SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark
Hent udgivelsen (155 KB)
Del
Notat

Stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark

Del
Dette notat beskriver omfanget af stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark. Det er et supplement til rapporten "Grønlændere i Danmark: En registerbaseret kortlægning", som blev udgivet i september 2015. Den udkomne rapport belyser levevilkårene blandt de omkring 14.000 grønlandskfødte voksne personer, der bor i Danmark i dag, med særlig fokus på de mest sårbare personer. Den indgår i "Strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013-2016", som er en del af satspuljeaftalen, og som er forankret i Socialstyrelsen. Strategien er målrettet socialt udsatte grønlændere bosiddende i Danmark samt nytilkomne grønlændere, både børn og voksne, med betydelig risiko for at blive socialt udsatte i Danmark. Strategiens formål er at sikre bedre inklusion for gruppen af socialt udsatte grønlændere i de involverede kommuner og på langt sigt at nedbringe antallet af socialt udsatte grønlændere i Danmark.
På lige fod med den ovennævnte rapport beskriver vi i dette notat for det første stofmisbrugsbehandlingen for grønlænderne i Danmark sammenlignet med den øvrige danske befolkning med henblik på at vurdere, hvor stor en andel af grønlænderne der er sårbare på dette område. Det er en tværsnitsanalyse, dvs. et ’øjebliksbillede’, som er baseret på en analyse af oplysninger indhentet fra to repræsentative stikprøver af henholdsvis grønlændere i Danmark og danskere i øvrigt for 2011. De to grupper, grønlændere og danskere, defineres på følgende måde:
- Grønlændere er alle personer, der er født i Grønland, og som voksne (dvs. 18 år eller ældre) er flyttet til Danmark i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2011 (3.787 voksne i alt) samt deres børn.
- Gruppen af danskere består af en repræsentativ 5-procentsstikprøve af den øvrige del af den voksne befolkning (18 år eller ældre), der var bosiddende i Danmark i perioden 1. januar 1999-31. december 2011 (218.951 voksne i alt) samt deres børn.
For det andet foretager vi en forløbsanalyse, hvor vi undersøger, hvordan deltagelse i stofmisbrugsbehandlingen har udviklet sig over tid for grønlændere i Danmark. Således består anden del af undersøgelsen af en forløbsanalyse af en udvalgt gruppe på 221 grønlændere over en 5-årig periode, 2007-2011. Denne gruppe ankom for første gang til Danmark i 2007 og opholdt sig i landet i alle årene til og med 2011. Dermed opnår vi viden om både graden af sårbarhed blandt grønlænderne på stofmisbrugsområdet målt i forhold til de øvrige danskere, og hvordan grønlændernes sårbarhed ændrer sig over tid i Danmark.
Oplysninger vedrørende stofmisbrugsbehandling stammer fra Register over stofmisbrugere i behandling (SIB), som er et register over borgere, der gennem deres kommune er visiteret til behandling for deres stofmisbrug. Indberetninger af oplysningerne til SIB foretages af kommunerne og dækker over en høj andel, men dog ikke af alle de visiterede borgere grundet fejl i registreringerne (Sundhedsstyrelsen, 2015).
- Registret indeholder følgende oplysninger:
- Stamdata (fx CPR-nummer, opholdskommune, nationalitet)
- Demografiske og socioøkonomiske karakteristika (fx skole og erhvervsuddannelse, hovedindtægtskilde, boligsituation, civilstatus,
børn)
- Hvilke stoffer der indtages (både hovedstoffer, fx hash, metadon, heroin, amfetamin og kokain, og sidestoffer såsom alkohol)
- Hvor hyppigt og hvordan stofferne indtages (injektion, rygning mv.)
- Type og omfang af behandlingen. Informationen om alkoholmisbrug er også indsamlet, men bruges alene ved beskrivelse af klientens sidemisbrug. Erfaringer fra stofmisbrugsbehandling tyder på, at stort set alle, der kommer i stofmisbrugsbehandlingen, har misbrug af både alkohol og stoffer (især hash).
Forfattere Siddhartha Baviskar
Udgivelsesdato 02.05.2016
Sprog Dansk
Sidetal 12
Publikationsnr.
Kontaktperson

Karen Margrethe Dahl

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 39 E-MAIL kmd@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Misbrugere, Udsatte grupper, Etniske minoriteter

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Grønlændere i Danmark"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk