. For det første har vi taget afsæt i de projektbeskrivelser, som de deltagende kommuner og organisationer har indsendt til Servicestyrelsen i forbindelse med deres ansøgning om projektmidler. Desuden har vi gennemført telefoninterview med alle projektledere. Endelig indgår der andre relevante data om projekterne, fx forskelligt skriftligt materiale samt viden om konkrete lokale forhold, som er indhentet via den løbende dialog med projekterne.

 

Forfattere Turf Böcker Jakobsen
Anders Posselt Langhede
Kresta Munkholt Sørensen
Udgivelsesdato 17.05.2011
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-016-8
Sidetal 87
Publikationsnr. 11:18

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk