SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

SFI-subsites

Del

Flere projekter og konferencer i SFI's regi har deres eget website til at præsentere deres virke, formål resultater m.m. De ligger som subsites til sfi.dk. Nedenfor er en oversigt over og link til de enkelte subsites.

Against All Odds

aao.sfi.dk
Forskningsprojekt om anbragte og tidligere anbragte børns trivsel.

Børn af fængslede

baf.sfi.dk
En undersøgelse af hverdagsliv og trivsel for børn, hvis ene forældre er i fængsel. Hvilke problemer oplever de i hverdagen, og hvilke indsatser kan hjælpe dem?

Børn og unge i Danmark

bud.sfi.dk
Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2014 er en statistisk baseret panelundersøgelse om den danske børnebefolknings tilstand.

Complementarities in investments and long-run returns

cilr.sfi.dk
This site provides information on our ongoing research on early-life investments in children's health and development and their long-run returns.

CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies

crunch.sfi.dk
Selvom Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest ressourcer på indsatser til børn i førskolealderen, er der stadig store forskelle, når børnene møder op i skolen. CRUNCH vil undersøge betydningen af de danske universelle ordninger i kampen mod social ulighed og den fremtidige rolle, disse ordninger skal have.

Danskernes Kompetencer

dk.sfi.dk
På denne side kan du finde oplysninger og resultater om Danskernes Kompetencer, der er en del af den internationale PIAAC-undersøgelse. Undersøgelsen lå færdig i september 2013, og har til formål at give et overblik over, hvor gode voksne danskere er til at læse, regne og løse hverdagsopgaver på en computer. 

DLSY - Danish Longitudinal Survey of Youth

dlsy.sfi.dk
Ungdomsforløbsundersøgelsen er en undersøgelse af 3151 danskere, som alle er født i eller omkring 1954. Ungdomsforløbsundersøgelsen har således fuldt den samme gruppe danskere i mere end 35 år og giver derfor et unikt indblik i livsforløbene for, og relationerne mellem, tre generationer af danskere fra den samme familie. 

ESS - European Social Survey

ess.sfi.dk
European Social Survey (ESS) - og på dansk Den europæiske samfundsundersøgelse - er en stor og ambitiøs fælleseuropæisk indsats for at tilvejebringe komparative kvalitetsdata, samle dem i en database og stille den tilrådighed for forskere, studerende og andre interesserede. 

EUSARF 2014

eusarf2014.sfi.dk
The 13th European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) 2014. The conference was held in Copenhagen in Denmark on 2-5 September 2014.

Evaluering af Funktionel Familie Terapi

fft.sfi.dk
Evalueringen vil tilvejebringe konkret viden om arbejdet med at implementere og drive et FFT-team, belyse effekten af FFT-behandlingen for de deltagende familier og vurdere omkostningerne ved forskellige struktureringer af FFT-teams.

Hjemvendte soldater

hjemvendtesoldater.sfi.dk
Flere og flere soldater sendes til udlandet til internationale militære opgaver. Mellem 1992 og 2009 har ca. 26.000 danske soldater været af sted på i alt 54.000 udsendelser til internationale militære missioner i 35 lande. Læs resultaterne af SFI's undersøgelser af konsekvenserne for soldaterne. 

Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede

baf.sfi.dk
Hvordan ser livet ud for et barn, hvis ene forælder er i fængsel? Hvilke problemer oplever de i hverdagen, og hvilke indsatser kan hjælpe dem? Det er nogle af de spørgsmål dette forskningsprojekt skal besvare.

Inklusionspanelet

inklusionspanelet.sfi.dk
Inklusionspanelet er et forskningsprojekt om inklusion af elever med særlige behov i almindelige klasser i folkeskolen. Forskningsprojektet skal lave et ”panel” af 9300 elever i 5. og 7. klasse fordelt over hele Danmark – i alt 430 skoleklasser. Projektet fokuserer på at undersøge eleverne og deres klassekammeraters oplevelser af inklusion. Derudover skal forskningsprojektet undersøge effekten af to indsatser, som i andre lande har vist sig at styrke inklusionen af elever med særlige behov.

Journal of Youth Studies Conference 2015

jysc2015.sfi.dk

Kærlighed i Kaos

kik.sfi.dk
Forældretræningskurset Kærlighed i Kaos er for jer, der har et barn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder på ca. 3-9 år. 

Skoleledelse, undervisning, elevpræstationer og trivsel

suet.sfi.dk
Dette forskningsprojekt belyser, hvordan forskellige former for skoleledelse og undervisning påvirker elevernes præstationer og trivsel på skolen.

Styring af beskæftigelsesindsatsen

sab.sfi.dk
SFI foretager en undersøgelse af, hvilken betydning statslige styringstiltag har for kommunernes arbejde på beskæftigelsesområdet.

Trivselsundersøgelsen blandt anbragte børn og unge

tabu.sfi.dk
Trivsel blandt anbragte børn og unge er en undersøgelse der skal give et aktuelt billede af, hvordan anbragte børn og unge i Danmark har det. For at kunne forbedre forholdene for anbragte børn og unge er det vigtigt, at anbragte børn og unge selv kommer til orde og fortæller om deres liv og hverdag. Hvad der optager dem og hvad der bekymrer dem - en ”temperaturmåling”, kan man kalde det.

Young Adults, Drugs and Alcohol

yoda.sfi.dk
Stoffer og alkohol – En undersøgelse af unge voksnes holdning og forbrug. Dette forskningsprojekt omhandler danske unges forhold til rusmidler, fester og venner, samt hvordan disse forhold udvikler sig, når de bliver ældre. Forskningsprojektet startede i 2005 og består af flere delelementer, både spørgeskema-, interview- og nattelivsundersøgelser. I 2015 foretager forskere fra SFI og Københavns Universitet endnu en spørgeskemaundersøgelse. I alt 5000 unge voksne i alderen 24-27 år vil blive bedt om at svare.

Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995

aargang95.sfi.dk
Årgang 95 er en forløbsundersøgelse, hvor SFI’s forskere følger de samme 6.000 børn og deres familier. Børnene er født i 1995. Forskerne har sat fokus på deres liv og udvikling, da de var et halvt år, tre år, syv år, 11, 15 og 18 år. Og de fortsætter.

Søg på sfi.dk