SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde
Hent udgivelsen (1.357 KB)
Del
Rapport

Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde

Del
Væksten på det specialiserede socialområde har gennem en årrække været relativt høj, både set i forhold til væksten i samfundet generelt og i forhold til de samlede udgifter til det sociale område. Denne rapport undersøger, hvordan forskellige faktorer påvirker aktiviteten på det specialiserede socialområde. Rapporten afdækker, hvordan udviklingen i befolkningens behov, ændret faglig praksis, teknologiske forbedringer og nye politisk-administrative definitioner og tiltag alle er faktorer, der kan være med til at øge udgifterne til det specialiserede socialområde.
Undersøgelsen har til formål at tegne et billede af vækstfaktorerne på det specialiserede socialområde, så det i højere grad bliver muligt at styre udviklingen og planlægge indsatsen. Rapporten præsenterer viden, som gør det muligt at målrette indsatsen på det specialiserede socialområde, så man bedre kan løse problemerne og få nytte af de midler, der afsættes til området.
Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, SFI, Psykiatrisk Centralregister mm. om blandt andet befolkningsvækst, udviklingen i tilbud og i behov.
Undersøgelsen har tidligere været offentliggjort på KL’s og SFI’s hjemmeside, men udkommer nu i en revideret og udvidet udgave. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Kommunernes Landsforening.

RESUMÉ:  VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE 


Denne rapport afdækker nogle faktorer, som påvirker aktiviteten på det specialiserede socialområde. Eksemplerne viser, hvordan forskellige faktorer kan påvirke aktiviteten på området og understreger, at både behovsbetinget udvikling, faglig og teknologisk udvikling og politiskadministrativ udvikling kan påvirke udviklingen.

Den demografiske udvikling med flere i den ældste aldersgruppe, samt befolkningstilvæksten generelt, betyder sandsynligvis en behovsbetinget øget efterspørgsel efter specialiserede sociale ydelser i et fremadrettet perspektiv. Udviklingen i befolkningens adfærd – forstået som sundhedstilstand og kultur – påvirkes af definitoriske ændringer (fx ændring af handicapbegrebet og fremkomsten af stressforståelsen), som påvirker omfanget af efterspurgte og udbudte ydelser på det specialiserede socialområde. Men også ændringer i behovene i befolkningen fremgår (fx i form af stigende omfang af stofmisbrug).

Konsekvenser af behandling og af sociale indsatser ses også som en faktor, der kan påvirke aktiviteten. Her spiller især den faglige og teknologiske udvikling ind (fx kan nye behandlingsmuligheder i forbindelse med for tidlig fødsel og barnløshed fordre nye behov for sociale indsatser, men reducere andre). Ligeledes kan udviklingen af behandlingsmetoder og indsatser påvirke aktiviteten. Det kan være metoder, der gør, at flere overlever med handicap. Her spiller også både definitoriske afgrænsninger og nye eller andre behov en rolle.

Udvikling i det administrative system, eksemplificeret via to reformer fra 2003 og 2007, viser sig også at kunne påvirke det specialiserede socialområde. Førtidspensionsreformen, som indebar en ændring af tilkendelseskompetencen, peger i retning af en ændring i antallet af tildelte førtidspensioner. Også kommunalreformen påvirkede udbuddet af ydelser i form af en ændring i antallet af ambulante forløb i det psykiatriske system. Disse ændringer i det administrative system skyldes ikke ændringer i definitoriske rettigheder til specifikke ydelser eller et ændret behov i befolkningen, men nærmere ændret administrativ praksis.

Endvidere illustrerer rapporten, hvordan lovmæssige ændringer kan påvirke aktiviteten på det specialiserede socialområde. Dette eksemplificeres med FN’s handicapkonvention – ratificeret af Danmark i 2009 – som specificerer specifikke forhold for borgere med handicap, som sandsynligvis påvirker praksis i forhold til udbud af ydelser inden for det specialiserede socialområde.

Se interview med Steen Bengtsson om undersøgelsens resultater:
 

 

Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Steen Bengtsson
Udgivelsesdato 01.04.2012
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-092-2
E-ISBN 978-87-7119-093-9
Sidetal 120
Publikationsnr. 12:10
Kontaktperson

Steen Bengtsson

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Velfærdssamfundet

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk