SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tema

Anbragte børn i Danmark - nøgletal og oversigt

11.010 børn og unge (0-17 år) var i 3. kvartal af 2016 anbragt uden for hjemmet. Det svarer til næsten 1 pct. af alle 0-17-årige i Danmark. 

Denne temaside samler nogle nøgletal om anbragte børn i Danmark, og den guider til viden på SFI's hjemmeside om emnet - viden der er formidlet i rapporter og andre publikationer og i artikler.

Her kan du bl.a. finde nøgletal om:

  • Hvor mange børn, der er anbragt
  • Hvordan børnene er anbragt
  • Hvordan anbringelsen er for forskellige aldersgrupper
  • Hvordan omfanget af anbringelser fordeler sig på kommunerne

Siden guider dig til viden om:

  • Trivsel blandt anbragte børn og unge
  • Overgange fra anbragt til voksenlivet - efterværnsproblematikker
  • Undervisning og skolegang
  • Forebyggelsestiltag

Anbringelse og forebyggelse:

Forebyggende foranstaltninger og anbringelse

Mens andelen af anbragte børn har været nogenlunde konstant siden 1980'erne, blev andelen af børn, der modtog forebyggende foranstaltninger øget markant igennem 1990'erne og er i dag lidt større end andelen af anbragte.

Stigningen i 1992 og frem skyldtes ændrede lovtekster i 1990, som systematiserede og konkretiserede forebyggelsesforanstaltningerne. Det gav en væsentlig stigning i antallet af registrerede forebyggelser.

Springet 2005-2006 i grafen over andel i forebyggelse skyldes et såkaldt databrud som følge af Kommunalreformen. Der mangler indrapporteringer pga. kommunesammenlægninger.

Anbringelsestyper:

Udvikling i andel af 0-17-årige i anbringelse efter anbringelsestype

Flere i familiepleje

Siden 1980'erne er familiepleje blevet en stadig mere brugt anbringelsesform. I dag er 6 ud af 10 anbragte i familiepleje.

Brugen af socialpædagogisk opholdssted øgedes frem til ca. 2006, men har siden været aftagende.

Døgninstitutioner og især kost-/efterskoler er igennem perioden blevet mindre benyttet som anbringelsessteder.

Anbringelsesreformen fra 2006 satte fokus på familie og netværk, hvilket har afspejlet sig i flere anbringelser i familiepleje og tilsvarende færre under institutionelle former.

Alder og anbringelsesform

Langt de fleste små og mindreårige anbragte børn er blevet anbragt i famliepleje. Men jo ældre børn er ved en anbringelse, desto flere bliver anbragt i en anden anbringelsesform, fx døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder eller kostskoler.

Anbringelser fordelt på kommuner:

Kommunale forskelle 

Der er forskel på andelen af anbragte børn i de enkelte kommuner. Andelen svinger fra 0,3 pct. til 3,0 pct. Landsgennemsnittet er lige under 1 pct.

Forskellene afspejler de kommunale forskelle i koncentrationen af borgere og familier med sociale problemer og udsathed.

Publikationer og artikler om anbragte børn

I rapporten  Anbragte børn og unges trivsel 2016 har SFI for anden gang spurgt godt 1500 børn og unge (11-17 år), som er anbragt udenfor hjemmet, hvordan de selv oplever deres liv og hverdag. Undersøgelsen omfatter bl.a. børnenes oplevelse af deres anbringelsessted, subjektiv trivsel, helbred og fritid, kontakt til familien, netværk, venner og skolegang. Desuden sætter undersøgelsen fokus på børn og unges oplevelser af medinddragelse og på børn og unges netværk og nære relationer.

Trivselsundersøgelsen blandt anbragte børn og unge er beskrevet mere omfattende på tabu.sfi.dk

Læs også artiklen Anbragte børn trives i skolen og vil gerne uddanne sig.

Undersøgelsen af anbragte unges overgang til voksenlivet evaluerer efterværnsinitiativer for unge anbragte. Tidligere anbragte unge står over for flere udfordringer i overgangen til voksenlivet end deres jævnaldrende, bl.a. i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Efterværnsinitiativerne har til formål at støtte anbragte og tidligere anbragte unge i denne overgang. Efterværnsinitiativerne er evalueret i to rapporter - hhv. en kvalitativ og kvantitativ evaluering:
Anbragte unges overgang til voksenlivet I
Anbragte unges overgang til voksenlivet II

Læs også artiklen: Vilkårene for anbragte børn halter fortsat

Rapporten Tidligere anbragte som unge voksne analyserer langtidsvirkningerne af at have været anbragt uden for hjemmet som barn. Undersøgelsen viser bl.a., at tidligere anbragte børn i forhold til resten af befolkningen har højere sandsynlighed for ikke at være under uddannelse eller i beskæftigelse, at have et dårligere somatisk og psykisk helbred og at begå kriminalitet og få en dom for den.

Se også artiklerne:
Tidligere anbragte børn klarer sig dårligere
Vejen til et almindeligt liv går over skolen

Søg på sfi.dk