SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tema

Fattigdom, kontanthjælp, marginalisering

I forlængelse af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. oktober 2016, og debat om ressourcesvage danskere har vi udvalgt en række SFI-publikationer med relevant viden:

Fattigdom og afsavn

Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af materielle og sociale afsavn blandt økonomisk fattige og økonomisk ikke-fattige i Danmark. Undersøgelsen afdækker omfanget og karakteren af afsavn blandt både voksne og børn.

Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark

Formålet med denne undersøgelse er at afdække, hvordan forskellige former for social marginalisering spiller sammen, og hvilken betydning forældrenes socioøkonomiske forhold og psykosociale problemer har for risikoen for social marginalisering.

Økonomisk udsatte pensionister

Det danske pensionssystem skal blandt andet sikre, at ældre medborgere ikke ender i fattigdom, når de passerer pensionsalderen. Denne rapport beskriver, hvor mange danske ældre der er dårligt økonomisk stillet, hvem de er og hvordan deres levevilkår er.

Fattigdom blandt indvandrere og deres børn

Artiklen giver en kort oversigt over udviklingen i relativ fattigdom i de senere år med fokus på børn af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Fattigdomsandelen blandt indfødte børn og situationen i andre EU lande og i de nordiske lande inddrages som sammenligningsgrundlag.

Udsættelse af lejere - udvikling og benchmarking

I denne rapport undersøges udviklingen i både fogedsager og effektive udsættelser fra 2007-2013. Rapporten indeholder desuden en benchmarking-analyse, der estimerer, om hver enkelt kommune har flere eller færre effektive udsættelser, end hvad man skulle forvente, når der tages højde for bl.a. forskelle i kommunernes befolkningsgrundlag.

Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig

Formålet med denne rapport er at belyse, hvad en fogedsag og udsættelse af egen lejebolig betyder for forældres og børns hverdagsliv, boligforhold og trivsel. Rapporten viser, at de boligudsatte familier generelt er socialt og økonomisk sårbare, og det præger børnenes hverdag og trivsel negativt.

Ressourceforløb - Koordinerende sagsbehandleres og borgeres erfaringer

Rapporten præsenterer de første erfaringer med de ressourceforløb, som siden starten af 2013 har kunnet tilbydes ledige med særligt komplekse problemer. Et ressourceforløb kan vare op til fem år og varetages af en enkelt, koordinerende sagsbehandler.

Evaluering af mentorordningen

Formålet med denne rapport er at give et detaljeret og aktuelt billede af mentorordningens anvendelse, herunder de involveredes vurdering af ordningen.

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

Formålet med denne rapport er at tilvejebringe et opdateret grundlag for at inddele kommunerne i grupper med ensartede rammevilkår, så det bliver muligt at sammenligne kommunale nøgletal vedr. beskæftigelsesindsatsen og borgernes modtagelse af forsørgelsesydelser for kommuner, der har omtrent samme rammevilkår.

Søg på sfi.dk