SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mere uddannelse, mere i løn?
Hent udgivelsen (935 KB)
Del
Rapport

Mere uddannelse, mere i løn?

Del
Uddannelse betragtes som en investering, men er mere uddannelse ensbetydende med en højere løn på det danske arbejdsmarked? Og er lønafkastet af uddannelse forskelligt afhængigt af sektor og køn?
Det er emnet for denne undersøgelse. Med udgangspunkt i registerdata fra 2011 belyses størrelsen af lønafkastet for en række erhvervskompetencegivende uddannelser dels på hele arbejdsmarkedet og dels på sektorniveau samt at belyse eventuelle kønsforskelle i denne forbindelse. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af LO.
Undersøgelsen viser, at lønafkastet stiger med stigende uddannelseslængde på hele arbejdsmarkedet, på sektorniveau og for både mænd og kvinder. Lønafkastet er dog typisk større i den private end i den offentlige sektor, og samlet set større for mænd end for kvinder.

Resumé:  Mere uddannelse, mere i løn?


Mænd tjener mere end kvinder på det danske arbejdsmarked, selvom kvinder har mest uddannelse. Er mere uddannelse ensbetydende med en højere løn? Og er gevinsten ved at tage uddannelse målt i kroner og ører forskellig afhængigt af sektor og køn?

RESULTATER
Rapportens væsentligste resultater er følgende:

  • Lønafkastet stiger med stigende uddannelseslængde på hele ar-bejdsmarkedet, på sektorniveau og for både mænd og kvinder.
  • Lønafkastet er typisk større i den private end i den offentlige sektor – forskellen er mest udtalt for mellemlange videregående uddannelser.
  • Lønafkastet er større for mænd end for kvinder – kønsforskellen er mest udtalt for mellemlange videregående uddannelser i den private sektor, mens den er relativt ubetydelig for erhvervsfaglige uddannelser.


PERSPEKTIVER
Rapportens resultater tegner samlet set et billede af, at man, hvis man investerer tid i ekstra uddannelse, får en højere løn. Udbyttet af en sådan investering er størst, hvis man er ansat i den private sektor. Mænd får generelt set mere ud af at investere i uddannelse end kvinder. Denne kønsforskel findes dels på arbejdsmarkedet som helhed, dels for især mellemlange, men også for korte og lange videregående uddannelser i den private sektor. I den offentlige sektor er lønafkastet kun lidt større for kvinder end for mænd, og mænd tjener – uanset uddannelsesniveau – alligevel mere end kvinder i denne sektor.

Resultaterne bidrager til at give et mere nuanceret billede af baggrunden for, at kvinder får mindre i løn end mænd på det danske arbejdsmarked. Lønforskellen kan således bl.a. tilskrives, at gevinsten ved at uddanne sig er størst i den private sektor, specielt for mellemlange videregående uddannelser. Især mænd får glæde af det større lønafkast i den private sektor – dette gælder navnlig mænd med mellemlange videregående uddannelser. Kønsforskellen forstærkes af, at mænd er overrepræsenterede i den private sektor samtidig med, at relativt mange kvinder har en mellemlang videregående uddannelse. De fundne køns- og sektorrelaterede forskelle mht. lønafkastet af uddannelse bidrager dermed sammen med det kønsopdelte arbejdsmarked og de to køns forskellige fordeling på uddannelsesniveauer til lønforskellene mellem kvinder og mænd.
De fundne resultater viser, at så længe lønafkastet er større i den private end i den offentlige sektor og større for mænd end for kvinder – især for mellemlange videregående uddannelser – er mere (af samme slags) uddannelse til kvinderne i sig selv næppe tilstrækkeligt til at sikre, at lønforskellene mellem de to køn reduceres nævneværdigt.

Rapportens analyser er en udvidelse i forhold til et tidligere stu-die gennemført af Lønkommissionen, fordi der også indgår analyser for den private sektor.

Resultaterne i denne rapport er især relevante for politikere, embedsmænd, faglige organisationer og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med lønafkast af uddannelse og ligelønsproblematikken.

GRUNDLAG

  • Undersøgelsen bygger på registerdata for 2011 fra Danmarks Statistik.
  • Datamaterialet omfatter lønmodtagere på hele arbejdsmarkedet, bortset fra ansatte med gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, ansatte i landbrug og fiskeri og ansatte på private virksomheder med mindre end 10 fuldtidsbeskæftigede.
  • Datamaterialet er afgrænset til ansatte i alderen 25-59 år.
  • Personer med flere ansættelsesforhold i løbet af året indgår flere gange i datamaterialet.
  • Analyserne af sammenhængen mellem uddannelsesniveau og lønafkast er baseret på lineær regression.
Forfattere Mona Larsen, SFI
Helle Sophie Houlberg Petersen
Udgivelsesdato 26.09.2013
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-188-2
Sidetal 54
Publikationsnr. 13:25
Kontaktperson

Mona Larsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 75 E-MAIL ml@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Skole og uddannelse
emneord: Arbejdsmarkedet, Virksomheder, Ligestilling, Skole og uddannelse, Kompetencer

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk