SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien
Hent udgivelsen (711 KB)
Del
Rapport

Lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien

Medarbejdere med håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde

Del
I denne rapport præsenteres beregninger af lønforskellene mellem mænd og kvinder i industrien. Fokus er rettet mod medarbejdere, der enten laver håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde.
Formålet med undersøgelsen er at danne udgangspunkt for diskussioner af årsagerne til lønforskellene mellem de to køn blandt disse medarbejdere inden for forskellige områder i industrien.
Undersøgelsen er baseret på registerdata fra 2011 og omfatter bl.a. medarbejdere i fødevare- og tobaksindustrien, tekstilindustrien, medicinalindustrien, elektronikindustrien og møbelindustrien. Undersøgelsen viser, at kvinder gennemgående får en mindre timeløn end mænd på området.

Resumé:  Lønforskelle mellem mænd og kvinder i industrien. Medarbejdere med håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde 


Det er velkendt, at kvinder i gennemsnit får en mindre timeløn end mænd på det danske arbejdsmarked. Men hvordan ser billedet ud, hvis vi zoomer ind på lønforskellene i en specifik gruppe i den private sektor? Det undersøger vi i denne rapport, som sætter fokus på medarbejdere i industrien, der enten laver håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde. Der er således tale om medarbejdere, der hverken er ledere, mellemledere, medarbejdere med et særligt betroet ansvar, elever eller lærlinge.

RESULTATER
I rapporten beregner vi de rå lønforskelle mellem de kvindelige og mandlige medarbejdere i industrien, dvs. at vi ikke korrigerer beregningerne for kønsforskelle mht. fx uddannelsesniveau, erhvervserfaring eller anciennitet på arbejdspladsen.

Rapportens væsentligste resultater er følgende:

 • Mænd får gennemgående en højere timeløn end kvinder.
 • Kvinders timeløn udgør i gennemsnit 89 pct. af mænds timeløn blandt medarbejderne samlet set.
 • Lønforskellene mellem mænd og kvinder er:
 • større blandt medarbejdere med håndværkspræget arbejde end blandt medarbejdere med operatør- og monteringsarbejde
 • størst inden for tekstil- og læderindustri
 • mindst inden for medicinalindustri
 • større på små end på store arbejdspladser
 • større, når der er relativt mange kvindelige ansatte på arbejdspladsen
 • mindre blandt 3F-medlemmer.


PERSPEKTIVER
Lønforskellen mellem kvindelige og mandlige medarbejdere i industrien er samlet set mindre end forskellene i såvel den private sektor som helhed som på hele arbejdsmarkedet. Mens kvinders timeløn således i gennemsnit udgør 89 pct. af mænds timeløn blandt medarbejderne i industrien, er de tilsvarende tal 86 pct. for den private sektor som helhed og 84 pct. for hele for arbejdsmarkedet. Den mindre lønforskel skal givetvis ses i lyset af, at vi her ser på lønmodtagere, der i højere grad end det er tilfældet både i den private sektor som helhed og på hele arbejdsmarkedet, laver den samme slags arbejde.

Der kan være en lang række grunde til, at mænd får en højere timeløn end kvinder blandt medarbejdere i industrien. For eksempel kan der inden for gruppen af medarbejdere med operatør- og monteringsarbejde være forskel på, hvilke arbejdsopgaver mænd og kvinder bestrider. Derimod hænger lønforskellene næppe i nævneværdigt omfang sammen med kønsforskelle mht. fx uddannelsesniveau, erhvervserfaring eller anciennitet. Disse forhold spiller ifølge tidligere studier således en relativt begrænset rolle for lønforskellene mellem de to køn i den private sektor.

Det er imidlertid bemærkelses¬værdigt, at vi, uanset om vi opdeler de udvalgte industrimedarbejdere efter individinformation om arbejdsfunktion eller branche eller efter arbejdspladsoplysninger om antal ansatte eller andel ansatte kvinder, stort set uden undtagelse finder, at timelønnen er højest for mænd. Dette gælder, uanset om der er tale om disse medarbejdere samlet set, eller om der kun er tale om de af medarbejderne, der er medlem af 3F.

Rapportens resultater kan danne udgangspunkt for diskussioner af årsagerne til lønforskellene mellem kvinder og mænd blandt medarbejdere, der laver håndværkspræget arbejde eller operatør- og monteringsarbejde, inden for forskellige områder i industrien. Rapporten giver derimod ikke grundlag for at vurdere, om ligelønsloven er overholdt blandt disse medarbejdere.

Resultaterne er især relevante for faglige organisationer og inte-resseorganisationer, der beskæftiger sig med ligelønsproblematikken.

GRUNDLAG

 • Undersøgelsen bygger på registerdata fra 2011 fra Danmarks Stati-stik, der er koblet med oplysninger fra 3F om, hvem der er medlem af 3F pr. 1. februar 2011.
 • Datamaterialet omfatter medarbejdere, der laver håndværkspræget eller operatør- eller monteringsarbejde i industrien, og som er ansat på private virksomheder med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede.
 • Datamaterialet er afgrænset til ansatte i alderen 25-59 år.
 • Personer med flere ansættelsesforhold i løbet af året indgår flere gange i datamaterialet.
 • Lønforskellen mellem de to køn er beregnet som kvinders løn som andel af mænds løn.
Forfattere Mona Larsen, SFI
Udgivelsesdato 29.10.2013
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-207-0
Sidetal 52
Publikationsnr. 13:35
Kontaktperson

Mona Larsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 75 E-MAIL ml@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Ligestilling, Arbejdsmarkedet, Virksomheder

Søg på sfi.dk