SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Virksomheders sociale engagement: Årbog 2014
Hent udgivelsen (1.643 KB)
Del
Rapport

Virksomheders sociale engagement: Årbog 2014

Yearbook 2014

Del
SFI gennemfører årligt en kortlægning af danske virksomheders sociale engagement. I dette års måling har vi spurgt lønmodtagerne om deres erfaringer med og holdninger til det sociale engagement på deres arbejdsplads.
Danske lønmodtagere er generelt positive over for virksomhedernes sociale engagement i forhold til at ansætte og fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Dog er der grupper, som lønmodtagerne er mindre tolerante over for. En ud af fire lønmodtagere ønsker ikke en kollega med anden etnisk baggrund end dansk med mangelfulde danskkundskaber. Vi er endnu mere skeptiske over for kollegaer med psykiske lidelser.
Rapporten viser, at de ældre generelt er mere positive end de unge i forhold til at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Dog er der en markant undtagelse, når det gælder kolleger med anden etnisk baggrund end dansk. Her er de unge langt mere tolerante.
Årets måling ser nærmere på personer ansat på særlige vilkår. Kvinder udgør 61 pct. af personerne ansat på særlige vilkår. 57 pct. af samtlige ansatte på særlige vilkår er mellem 45 og 54 år gamle, og 43 pct. har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover er personer ansat på særlige vilkår især ansat i den offentlige sektor. Der er også forskel på kønnene. Blandt personer ansat på særlige vilkår er kvinder ældre og forholdsvis veluddannede, mens mænd til gengæld er yngre og generelt lavtuddannede.
Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Resumé:  Virksomheders sociale engagement. Årbog 2014 


SFI’s målinger af virksomheders sociale engagement undersøger, i hvilket omfang virksomheder og medarbejdere bidrager til fastholdelse af medarbejdere med en arbejdsevnenedsættelse og indslusning af personer, der af forskellige årsager har problemer med at fastholde eller opnå beskæftigelse. Virksomhedernes indsatser er afgørende for beskæftigelsespolitikkens mål om færre borgere på passiv forsørgelse. I dette års måling har vi spurgt lønmodtagerne om deres konkrete erfaringer med og holdninger til virksomheders sociale engagement. Lønmodtagernes holdninger kan have betydning for virksomhedernes adfærd i forhold til det sociale engagement.

RESULTATER
Tre resultater skal fremhæves fra årets måling af virksomheders sociale engagement.

  • For første gang har vi spurgt direkte til lønmodtagerenes holdning til ansættelse af personer med anden etnisk baggrund end dansk med manglende danskkundskaber. Knap en fjerdedel (24 pct.) af lønmodtagerne er negative over for ansættelse af personer med sådanne karakteristika. Spørger man lønmodtagerne om deres holdning til ansættelse af personer ude fra med nedsat arbejdsevne er den tilsvarende andel 6 pct. altså en markant forskel. Mest skeptiske er lønmodtagerne dog overfor ansættelse af personer med mere permanente psykiske lidelser. 39 pct. er i høj eller nogen grad betænkelige ved at skulle arbejde sammen med en person, der lider af skizofreni eller maniodepressivitet.
  • Unge lønmodtagere er mere positive end ældre lønmodtagere, når der spørges til ansættelser af personer med anden etnisk baggrund end dansk med mangelfulde danskkundskaber. I gennem alle årene, hvor disse målinger er foretaget, har de unge lønmodtagere ellers været mere skeptiske end de ældre lønmodtagere overfor virksomheders sociale engagement, men dette års måling viser, at billedet er mere nuanceret. Endvidere har konkrete erfaringer igennem årene vist sig at understøtte positive holdninger, hvilket også er tilfældet i dette års måling. Holdningerne bliver markant mere positive, når lønmodtagerne har konkrete erfaringer med fx kollegaer med anden etnisk baggrund og kollegaer med mere varige psykiske lidelser.
  • I årets måling har vi set særligt på personer ansat på særlige vilkår. Kvinder udgør 61 pct. af personerne ansat på særlige vilkår. 57 pct. af samtlige ansatte på særlige vilkår er mellem 45 og 54 år gamle, og 43 pct. har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover er personer ansat på særlige vilkår især ansat i den offentlige sektor. Blandt personer ansat på særlige vilkår er kvinder ældre og forholdsvis veluddannede, mens mænd til gengæld er yngre og generelt lavtuddannede, idet over halvdelen ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse.


PERSPEKTIVER
Lønmodtagernes erfaringer med og holdninger til det sociale engagement giver indblik i, hvordan det sociale engagement opleves på arbejdspladserne, og dermed også, hvad der ligger til grund for virksomheders bidrag til det sociale engagement eller mangel på samme. Lønmodtagernes konkrete erfaringer giver en indsigt i forhold til at belyse lønmodtagernes holdning til det sociale engagement. I alle årene, hvor disse målinger er foretaget, har konkrete erfaringer understøttet en positiv holdning til det sociale engagement.

Lønmodtagernes positive holdning er af central betydning, når beskæftigelsespolitikken forudsætter virksomhedernes deltagelse – og tilmed gerne en øget deltagelse – i indslusningen af borgere, der har vanskeligheder med at bevare eller at opnå en arbejdsmarkedstilknytning. Lønmodtagernes holdninger kan således have betydning for arbejdsgivere og lederes sociale engagement, idet modstand fra medarbejderne evt. vil kunne bremse et sådant. Imidlertid viser årets måling grundlæggende, at lønmodtagerne er overvejende positivt stemt over for virksomheders sociale engagement.

Endelig er et af de positive resultater af årets måling, at de unge lønmodtagere i mindre grad end de ældre lønmodtagere ser anden etnisk baggrund som et problem, når det gælder personer med mangelfulde danskkundskaber. De unge oplever formentlig i mindre grad end ældre, at personer med anden etnisk baggrund skiller sig ud, fordi de i langt større omfang har haft skolekammerater og kollegaer med anden etnisk baggrund. Et resultat, der indikerer, at lønmodtageres betænkeligheder ved at have en kollega med anden etnisk baggrund vil være for nedadgående i fremtiden.

Ud over viden om lønmodtagernes holdninger til det sociale engagement har årets måling også bidraget med viden om personer, der er ansat på særlige vilkår. Der findes ikke mange undersøgelser, hvor personer ansat på særlige vilkår er beskrevet, og det er også kun en lille flig, der bliver løftet i denne kortlægning. Ikke desto mindre giver det stof til eftertanke, når det viser sig, at hovedparten er kvinder, og at disse kvinder adskiller sig væsentligt fra de mænd, der er ansat på særlige vilkår.

De systematiske kønsforskelle i karakteristikken af personer ansat på særlige vilkår, målingen har afdækket, sætter fokus på de tilsyneladende forskellige processer, der skaber henholdsvis kvinder og mænd med behov for ansættelser på særlige vilkår. En viden, der er nyttig, når et af målene med beskæftigelsespolitikken er at forebygge, at borgere ender i gruppen, der har behov for job på særlige vilkår.

DATA
Data stammer fra en spørgeskemaundersøgelse til danske lønmodtagere. Dataindsamlingen er gennemført af Danmarks Statistik i forbindelse med Arbejdskraftundersøgelsen i 4. kvartal, 2013. I alt 9.253 lønmodtagere i alderen 15-64 år er blevet udtrukket til undersøgelsen, og 6.029 har besvaret spørgeskemaet. Dette giver en svarprocent på 65,1.

Forfattere Vibeke Jakobsen, SFI
Søren Jensen, SFI
Helle Holt, SFI
Mona Larsen, SFI
Udgivelsesdato 09.12.2014
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7119-268-1
E-ISBN 978-87-7119-269-8
Sidetal 208
Publikationsnr. 14:27
Kontaktperson

Vibeke Jakobsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 09 E-MAIL vij@vive.dk

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk