SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
Hent udgivelsen (1.174 KB) Hent kort & klart (1.559 KB)
Del
Rapport

Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

En kortlægning af virksomme metoder og lovende praksis

Del
Undersøgelsen omhandler virksomme metoder og lovende praksis til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning. Undersøgelsen peger bl.a. på vigtigheden af, at fagprofessionelle foretager grundig udredning af borgerens ressourcer og udfordringer, bruger individuelt tilrettelagte metoder og at de fysiske og organisatoriske rammer understøtter borgerens og de fagprofessionelles trivsel og sikkerhed.

Baggrund:
Udadreagerende adfærd, fx at true, slå andre eller gøre skade på ting, har store menneskelige omkostninger, både for borgeren selv og for fagpersonalet omkring borgeren, der kan have svært ved at håndtere de voldsomme reaktioner. Hvert år gennemfører Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) under Socialstyrelsen ca. 300 rådgivningsforløb om borgere med udviklingshæmning, der optræder udadreagerende. VISO bedt VIVE indsamle viden om de mest virksomme redskaber og indsatser på området, både fra internationale studier og fra VISO’s egne rådgivningsforløb. Denne undersøgelses resultater kan bruges til at understøtte og inspirere den socialfaglige indsats i kommuner og regioner.

Konklusion/resultater:
En række beskyttende faktorer har betydning for at forebygge og reducere udadreagerende adfærd blandt voksne borgere med udviklingshæmning, viser undersøgelsen. Det er bl.a. vigtigt, at fagprofessionelle foretager en grundig udredning af borgerens kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner, før de iværksætter en socialfaglig indsats. Mødes borgeren med urealistiske forventninger, kan borgeren i afmagt handle udadreagerende. Det er også vigtigt, at fagprofessionelle har viden om, hvad borgeren forsøger at kommunikere med den udadreagerende adfærd, for ellers risikerer man at vælge en metode eller faglig tilgang, der ikke mindsker eller forebygger adfærden. Desuden peger undersøgelsen på vigtigheden af, at man giver borgeren indflydelse på eget liv og understøtter ham eller hende i at fremme egen mestring, fx ved at undervise i strategier til vredeshåndtering. Indretningen af de fysiske rammer, fx belysning, har også betydning for borgerens oplevelse af stress – og de organisatoriske rammer, fx voldsforebyggelsespolitikker og mulighed for supervision, kan indirekte påvirke borgeren gennem personalets trivsel og tryghed i arbejdet.

Perspektiver:
Undersøgelsen peger på vigtigheden af, at den socialfaglige indsats tilrettelægges med afsæt i den enkelte borgers specifikke ressourcer og udfordringer, ønsker og behov. Årsagerne til udadreagerende adfærd er ofte komplekse og sammensatte, hvorfor den fagprofessionelle må forsøge at tilegne sig indsigt i den enkelte borgers særlige situation og målrette den socialfaglige praksis i forhold hertil. De fagprofessionelle kan trække på flere faglige tilgange og metoder samtidig og arbejde med både socialpædagogiske, psykosociale, sansemæssige og fysiske komponenter i borgernes nærmiljø for at understøtte, skabe tryghed og undgå stress hos borgeren.

Metode:
Rapportens resultater bygger på fire datakilder: 1) Et internationalt litteraturstudie udført af VIVE. 2) Analyse af 28 VISO-rådgivningsforløb. 3) Interviews med 13 VISO-specialister og 12 modtagere af VISO-rådgivningen samt interviews med 5 ledere og 5 VISO-specialister fra tilbud der (baseret på selvrapporterede data), vurderes at have en særlig lovende praksis. 4) Spørgeskemaundersøgelse blandt 9 VISO-leverandører, som har deres egne tilbud til målgruppen.
Forfattere Didde Cramer Jensen, SFI
Maria Røgeskov, SFI
Kirstine Karmsten, SFI
Udgivelsesdato 04.12.2018
Udgiver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISBN 978-87-7119-585-9
E-ISBN 978-87-7119-586-6
Sidetal 104
Publikationsnr.
Kontaktperson

Maria Røgeskov

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 37 E-MAIL mrr@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Udsatte grupper
emneord: Handicap

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk