SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Procesevaluering af boligsociale indsatser
Hent udgivelsen (3.437 KB)
Del
Rapport

Procesevaluering af boligsociale indsatser

Delrapport 2: Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisering og samarbejde

Del
Dette er den anden delrapport i evalueringen af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje til boligsociale indsatser og huslejestøtte. Evalueringen udføres i samarbejde mellem Rambøll og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Delrapporten har fokus på procesevalueringen, og kortlægger – med udgangspunkt i casestudier i 13 udvalgte boligområder – projektorganiseringen og det generelle samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner. I alt har Landsbyggefonden uddelt støttemidler til 162 helhedsplaner i udsatte boligområder over hele landet. Delrapporten peger bl.a. på, at projektorganiseringen har skabt rammer for et formaliseret, strategisk samarbejde mellem boligorganisationer og kommune på højt administrativt ledelsesniveau. Kortlægningen viser også, at der på flere niveauer kan være vanskeligt at skabe sammenhæng mellem helhedsplanernes mål og de enkelte aktiviteter og indsatser.

RESUMÉ: PROCESEVALUERING AF BOLIGSOCIALE INDSATSER. DELRAPPORT 2: KVALITATIV KORTLÆGNING AF LANDSBYGGEFONDENS 2006-2010-PULJE MED FOKUS PÅ PROJEKTORGANISERING OG SAMARBEJDE

I perioden 2006-2010 har Landsbyggefonden uddelt i alt 2,2. mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejestøtte, hvor formålet er at mindske risikoen for ghettoisering i socialt udsatte boligområder. En forudsætning for tildeling af midler er, at kommune og boligselskab har udarbejdet en helhedsplan for området. Der er samlet set uddelt bevillinger til 162 boligsociale helhedsplaner.

I denne rapport ser vi på projektorganisering og samarbejde i boligsociale helhedsplaner. Rapporten er baseret på casestudier i 13 boligområder, som er udvalgt i samarbejde med Landsbyggefonden. I fire af områderne er helhedsplanen understøttet af et områdesekretariat. Datagrundlaget for rapporten er kvalitative interviews med nøgleaktører i det boligsociale arbejde i de udvalgte områder Rapporten er en første kortlægning af organiserings- og samarbejdsformer og skal danne basis for den videre evaluering.

EN ØGET FORMALISERING AF SAMARBEJDET OM DEN BOLIGSOCIALE INDSATS
Undersøgelserne i de 13 boligområder peger på, at der med helhedsplanerne er sket en øget formalisering af samarbejdet mellem boligorganisationer og kommuner om den boligsociale indsats. Således har projektorganiseringen skabt rammer for et formaliseret, strategisk samarbejde på højt administrativt ledelsesniveau, hvilket kan betyde en styrkelse af sammenhængen mellem indsatser i helhedsplanen og eksisterende indsatser i kommunen. Det kræver dog, at formaliseringen af samarbejdet på det strategiske niveau kan genfindes på det praktiske niveau.

I flere af caseområderne finder vi ligeledes, at projektorganiseringen er blevet mere centraliseret sammenlignet med tidligere puljer. I nogle caseområder indgår lokale repræsentanter, herunder afdelingsbestyrelserne, således ikke i de formelle beslutningsprocesser i forbindelse med implementeringen af helhedsplanen.

I flere af de 13 caseområder er der en tendens til et øget fokus på og en stærkere prioritering af den boligsociale indsats på ledelsesniveau i boligorganisationerne, set i forhold til tidligere puljer. Ledelsens stærkere prioritering af helhedsplanerne kan være med til at styrke implementeringen.

BEHOV FOR ØGET FOKUS PÅ PROGRAMLEDELSE
Kortlægningen viser, at i nogle af caseområderne oplever boligsociale medarbejdere og nøgleaktører i boligorganisationer og kommuner, at det kan være vanskeligt at skabe sammenhæng mellem indsatsens formulerede mål og de igangsatte aktiviteter. Det skyldes blandt andet, at man i projektsekretariaterne i højere grad er fokuseret på den praktiske gennemførelse af aktiviteter og i mindre grad på effektmål, lige som der i dagligdagen er begrænset fokus på en systematisk dokumentation og opfølgning på implementeringen. I nogle projektsekretariater er der således en tendens til, at projektlederne bliver opslugt af udførelsen af de enkelte konkrete aktiviteter, og dermed mister det tværgående fokus på helhedsplanen som et samlet program. Det kan betyde, at der er behov for et øget fokus på, hvordan de enkelte aktiviteter spiller sammen i forhold til at opfylde helhedsplanens opstillede mål – det vil sige, der er behov for programledelse.

OMRÅDESEKRETARIATER ER VED AT FINDE DERES ROLLE
Med 2006-2010-puljen har boligorganisationer og kommuner mulighed for at søge om støtte til etablering af et områdesekretariat, der har til formål at sikre en koordinering på tværs af flere boligområder og/eller helhedsplaner. Områdesekretariaterne har endnu ikke en helt klar rolle, selvom de har fået bedre fodfæste i deres funktioner og opgaver de steder, hvor samarbejdet mellem boligorganisationer og kommuner har været modnet fra starten.

VANSKELIG ROLLE- OG ANSVARSFORDELING MELLEM BOLIGORGANISATIONER OG KOMMUNER
Casestudierne viser, at der er nogle vanskeligheder i rolle- og ansvarsfordelingen mellem boligorganisationer og kommuner i selve udmøntningen af helhedsplanen. Det er derfor vigtigt meget tidligt i fasen at lave en klar rammesætning og rollefordeling på strategisk niveau. De steder, hvor der ikke er en sådan aftale, ser man en tendens til, at den uklare rollefordeling er en vedvarende problematik i samarbejdet mellem forskellige faggrupper i det udførende arbejde. Endvidere er der i nogle af caseområderne i praksis i nogen grad større fokus på at undgå overlap mellem boligsociale indsatser og kommunale indsatser end på at skabe synergi på tværs af indsatserne. På det helt konkrete aktivitetsniveau er der dog flere eksempler på velfungerende samarbejde mellem boligsociale medarbejdere og kommunale frontmedarbejdere omkring fælles projekter i helhedsplanerne.

Forfattere Hanne Nielsen
Anne Mølgaard
Line Dybdal
Udgivelsesdato 04.09.2012
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-127-1
Sidetal 118
Publikationsnr. 12:28
Kontaktperson

Gunvor Christensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk