SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Muligheder for dokumentation af anbringelser
Hent udgivelsen (1.822 KB) Bestil en trykt udgave (160 kr. inkl. moms)
Del
Rapport

Muligheder for dokumentation af anbringelser

En gennemgang af målemetoder

Del
Servicestyrelsen har som et led i et arbejde med at udvikle et dokumentationssystem bedt SFI om at identificere instrumenter til at screene for antisocial adfærd og faktorer relateret til kriminalitet. Instrumenterne skal kunne anvendes på anbragte unge, unge under Ungdomssanktionen og unge, som afsoner på åbent anbringelsessted.
Rapporten beskriver en lang række instrumenter og fremhæver tre instrumenter, som er særligt velegnede – uden at de dog opfylder alle de opstillede kriterier.
Samtidig identificerer rapporten en række risiko- og beskyttelsesfaktorer associeret med kriminalitet, ligesom den påviser, at kun få døgninstitutioner og sociale opholdssteder anvender dokumentationssystemer og instrumenter i dag. Og at data fra de systemer, der anvendes, næppe vil kunne bruges til systematisk screening og evaluering.
Rapporten gennemgår desuden centrale begreber og giver en indføring i, hvad man skal være opmærksom på, når man søger at måle komplekse sociale, adfærdsmæssige og psykiske problemstillinger.
Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Servicestyrelsen.

RESUMÉ:  MULIGHEDER FOR DOKUMENTATION AF ANBRINGELSER. EN GENNEMGANG AF MÅLEMETODER 


Servicestyrelsen ønsker at udvikle et dokumentationssystem, som kan måle effekten af forskellige indsatser over for unge kriminelle. Som et led i dette arbejde har Servicestyrelsen bedt SFI om at undersøge, hvilke instrumenter der vil egne sig bedst til denne dokumentation. Den ønsker desuden at få afklaret, om det er muligt at anvende data fra eksisterende dokumentationssystemer.

I denne rapport identificerer og beskriver vi en række instrumenter, der dels kan anvendes til at screene antisocial adfærd eller risikofaktorer associeret med kriminalitet.

TRE VELEGNEDE INSTRUMENTER
På baggrund af vores undersøgelse har vi identificeret tre instrumenter, som, vi vurderer, vil være velegnede. De tre instrumenter er:

  • The Shortform Assessment for Children (SAC)

  • The Santa Barbara Assets and Risks Assessment (SBARA)

  • Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS-CMI).

Ingen af de tre instrumenter opfylder alle vores udvælgelseskriterier, fordi der ikke blev fundet test-retest-resultater for SAC og SBARA og ingen Cronbachs α-test for YLS-CMI.

KUN FÅ DØGNINSTITUTIONER ANVENDER INSTRUMENTER
Vi har desuden undersøgt, hvilke instrumenter og dokumentationssystemer danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder allerede anvender i dag. Afdækningen har fokus på døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder og ikke på psykiatriens brug af instrumenter, fordi afdækningen netop har til formål at finde instrumenter, som kan anvendes af ansatte på netop døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder uden det kliniske kompetenceniveau, der kræves i psykiatri. Vi har sendt et spørgeskema til 62 udvalgte døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 42 har besvaret spørgeskemaet. Besvarelserne viser, at kun seks af institutionerne anvender dokumentationssystemer, og kun to institutioner anvender psykometriske instrumenter. Det drejer sig om følgende:

  • Digitalisering – Udsatte Børn og Unge (DUBU)

  • Integrated Children’s System (ICS)

  • De Sociale Indikatorprogrammer for Unge (SIP-UNGE).


DATA FRA EKSISTERENDE SYSTEMER KAN IKKE ANVENDES

Vi har undersøgt, om det vil være muligt at anvende data fra tre eksisterende dokumentationssystemer i udviklingen af et nyt dokumentationssystem. Vi konkluderer imidlertid, at dette ikke er tilfældet, da systemerne i vid udstrækning er baseret på kvalitative registreringer, der ikke egner sig til kvantitative målinger. SIP-UNGE indeholder dog elementer, som muligvis vil kunne anvendes.

RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER
Vi har ligeledes undersøgt, hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer der er relevante at fokusere på, når man måler kriminel og antisocial adfærd. Ud fra en gennemgang af foreliggende studier har vi identificeret 42 risikofaktorer og 11 beskyttelsesfaktorer. Faktorerne fremgår af kapitel 4.

 

Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Jacob Brauner
Peter Skov Olsen, SFI
Tine Egelund
Udgivelsesdato 21.12.2011
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-076-2
E-ISBN 978-87-7119-077-9
Sidetal 168
Publikationsnr. 11:49
Kontaktperson

Peter Rohde Skov

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 15 E-MAIL plo@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Kriminalitet, Teori og metode, Anbringelser, Udsatte grupper

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk