SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tema

Danskernes pension

I forbindelse med regeringens fremlagte 2025-plan og heri et udspil om at hæve pensionsalderen, har vi udvalgt en række SFI-rapporter med relevant viden til debatten om danskernes pension:

Økonomisk udsatte pensionister. Levevilkår blandt økonomisk dårligt stillede pensionister

Det danske pensionssystem skal blandt andet sikre, at ældre medborgere ikke ender i fattigdom, når de passerer pensionsalderen. Denne rapport beskriver, hvor mange danske ældre der er dårligt økonomisk stillet, hvem de er og hvordan deres levevilkår er.

Danskernes pensionsopsparinger og indkomster 2000-2011. En deskriptiv analyse

Denne rapport har til formål at belyse danskernes pensionsdækning i perioden 2000-2011 med særligt fokus på den såkaldte restgruppe – dvs. de personer, som risikerer at få lave pensioner og dermed at være mere eller mindre afhængige af overførsler fra det offentlige efter pensioneringen.
Rapporten undersøger pensionsformuer, indbetalinger til pension samt pensionisternes indkomster og dækningsgrader. Derudover undersøges det, hvordan pensionister oplever deres økonomi, hvor tilfredse de er med deres økonomiske situation, samt hvordan forbruget ændrer sig, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

”Alt andet lige har vi en høj sikring af pensionister i Danmark”

Danskerne sætter mere til side til pensionen, end vi gjorde for et par årtier siden, viser en rapport fra SFI. Men der er også en restgruppe, for hvem alderdommen kan blive økonomisk trang. Alligevel er langt de fleste pensionister tilfredse med deres økonomi.

Danskernes forventninger til pension

Denne rapport undersøger tre ting. For det første om erhvervsaktive danskere har realistiske forventninger til deres fremtidige forbrugsmuligheder efter tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. For det andet om nuværende pensionister er tilfredse med deres økonomiske situation, og om de oplever at have fået indfriet deres forventninger til pensionisttilværelsens faktiske forbrugsmuligheder. For det tredje undersøger rapporten, hvor danskerne får deres information om egne pensionsforhold fra, og om de forstår den information, der er til rådighed.

Pensionisters og efterlønsmodtageres arbejdskraftpotentiale. Fokus på genindtræden

I de kommende år vil der blive flere ældre i den danske befolkning og færre personer på arbejdsmarkedet. Nærværende rapport undersøger mulighederne for at imødekomme denne udvikling ved at få flere pensionister og efterlønsmodtagere til at deltage på arbejdsmarkedet. Rapporten belyser især potentialet for genindtræden, dvs. tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter en periode uden arbejde på folkepension eller efterløn.

Supplerende arbejdsmarkedspension. Hvorfor vælger eller fravælger førtidspensionister ordningen?

Ordningen med supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister blev indført i 2003, men det er stadig kun omkring en tredjedel af førtidspensionisterne, der har tilsluttet sig den.
Denne rapport kortlægger, hvem der tilslutter sig ordningen, hvorfor de gør det eller evt. vælger den fra, samt hvilken betydning oplysningsindsatsen har for tilslutningen.

55-70-åriges forbliven på arbejdsmarkedet. Adfærd, forventninger, aftaler og kendskab til regler.

Samfundet vil på sigt komme til at mangle arbejdskraft, noget man bl.a. kan imødegå ved at få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Denne rapport er en undersøgelse af, hvilke motiverende forhold og hvilke barrierer der er for at få 55-70-årige arbejdstagere til at forsætte med at arbejde efter 60-års-alderen.

Søg på sfi.dk